×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી.ડી.પ્રજાપતિ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(મહેસૂલ)
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી જી.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(મહેસૂલ)
- - ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯ dyddorev@gmail.com