×

સિંચાઇની યોજનાઓ

અ.નં. યોજના નું નામ. સંરક્ષણ દિવાલના કામો સેઈફ સ્ટેજના કામો વોટર બોડીજ જીલ્‍લા આયોજન કચેરીના વિકાસના કામો જીલ્‍લા પંચાયતના વિકાસના કામો
યોજના કયારે શરૂ થઇ ઘણાં સમયથી અમલમાં છે ઘણાં સમયથી અમલમાં છે સને ૨૦૦૭-૨૦૦૮ થી ઘણાં સમયથી અમલમાં છે ઘણાં સમયથી અમલમાં છે
યોજનાનો હેતું પુરથી જમીનને થતું ધોવાણ અટકાવવા માટે અછતમાં થયેલ તળાવોમાં વેસ્‍ટ વિયર તથા પ્રોટેકશન દિવાલનું કામ કરી પરોક્ષ સિંચાઈની સુવિધા પુરી પાડવા માટે હયાત તળાવો તથા અન્‍ય વોટર બોડીજની જાણવણી માટે જીલ્‍લા આયોજન કચેરી તરફથી અત્રેની કચેરીને અમલીકરણ બનાવવામાં આવે છે તેવા વિકાસના કામો જીલ્‍લા પંચાયત કચેરી તરફથી અત્રેની કચેરીને અમલીકરણ બનાવવામાં આવે છે તેવા વિકાસના કામો
યોજના વિશે (માહિતી) માનનીય ધારા સભ્‍યશ્રી, મંત્રીશ્રી અને અન્‍ય અગત્‍યની રજુઆતો મળતા રાજય સરકારશ્રીમાં યોજનાનો શકયતા અહવાલ રજુ કરવામાં આવે છે જે અન્‍વયે યોજનાનો સૈધાતિક સ્‍વીકાર થતા કામ હાથ ધરવામાં આવે છે. રાજય સરકારશ્રી તરફથી વિભાગને ફાળવેલ બજેટ જોગવાઈ અનુસાર યોજનાઓ રજુ કરવામાં આવે છે જે અન્‍વયે યોજનાનો રાજય સરકારશ્રી તરફથી સૈધાતિક સ્‍વીકાર થતા કામ હાથ ધરવામાં આવે છે. રાજય સરકારશ્રી તરફથી વિભાગને ફાળવેલ બજેટ જોગવાઈ અનુસાર યોજનાઓ રજુ કરવામાં આવે છે જે અન્‍વયે યોજનાનો સૈધાતિક સ્‍વીકાર થતા કામ હાથ ધરવામાં આવે છે. જીલ્‍લા આયોજન કચેરી તરફથી અત્રેની કચેરીને પીવાના પાણીના કામો તથા ગટરના કામો માટે અમલીકરણ અધિકારી બનાવવામાં આવે છે તેવા વિકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવે છે. જીલ્‍લા પંચાયત વિકાસ શાખા તરફથી અત્રેની કચેરીને પીવાના પાણીના કામો તથા ગટરના કામો તથા અન્‍ય કામો કરવા માટે અમલીકરણ અધિકારી બનાવવામાં આવે છે તેવા વિકાસના કામો હાથ ધરવામાં આવે છે.