પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાની સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, ઘટક-૩(ઉમરેઠ)
શાખાનું સરનામું તાલુકા પંચાયત કચેરી, ઉમરેઠ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી બાળવિકાસ યોજના અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૬૯૨-૨૭૮૬૫૦, ઇન્ટર કોમઃ-૧૨૬
ફેક્સ નં. ૦૨૬૯૨-૨૭૨૪૦
અનં. અધિકારીનું નામ અધિકારીનો હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ

કુ.પ્રતિભાબેન.ડી.દવે

બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ૯૪૨૬૫૯૫૮૨૯ -