×

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જી.ડી.પ્રજાપતિ​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-રપ૯૬૭પ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧. શ્રી જી.ડી.પ્રજાપતિ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી - - ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯ dyddodevelopment@gmail.com