પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ ૫શુપાલન શિબીરોની માહિતી

શિબીરોની માહિતી

વર્ષઃ- ર૦૧૨/૧૩ તાલુકાનું નામઃ-ઉમરેઠ
અ.નં ગામનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા લાભ લીધેલ ૫શુપાલકોની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
બડાપુરા ૫શુ સંવર્ધન ૧૧૦ ૫૬ ૧૦૦૦
બેચરી શિક્ષણ શીબીર ૧૩૫ ૫૨ ૧૦૦૦
ભાટપુરા ,, ૧૩૫ ૫૦ ૧૦૦૦
રતનપુરા ,, ૧૨૦ ૬૦ ૧૦૦૦
ધોરા ,, ૧૩૦ ૬૪ ૧૦૦૦
હેમરાજપુરા ,, ૧૧૫ ૫૨ ૧૦૦૦
ભરોડા તાલુકા શીબીર ૫૫ ૧૫૦૦
સુરેલી ,, ૫૧ ૧૫૦૦
અરડી ,, ૬૦ ૧૫૦૦