×

પુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ

અત્રેના વિભાગ હસ્તક નીચે મુજબના ડીવાટરીંગ પંપ સંટ છે જેનો ઉપયોગ અતિવૃષ્ટિ દરમ્યાન કરવામાં આવે છે.

અ.નં હવાલો ધરાવનાર કચેરી સખ્યા દરેકની ક્ષમતા નોંધ
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ પંચાયત પેટા વિભાગ આણંદ ૪ નંગ ૬.પ૦ એચ.પી.
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર નાની સિંચાઈ પંચાયત પેટા વિભાગ ખંભાત ૬ નંગ ૬.પ૦ એચ.પી.

વિભાગ તરફથી જરૂરિયાત મુજબ આ ડીવાટરીંગ પંપ સેટ ફાળવવામાં આવે છે.