પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણ શાખા શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

 
અ.નં.  તાલુકાનું નામ  શાળા/ગામનું નામ  શિક્ષકનું નામ  શૈક્ષણિક સંસ્થાનું
નામ 
સરનામું  ફોન નંબર 
ઉમરેઠ  મુ.કુ.શાળા  શ્રી અંજનાબેન ઠાકોરલાલ ભણ્  મુ.કુ.શાળા  રૂ૫જી મોરારની પોળ,
વહેરાઈ ચકલા,ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨-૨૭૮૧૪૫
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી સુરેન્દ્રપ્રસાદ બાપાલાલ જોષી  ,,  અંબામાતાની ખડકી,
સુંદર બજાર, ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૦-૨૭૭૮૨૮
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી ઈન્દિરાબેન જયંતિલાલ પંડયા  ,,  ત્રિવેદી વગા,ઉમરેઠ  ૯૮૯૮૭૨૮૬૧૪
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી આલ્વીશાબેન એન્સલામ ૫રમાર  ,,  ૬ર, સર્વોદય સોસાયટી,
બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨-૨૭૭૧૦૭
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી વાસુદેવભાઈ પુરુષોતમદાસ ૫ટેલ  ,,  પાટપોળ,મહાદેવની બાજુમાં
ઉમરેઠ 
૯૩૨૭૪૭૨૯૧૪
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી દિનાબેન આદિતભાઈ ૫ટેલ  ,,  પાટપોળ,મહાદેવની બાજુમાં
ઉમરેઠ 
૯૩૨૭૪૭૨૯૧૪
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી નીતિદાબેન ધીરૂભાઈ મસિં્ત્રી  ,,  "મહેતા સદન', ભણ્વાળી પોળ,
ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨-૨૭૭૦૮૮
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રાજુભાઈ ઈશ્વરભાઈ શાહ  ,,  ૧૫, મધુવન સોસાયટી,
લાલ દરવાજા, ઉમરેઠ 
૯૯૨૪૦૬૭૪૬૮
ઉમરેઠ  ,,  શ્રી પ્રભુદાસ મોતીલાલ પારેખ  ,,  ૬, મોહનપાર્ક સોસાયટી,
લાલ દરવાજા, ઉમરેઠ 
૯૪૨૭૮૫૫૮૦૪
૧૦ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી દિલી૫કુમાર વિઢ્ઢલદાસ ૫ટેલ  ,,  મુ.પો. કિડીયા, તા.લુણાવાડા
જિ.પંચમહાલ 
૯૪૨૭૮૫૫૮૧૧
૧૧ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી કોકીલાબેન ચંદુભાઈ નાયક  ,,  ૬૧,મહાલક્ષ્મી સોસાયટી
વિરપુર જિ. ખેડા 
૯૯૦૯૬૪૨૧૪૦
૧૨ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી દક્ષાબેન મધુસુદન ઠાકર  ,,  માખણવાડા, વારાહી ચકલા,
ઉમરેઠ 
૯૯૭૪૫૭૭૨૩૦
૧૩ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રાજેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પ્રજા૫તિ  ,,  મુ.પો.સુંદલપુરા તા.ઉમરેઠ
જિ.આણંદ 
૯૯૦૪૦૪૨૪૦૪
૧૪ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી કમલેશકુમાર પો૫ટભાઈ ૫ટેલ  ,,  ૩૪,લક્ષ્મીપાર્ક સોસાયટી,
વસ્ત્રાલરોડ, અમદાવાદ 
૯૯૨૪૭૭૦૩૪૭
૧૫ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રૂ૫લબેન કાળીદાસ ૫ટેલ  ,,  ૮, ગોકુળ સોસાયટી, ટાવર
નજીક, દેવગઢબારીઆ 
૦૨૬૭૮-૨૨૧૪૮૬
૧૬ ઉમરેઠ  બ્રા. મિશ્ર શાળા  શ્રી નીતાબેન દીનબંધુ તલાટી  બ્રા. મિશ્ર શાળા  સી-૩૭ રજનીનગર સોસાયટી,
રેલ્વે સ્ટેશન, ઉમરેઠ 
૯૯૨૪૦૬૭૭૫૩
૧૭ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી સુમનબેન ગોરધનભાઈ ૫ટેલ  ,,  ઠે.કૂવાપાસે મુ.પો.સુંદલપુરા
તા.ઉમરેઠ જિ.આણંદ 
૯૮૨૪૧૯૩૭૨૬
૧૮ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી કોકીલાબેન આદિતભાઈ ૫ટેલ  ,,  તુળજામાતાના મંદિર પાસે,
મોઢવાડો,ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૦-૬૫૭૯૪૩
૧૯ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રેખાબેન આનંદરાય રાણા  ,,  ૫૭, સર્વોદય સોસાયટી,
બસ સ્ટેશન પાસે,ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨-૨૭૭૭૭૫
૨૦ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી નયનાબેન રસિકલાલ શાહ  ,,  દેવ શેરી, ઓડ બજાર,
ઉમરેઠ 
 
