પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

અ.નં. તાલુકાનું નામ ગામનું નામ આંગણવાડીનું નામ સરનામું સંચાલકનું નામ
ઉમરેઠ ઉમરેઠ વારાહી ચકલા વારાહી ચકલા

કિન્નરીબેન મિતેશકુમાર કા.૫ટેલ

ઉમરેઠ ઉમરેઠ મહીકેનાલ મહીકેનાલ

નેહાબેન રાકેશભાઈ કટારીયા

ઉમરેઠ ઉમરેઠ દરિયાની છાલ દરિયાની છાલ

કિંજલબેન વિમલકુમાર કાછીયા

ઉમરેઠ ઉમરેઠ રોહિતવાસ રોહિતવાસ

ગીતાબેન દિનેશભાઈ સોલંકી

ઉમરેઠ ઉમરેઠ રાવળીયાવાસ રાવળીયાવાસ

નીતાબેન ઘનશ્યામભાઈ રાણા

ઉમરેઠ ઉમરેઠ કાંસકીવાડ કાંસકીવાડ

સુશીલાબેન રામાભાઈ ચૌહાણ

ઉમરેઠ ઉમરેઠ સંતરામ ઝૂં૫ડ૫ઠ્ઠી સંતરામ ઝૂં૫ડ૫ઠ્ઠી

નિલમબેન અમિતકુમાર પંડયા

ઉમરેઠ ઉમરેઠ વાઘરીવાસ-૧ વાઘરીવાસ-૧

સોનાબેન વિનુભાઈ તળ૫દા

ઉમરેઠ ઉમરેઠ વાઘરીવાસ-ર વાઘરીવાસ-ર

જીગીષાબેન નંદલાલ પંચાલ

૧૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ કસ્બો-૧ કસ્બો-૧

રૂકસાનાબાનુ ઈરફાનઅલી ૫ઠાણ

૧૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ કસ્બો-ર કસ્બો-ર

કલાબેન વિનોદભાઈ મકવાણા

૧૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ શ્રીમાળી વગો શ્રીમાળી વગો

સ્નેહલબેન કિરીટકુમાર ૫ટેલ

૧૩ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ચોરા વગો ચોરા વગો

હીનાબેન ગિરીશભાઈ રાવળ

૧૪ ઉમરેઠ ઉમરેઠ શીલીવગો શીલીવગો

મમતાબેન નીતિનકુમાર સુથાર

૧૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ વ્યાસચોરો વ્યાસચોરો

કોકીલાબેન ઘનશ્યામભાઈ બ્રહમભણ્

૧૬ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ખારવાવાડી ખારવાવાડી

ભગવતીબેન સુરેશપુરી ગોસ્વામી

૧૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ મોચીવાડ મોચીવાડ

નીતાબેન નિરંજનભાઈ દવે

૧૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ભગવાનવગા ભગવાનવગા

ઉર્મિલાબેન બિપીનચંદ્વ વાળંદ

૧૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ વાંટા વાંટા

કોમલબેન સુનિલકુમાર ૫ટેલ

૨૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ લાલ દરવાજા લાલ દરવાજા

મિનાક્ષી બેન પ્રભુદાસ શર્મા

આગળ જુઓ