×

વસ્‍તી વિષયક આંકડા ૨૦૧૧

અ.નં તાલુકાનું નામ ૨૦૦થી ઓછી વસ્‍તી ૨૦૦થી ૪૯૯ વસ્‍તી ૫૦૦થી ૯૯૯ વસ્‍તી ૧૦૦૦થી ૧૯૯૯ વસ્‍તી
ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી
1 તારાપુર 0 0 0 ૬૭૯ ૬૧૫ ૧૧૪૪ ૧૦૯૪ ૨૩ ૧૭૯૨૪ ૧૬૩૪૧
2 સોજીત્રા 0 0 0 ૪૯૮૨ ૪૭૬૪
3 ઉમરેઠ 0 0 0 ૩૦૧ ૨૬૮ ૫૬૨૬ ૫૧૪૭
4 આણંદ 0 0 0 ૧૯૧૫ ૧૭૦૧
5 પેટલાદ 0 0 0 ૧૧ ૯૭૪૭ ૯૨૩૫
6 ખંભાત 0 0 0 ૨૧૮ ૧૭૪ ૧૪ ૫૫૩૪ ૫૦૮૯ ૬૭૮૨ ૬૨૦૭
7 બોરસદ 0 0 0 ૩૪૨૭ ૩૨૧૨
8 આંકલાવ 0 0 0 ૩૩૫ ૨૯૬ ૩૨૯૯ ૩૦૩૧
કુલ 0 0 0 ૮૯૭ ૭૮૯ ૧૯ ૭૩૧૪ ૬૭૪૭ ૬૭ ૫૩૭૦૨ ૪૯૬૩૮
વિગત વસતિ ગણતરી ર૦૦૧ મુજબ વસતિ ગણતરી ર૦૧૧ના  આંકડા મુજબ રીમાર્ક
જિલ્‍લાની કુલ વસતિ ૧૮,૫૬,૮૭૨ ૨૦,૯૦,૨૭૬ રાજયમાં ૧૪મા ક્રમે
કુલ પુરૂષો ૯,૭૨,૦૦૦ ૧૦,૮૮,૨૫૩
કુલ સ્‍ત્રીઓ ૮,૮૪,૮૭૨ ૧૦,૦૨,૦૨૩
વસતિની ગીચતા (દરચો.કી.મી.) ૬૩૧ ૭૧૧ રાજયમાં ૩જા ક્રમે
દર ૧૦૦૦ પુરૂષોએ સ્‍ત્રીઓની સંખ્‍યા ૯૧૦ ૯૨૧ રાજયમાં રરમા ક્રમે
જિલ્‍લાનો કુલ સાક્ષરતા દર ૭૪.૫૧% ૮૫.૭૯% રાજયમાં ૩જા ક્રમે
સાક્ષરતા દર-પુરૂષ ૮૬.૬૦% ૯૩.૨૩% રાજયમાં ૩જા ક્રમે
