પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા રમત ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત કાર્યક્રમ

 
તાલુકાની શાળાઓમાં આંતરિક, પે સેન્ટર, તાલુકા, જિલ્લા કક્ષાની રમત-ગમત સ્પર્ધાનું આયોજન કરવુ. તથા મતવીરોને પોતાના કૌશલ્યો વિકસાવવા પુરતી તક પુરી પાડવા જરૂરી પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે.