પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખાશાળાઓ / કોલેજોની વિગત

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

પ્રાથમિકશાળાઓ ૧૧૪
માઘ્યમિકશાળાઓ
ઉચ્ચતરમાઘ્યમિકશાળાઓ
પી.ટી.સી.કોલેજો -
પોલીટેકનીક કોલેજ -
આર્ટસ, કોમર્સ, સાયન્સ કોલેજ -