સાક્ષરતા દર-સ્‍ત્રી ૬૧.૯૪% ૭૭.૭૬% રાજયમાં ૪થા ક્રમે
અ.નં તાલુકાનું નામ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
તારાપુર ૩૯૪૫૦ ૩૬૪૦૦ ૭૫૮૫૦ ૩૯૪૫૦ ૩૬૪૦૦ ૭૫૮૫૦ ૯૨૩
સોજીત્રા ૫૦૪૭૫ ૪૫૬૬૩ ૯૬૧૩૮ ૫૦૪૭૫ ૪૫૬૬૩ ૯૬૧૩૮ ૯૦૫
ઉમરેઠ ૬૮૦૧૭ ૬૨૨૨૦ ૧૩૦૨૩૭ ૧૬૬૯૭ ૧૫૪૯૪ ૩૨૧૯૧ ૮૪૭૧૪ ૭૭૭૧૪ ૧૬૨૪૨૮ ૯૧૭
આણંદ ૧૩૫૮૨૪ ૧૨૩૩૨૬ ૨૫૯૧૫૦ ૧૩૪૧૪૭ ૧૨૦૬૦૩ ૨૫૪૭૫૦ ૨૬૯૯૭૧ ૨૪૩૯૨૯ ૫૧૩૯૦૦ ૯૦૪
પેટલાદ ૧૧૨૧૯૬ ૧૦૨૧૧૨ ૨૧૪૩૦૮ ૨૬૭૨૮ ૨૪૪૧૯ ૫૧૧૪૭ ૧૩૮૯૨૪ ૧૨૬૫૩૧ ૨૬૫૪૫૫ ૯૧૧
ખંભાત ૮૭૭૮૭ ૮૦૦૩૧ ૧૬૭૮૧૮ ૪૭૯૬૦ ૪૫૨૩૪ ૯૩૧૯૪ ૧૩૫૭૪૭ ૧૨૫૨૬૫ ૨૬૧૦૧૨ ૯૨૩
બોરસદ ૧૫૨૫૯૮ ૧૩૭૯૨૫ ૨૯૦૫૨૩ ૨૯૩૬૩ ૨૭૫૨૩ ૫૬૮૮૬ ૧૮૧૯૬૧ ૧૬૫૪૪૮ ૩૪૭૪૦૯ ૯૦૯
આંકલાવ ૬૦૩૩૮ ૫૪૫૩૯ ૧૧૪૮૭૭ ૧૦૪૨૦ ૯૩૮૩ ૧૯૮૦૩ ૭૦૭૫૮ ૬૩૯૨૨ ૧૩૪૬૮૦ ૯૦૩
કુલ ૭૦૬૬૮૫ ૬૪૨૨૧૬ ૧૩૪૮૯૦૧ ૨૬૫૩૧૫ ૨૪૨૬૫૬ ૫૦૭૯૭૧ ૯૭૨૦૦૦ ૮૮૪૮૭૨ ૧૮૫૬૮૭૨ ૯૧૦
અ.નં વસ્‍તીના કદ પ્રમાણે જૂથ નગર/શહેરો સમૂહોની સંખ્યા કુલ નગર/શહેરોની સંખ્યા સાથેની ટકાવારી શહેરની વસ્‍તી (૦૦૦ માં) કુલ શહેરી વસ્‍તી સાથેની ટકાવારી

