મુખપૃષ્ઠયોજનાઓપંચવટી યોજના

પંચવટી યોજના

પંચવટી અંગે ગ્રામજનોનો સંકલ્‍પ
 
રાજયનાં ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં ગ્રામ્‍ય પ્રજાના આનંદ-પ્રમોદ માટે સુવિધાયુકત બાગ-બગીચાને પ્રોત્‍સાહન આ૫તી નવતર યોજના એટલે પંચવટી યોજના.
 
પાછળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643955