૨૧ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી ઈલાબેન શનાભાઈ ૫ટેલ  ,,  સોડપુરિયાની ખડકી,
સુંદલપુરા તા.ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨-૨૭૯૯૭૯
૨૨ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી મીનાબેન જયેન્દ્રપ્રસાદ પંડયા  ,,  બળેલીપોળના સામેના ખાંચામા્ર,
ઉમરેઠ 
૯૯૨૪૯૯૫૧૭૭
૨૩ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી ગીતાબેન નગીનદાસ શેઠ  ,,  સી-૫૦ રજનીનગર સોસાયટી,
ઉમરેઠ 
૯૪૨૭૯૮૦૬૬૪
૨૪ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી દેવિન્દ્રાબેન બુધાભાઈ ૫રમાર  ,,  ઠે.લાલપુરા રોડ મુ.સુંદલપુરા
તા.ઉમરેઠ જિ.આણંદ 
 
૨૫ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી નિમીષાબેન ઈશ્વરભાઈ ૫ટેલ  ,,  સી-૧ર પૃથ્વીપાર્ક,
ઉમરેઠ 
૯૯૦૯૫૬૩૦૮૩
૨૬ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી પારૂલબેન જશવંતસિંહ ચૌહાણ  ,,  ર૦, શશાંક પાર્ક સાોસાયટી,
ઉમરેઠ 
૯૪૨૮૭૯૯૦૭૦
૨૭ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રેખાબેન મગનભાઈ ૫ટેલ  ,,  સ્વામીનારાયણ ખકકી,
મુપો.રતનપુરા તા.ઉમરેઠ 
૯૯૭૯૬૯૧૦૭૦
૨૮ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રમાબેન પૂનમચંદ ૫ટેલ  ,,  ૩, ગિરીરાજ પાર્ક સોસાયટી
ઉમરેઠ 
૯૪૨૮૪૮૮૦૭૧
૨૯ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રશ્મિકાબેન શાંતિલાલ ૫ટેલ  ,,  ૬, અંબા એવન્યુ,
૫ટેલ વાડી સામે, ઉમરેઠ 
૯૪૨૬૫૬૭૫૧૦
૩૦ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી પે્રમીલાબેન સોમાભાઈ ૫ટેલ  ,,  મુ.પો. ચાટકાબેલી
તા.લુણાવાડા જિ.પંચમહાલ 
૯૪૨૮૧૫૩૯૭૯
૩૧ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી પ્રતિક્ષાબેન રમણભાઈ ૫ટેલ  ,,  મુ.વરધરા તા.વિરપુર
જિ.ખેડા 
૯૪૨૭૫૯૭૭૨૭
૩૨ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી વૈશાલીબેન પ્રમોદભાઈ પ્રજા૫તિ  ,,  મુ.પો. સુંદલપુરા તા.ઉમરેઠ
જિ.ખેડા 
૯૯૦૯૮૩૮૧૭૧
૩૩ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી ચિરાગકુમાર ધીરૂભાઈ ૫ટેલ  ,,  ગોકુલ સ્ટીલની બાજુમાં,
ક૫ડવંજ રોડ, ધનસુરા જિ.સા.કાં 
૯૪૨૭૬૧૮૩૫૪
૩૪ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી કૈલાસબેન ડાહયાભાઈ ૫ટેલ  ,,  કૂવાવાળુ ફળિયું, મુ.પો જેઠોલી
તા.બાલાસિનોર જિ.ખેડા 
 
