×

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્દ્રો/તબીબી અધિકારીની માહિતી

અ.નં તાલુકાનું નામ પ્રા.આ.
કેન્‍દ્રનું નામ
તબીબી અધિકારી
શ્રીનું નામ
ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
આણંદ કુંજરાવ ર્ડા.એ.વી.શુકલ ૨૮૬૬૧૦ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૩ --
આણંદ બાકરોલ ર્ડા.આર.જે.૫ટેલ ૨૩૦૪૩૮ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૨૯ --
આણંદ વડોદ ર્ડા.એ.એચ.૫ટેલ ૨૮૦૬૫૯ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૬ --
આણંદ અડાસ ડો. હાર્દિક ગુપ્‍તા ૨૭૪૨૮૦ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૪૭ --
આણંદ બોરીયાવી ર્ડા.એન.જી.ભાલજા ૨૭૧૬૭૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૦ --
નાવલી ર્ડા.બીરેન્દ્સીહ ૨૮૩૨૬૩ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૪ --
કરમસદ ર્ડા.સુધીર વી.પંચાલ ૨૨૨૨૩૪ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૨ --
રાસનોલ ર્ડા.ઉમીયાબેન જે.પીપળીયા ૨૭૩૫૨૪ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૫ --
વહેરાખાડી ર્ડા.શિલ્પાબેન ચૌહાણ ૨૭૨૯૧૭ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૭ --
૧૦ અજરપુરા ડો. ઉત્‍કર્ષ શાહ ૨૮૫૬૩૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૨૮ --
૧૧ ચિખોદરા ર્ડા.એમ ટી. વાલેસ ૨૫૫૨૫૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૦૩૧ --
૧૨ ઉમરેઠ શીલી ર્ડો. હેમસિંગ રાઠોડ ૨૮૨૫૬૯ -- --
૧૩ ભાલેજ ર્ડાબકુલ રાણા ૨૮૬૬૪૪ -- ૭૫૬૭૮૭૦૪૮૮ --
૧૪ ૫ણસોરા ર્ડા.આર.જે.દલવાડી ૨૭૯૨૨૮ -- ૭૫૬૭૮૭૦૪૭૦ --
૧૫ સુંદલ૫રા ડો. ભાવિક પરમાર ૨૭૯૯૧૦ -- ૭૫૬૭૮૭૦૪૮૨ --
૧૬ ભરોડા ર્ડો. હેમસિંગ રાઠોડ ૨૮૨૫૫૩ -- ૭૫૬૭૮૭૦૪૯૮ --
૧૭ બોરસદ દાવોલ ર્ડા.એમ.એસ.ચૌહાણ ૨૨૧૩૧૪ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૬ --
૧૮ કઠાણા ર્ડા.એસ.ડી.ધાકરોલીયા ૨૭૩૩૨૬ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૭ --
૧૯ નાપા ડો. કે. ડી. પાઠક ૨૮૩૬૨૩ -- --
૨૦ સીસ્વા ર્ડા.એમ.એસ.ચૌહાણ ૨૮૮૫૦૩ ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૯
૨૧ બામણવા ર્ડા.બી. એમ. મહિડા ૨૮૭૬૫૧ -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૪૧ --
૨૨ બદલપુર ર્ડા.એચ. એચ. ડોડીયા ૨૭૩૩૧૬ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૨ --
૨૩ ભાદરણ ર્ડા.રીનાબેન પી.મકવાણા ૨૮૮૩૮૮ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૪ --
૨૪ વીરસદ ર્ડા.એમ.કે.ચૌહાણ ૨૪૪૨૫૬ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૪૦ --
૨૫ બોરસદ અલારસા ર્ડા.એસ .જે. રામાણી ૨૭૧૯૨૨ ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૧
૨૬ ઝારોલા ર્ડા.કેતન વી.૫ટેલ ૨૮૫૬૮૧ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૪૧ --
૨૭ આંકલાવ બામણગામ ડો. જવનીકા પરમાર ૨૮૭૬૨૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૩ --
૨૮ ખડોલ ર્ડા.આર.બી.૫રમાર ૨૮૪૮૭૭ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૮ --
૨૯ ભેટાસી ર્ડા.કે.ડી.શાહ ૨૭૨૩૦૦ -- ૭૫૬૭૮૭૦૩૩૫ --
૩૦ પેટલાદ સીમરડા ર્ડા.શાલિની ભાટીયા ૨૫૨૫૩૬ ૭૫૬૭૮૭૦૧૩૭
૩૧ પેટલાદ નાર ર્ડા.એમ.બી.શાહ ૨૪૬૬૩૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૧૩૬ --
૩૨ વડદલા ર્ડા. જી.કે. ઈશવરવાડીયા ૨૪૪૫૧૩ -- ૭૫૬૭૮૭૦૧૩૫ --
૩૩ બાધણી ડો. આર. એ. વાળા ૨૪૭૭૮૨ -- ૭૫૬૭૮૭૦૧૪૦ --
૩૪ સિંહોલ ર્ડા.એ.ડી.દેસાઈ ૨૮૧૬૧૮ ૭૫૬૭૮૭૦૧૩૮
૩૫ મોરડ ડો. ધવલ દેસાઇ ૨૮૧૬૧૯ ૭૫૬૭૮૭૦૧૩૯
૩૬ પેટલાદ ચાંગા ર્ડા. ડી. એ. સોલંકી ૨૪૭૭૫૨ -- ૭૫૬૭૮૭૦૧૪૧ --
૩૭ સોજીત્રા ડભોઉ ર્ડા.એમ.એ.બ્રમ્હભટ્ટ ૨૩૯૬૧૨ -- ૭૫૬૭૮૭૦૧૫૧ --
૩૮ સોજીત્રા દેવા તળપદ ર્ડા.બીજલ મોદી ૨૩૮૯૫૦ -- ૭૫૬૭૮૭૦૧૪૨ --
૩૯ ખંભાત ધુવારણ ર્ડા.આલોક મિના ૨૪૨૧૭૫ -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૪૩ --
૪૦ ખંભાત વડગામ ર્ડા. ચીરાગ પટેલ ૨૮૨૩૧૯ -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૫૩ --
૪૧ ખંભાત રોહીણી ર્ડા.આર. પી. મિના ૨૮૨૬૨૮ -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૪૫ --
૪૨ ખંભાત ઉંદેલ ર્ડા. ધાર્મિક પટેલ ૨૮૫૬૪૨ -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૪૭ --
૪૩ ખંભાત સાયમા ર્ડા.એમ.એમ.પરમાર ૨૮૬૬૧૬ -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૪૬ --
૪૪ ખંભાત વટાદરા ર્ડા.બી.કે.સોલંકી ૨૮૩૬૩૯ -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૪૯ --
૪૫ તારાપુર બુધેજ ડો. એલ. એમ. મકવાણા - -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૫૦ --
૪૬ તારાપુર ખેડા ડો. દિનેશ પટેલ -- -- ૭૫૬૭૮૭૦૨૫૨ --