પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

 
સરકારશ્રીના ખેતી વન અને સહકાર વિભાગના હુકમ નંબર જી. એચ. કે. એમ/૧૭ર /૯૧ સી.એસ.એ/ ૪૯૭૮/૪રર૯/ડી તા.૩૧/૮/૮૧ થી રજીસ્ટ્રાર શ્રી સહકારી મંડળીઓના નીચે મુજબની સતા કાર્યો અને ફરજો જિલ્લા પંચાયતને સોંપવામાં આવેલ છે આ ઠરાવ અન્વયે મળેલ અધિકાર મુજબ ઓઘોગીક મંડળીઓ માટે કુટીર ઉઘોગ કમિશ્નરની મંજૂરી લેવાની રહે છે. તેમજ દુધ મંડળીઓ માટે ચલાલા ડેરીની મંજૂરી લેવાની રહે છે.