૩૫ ઉમરેઠ  તા.શાળા  શ્રી લલિતાબેન મોતીલાલ રાઠોડ  તા.શાળા  ર૪, સર્વોદય સોસાયટી,
બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨-૨૭૭૭૦૯
૩૬ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી પ્રવિણાબેન જીવાભાઈ પ્રજા૫તિ  ,,  ૧ર-એ પુરુષોત્તમ બેંગ્લોઝ,
મહીકેનાલ પાસે, ઉમરેઠ 
૯૪૨૮૨૨૩૯૫૨
૩૭ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી શાંતાબેન સોમાભાઈ વણકર  ,,  એ-૭, આશાકુંજ સોસાયટી,
શિવ સિનેમા પાસે, ઉમરેઠ 
૯૭૨૩૫૦૪૫૭૭
૩૮ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી મિનાજબેન સિરાજભાઈ વહોરા  ,,  ૫૦, સર્વોદય સોસાયટી,
બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઉમરેઠ 
૯૯૭૯૯૭૮૯૮૫
૩૯ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી મહેબૂબભાઈ નૂરમહંમદ વ્હોરા  ,,  મુ.પો. છી૫ડી તા.કઠલાલ
જિ.ખેડા 
૯૪૨૮૨૨૩૯૫૦
૪૦ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી રીટાબેન ચંદુભાઈ ૫ટેલ  ,,  ર, તુલસી બંગ્લોઝ,
વલ્લભનગર પાસે, ઉમરેઠ 
૯૯૭૪૦૫૮૨૧૦
૪૧ ઉમરેઠ    શ્રી અતિનભાઈ મહેન્દ્રભાઈ દરજી    ધનસુરા તા. ધનસુરા
જિ.સાબરકાંઠા 
૯૪૨૮૨૨૩૯૫૧
૪૨ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી ગીતાબેન મુળજીદાસ દરજી  ,,  ધનસુરા તા. ધનસુરા
જિ.સાબરકાંઠા 
૯૪૨૮૨૨૩૯૫૧
૪૩ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી પ્રવિણાબેન નથ્થુભાઈ ૫ટેલ  ,,  મુ.પો. સાકરીયા તા.મોડાસા
જિ.સાબરકાંઠા 
૯૮૨૪૯૧૭૩૯૩
૪૪ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી જયોતિકાબેન અંબાલાલ પ્રજા૫તિ  ,,  મુ.પો. વરધરી તા.લુણાવાડા
જિ.પંચમહાલ 
૯૪૨૬૩૨૭૬૦૮
૪૫ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી સુમનબેન પુરૂષોતમભાઈ ૫ટેલ  ,,  મુ.પો. ઢેસિયા તા.લુણાવાડા
જિ.પંચમહાલ 
 
૪૬ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી સંગીતાબેન પુરુષોતમદાસ ૫ટેલ  ,,  મુ.પો. બેરણા તા.હિંમતનગર
જિ.સાબરકાંઠા 
 
૪૭ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી ઉર્મિલાબેન મહજીીભાઈ હરિજન  ,, 
હોળી ચકલા, મહેળાવ
તા.પેટલાદ
 
૪૮ ઉમરેઠ  ,,  શ્રી ફિરોજભાઈ ગુલામનબી વહોરા  ,,  સર્વોદય સોસાયટી,
ઉમરેઠ 
૯૯૨૪૪૦૯૭૧૪
૪૯ ઉમરેઠ  બ્રા.કુમાર-૩,  શ્રી ચંદિ્રકાબેન ઉમિયાશંકર પંડયા  બ્રા.કુમાર-૩,  જનાવદીની પોળ,
વારાહી ચકલા, ઉમરેઠ 
૦૨૬૯૨-૨૭૭૦૪૪
૫૦ ઉમરેઠ    શ્રી હસમુખભાઈ રઈજીભાઈ પ્રજા૫તિ    જાગનાથ ભાગોળ,
ઉમરેઠ 
૯૯૨૪૬૮૪૧૯૪
 
  આગળ જુઓ