પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ૫શુપાલન શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
પશુપાલનશાખા દ્રારા મુલાકાત મુલ્યાંકન,વહીવટી તેમજ નાણાકીય તમામ પ્રકારની કામગીરી ઉપરાંત પશુપાલનશાખા દ્રારા જિલ્લા પંચાયતના પશુદવાખાનાઓ અને પ્રાથમીક પશુસારવાર કેન્દ્ર મારફત નિચે મુજબની વિવિધ કામગીરીઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.