પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિચાઇ શાખા તળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

 
અ.નં  ગામનું નામ  તળાવ અને જળાશયનું નામ  સિંચાઈ શકિત (હેકટરમાં) 
ખાનકુવા  રત્ના તળાવ, પુરા તળાવ   
દાગજીપુરા  વારંડી, સણીયા તળાવ   
જાખલા  ગામતળાવ   
બડાપુરા  કાનોડ તળાવ   
ઉંટખરી  વણોલા તળાવ ઉંડું   
તારપુરા  રામ તળાવ   
ફતેપુરા  ગામ તળાવ   
વણસોલ  ગામ તળાવ   
ગંગાપુરા  ૫ડવા તળાવ   
૧૦ રતનપુરા  સાંધીયા તળાવ   
૧૧ બેચરી  ડેકોલ, દાડ, ગંગોળી   
૧૨ ખાંખણપુર  ગામ તળાવ   
૧૩ ભાલેજ  ગામ તળાવ   
૧૪ અરડી  રામતળાવ,ગોમતીતળાવ   
૧૫ ઘોરા  ગામ તળાવ   
૧૬ બાજીપુરા  ગામ તળાવ   
૧૭ જીતપુરા  તળાવ ઉંડું કરવા   
૧૮ ભરોડા  ગામ,મખોોડ,જેસોડ,તાસોડ   
૧૯ ભરોડા  મોવોડ,રાઠડી,નાગોડ,ગડડી   
૨૦ પ્રતા૫પુરા  રેવા તળાવ   
૨૧ ધુળેટા  ગામ તળાવ