પંચાયત વિભાગ
sampark
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

પંચાયતનું સરનામુઃ- ઠે. ઓડ ચોકડી, મામલતદાર કચેરીની બાજુમાં
તાલુકા પંચાયત કચેરી, ઉમરેઠ
ફોન નંબરઃ- ૦૨૬૯૨-૨૭૮૦૦૧
ફેકસ નંબરઃ- ૦૨૬૯૨-૨૭૮૨૪૦
પંચાયતનો ફોટોગ્રાફઃ-