×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ

હિસાબી શાખા

શાખાનું સરનામુ

જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રીમતી વી.એમ.ઝાલા

ફોન નંબર

૨૬૩૪૯૩

મોબાઇલ નંબર

૯૬૮૭૬ ૦૪૪૩૯

ફેકસ નંબર

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

.નં.

વહીવટી અધિકારીનું નામ

હોદ઼ો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેક્સ નંબર

મોબાઇલ નંબર

-મેલ :

૧.

શ્રીમતી વી.એમ.ઝાલા

હિસાબી અધિકારી

૨૬૩૪૯૩

૯૬૮૭૬ ૦૪૪૩૯

ao-ddo-and@gujarat.gov.in

૨.

શ્રી રાજેશ વી પરમાર

આંતરિક ઓડીટ અધિકારી

૨૬૩૪૯૩

૯૯૧૩૮ ૫૯૦૯૯

ao-ddo-and@gujarat.gov.in