×

શાખાનાં ઉદ્દેશો

  • ૬ વર્ષ સુધીના  ઉંમરના બાળકોની પોષણ અને સ્વાસ્થ્યની પરિસ્થિતી સુધારવી
  •   બાળકોના  સર્વાગી મનોવૈજ્ઞાનિક, શારીરિક અને સામાજિક વિકાસ માટે જરૂરી પ્રયાસ.
  • બાળ મુત્યુદર અને કુપોષણમાં સુધારો અને શાળામાં બાળકોની હાજરીમાં સુધારો લાવવો.
  •   બાળ વિકાસ માટેના જરૂરી કાર્યક્રમો માટે જુદા-જુદા વિભાગો ઘ્વારા સાથે મજબુત સંકલન.
  •   માતાઓને આરોગ્ય અને પોષણ શિક્ષણ આપવુ.