તમામ કદના

૧૨ ૫૦૭

૧,૦૦,૦૦૦ તેથી વધુ

૮.૩૩ ૧૫૬ ૩૦.૭૭

૫૦,૦૦૦ - ૯૯,૯૯૯

૨૫ ૨૦૧ ૩૯.૬૪

૨૦,૦૦૦ - ૪૯,૯૯૯

૨૫ ૯૦ ૧૭.૭૫

૧૦,૦૦૦ - ૧૯,૯૯૯

૨૫ ૫૬ ૧૧.૦૫

૫,૦૦૦ - ૯,૯૯૯

૦.૦૦

૫,૦૦૦ થી ઓછી

૧૬.૬૭ ૦.૭૯
કુલ ૧૨ ૧૦૦ ૫૦૭ ૧૦૦
અ.નં તાલુકાનું નામ

૨૦૦થી ઓછી વસ્‍તી ૨૦૦થી ૪૯૯ વસ્‍તી ૫૦૦થી ૯૯૯ વસ્‍તી ૧૦૦૦થી ૧૯૯૯ વસ્‍તી
ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી

તારાપુર

૭૭૬ ૭૩૫ ૨૧૭૦ ૧૯૮૪ ૨૨ ૧૫૬૦૮ ૧૪૫૨૨

સોજીત્રા

૪૭૨૦ ૪૩૪૩

ઉમરેઠ

૮૦૧ ૭૪૩ ૬૧૨૦ ૫૬૦૭

આણંદ

૩૫૧૦ ૩૧૪૭

પેટલાદ

૧૪ ૧૧૬૮૪ ૧૦૭૨૫

ખંભાત

૬૬૪ ૫૮૨ ૧૨ ૪૫૬૨ ૪૧૬૫ ૧૦ ૭૮૦૧ ૭૨૬૧

બોરસદ

૯૭૧ ૮૫૫ ૬૨૩૧ ૫૬૭૮

આંકલાવ

૩૧૭ ૨૬૭ ૪૬૦૪ ૪૧૩૮
કુલ ૧૪૪૦ ૧૩૧૭ ૨૨ ૮૮૨૧ ૮૦૧૪ ૭૮ ૬૦૨૭૮ ૫૫૪૨૧
અ.નં તાલુકાનું
નામ
૨૦૦૦થી
૪૯૯૯ વસ્‍તી
૫૦૦૦થી
૯૯૯૯ વસ્‍તી
૧૦૦૦૦થી
ઉપર વસ્‍તી
કુલ
ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી ગામો પુરૂષ સ્ત્રી
તારાપુર ૧૦ ૧૩૦૪૬ ૧૨૦૭૫ ૭૮૫૦ ૭૦૮૪ ૪૨ ૩૯૪૫૦ ૩૬૪૦૦
સોજીત્રા ૧૪ ૨૪૫૭૬ ૨૧૮૯૭ ૬૫૦૦ ૬૦૩૨ ૧૪૬૭૯ ૧૩૩૯૧ ૨૫ ૫૦૪૭૫ ૪૫૬૬૩
ઉમરેઠ ૧૮ ૩૦૨૧૫ ૨૭૭૪૯ ૧૮૪૬૨ ૧૬૫૨૩ ૧૨૪૧૯ ૧૧૫૯૮ ૩૬ ૬૮૦૧૭ ૬૨૨૨૦
આણંદ ૧૪ ૨૬૩૫૧ ૨૩૭૩૨ ૧૩ ૪૭૦૦૪ ૪૨૫૧૭ ૫૮૯૫૯ ૫૩૯૩૦ ૩૯ ૧૩૫૮૨૪ ૧૨૩૩૨૬
પેટલાદ ૨૮ ૪૫૭૭૨ ૪૧૨૩૧ ૧૧ ૩૫૭૬૮ ૩૨૯૧૬ ૧૮૯૭૨ ૧૭૨૪૦ ૫૬ ૧૧૨૧૯૬ ૧૦૨૧૧૨
ખંભાત ૨૪ ૪૦૯૫૫ ૩૭૩૦૮ ૨૨૪૨૨ ૨૦૨૭૭ ૧૧૩૮૩ ૧૦૪૩૮ ૫૭ ૮૭૭૮૭ ૮૦૦૩૧
બોરસદ ૩૩ ૫૬૫૨૮ ૫૧૨૪૯ ૧૭ ૬૧૯૬૪ ૫૫૬૫૭ ૨૬૯૦૪ ૨૪૪૮૬ ૬૪ ૧૫૨૫૯૮ ૧૩૭૯૨૫
આંકલાવ ૧૭ ૩૦૧૧૯ ૨૭૫૦૬ ૨૫૨૯૮ ૨૨૬૨૮ ૩૧ ૬૦૩૩૮ ૫૪૫૩૯
કુલ ૧૫૮ ૨૬૭૫૬૨ ૨૪૨૭૪૭ ૬૨ ૨૧૭૪૧૮ ૧૯૬૫૫૦ ૨૩ ૧૫૧૧૬૬ ૧૩૮૧૬૭ ૩૫૦ ૭૦૬૬૮૫ ૬૪૨૨૧૬
અ.નં તાલુકાનું નામ શહેરો/નગરોના નામ શહેરી વસ્‍તી
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
તારાપુર -
સોજીત્રા -
ઉમરેઠ ઉમરેઠ ૧૬૬૯૭ ૧૫૪૯૪ ૩૨૧૯૧
આણંદ બોરીઆવી ૯૨૦૭ ૮૫૯૮ ૧૭૮૦૫
ઓડ ૯૬૪૫ ૮૮૧૪ ૧૮૪૫૯
આણંદ ૮૧૪૧૫ ૭૪૬૩૫ ૧૫૬૦૫૦
વલ્લભ વિઘાનગર ૧૬૩૩૯ ૧૩૦૩૯ ૨૯૩૭૮
કરમસદ ૧૫૩૫૨ ૧૩૬૦૩ ૨૮૯૫૫
વિઠ્ઠલ ઉઘોગનગર ૨૧૮૯ ૧૯૧૪ ૪૧૦૩
પેટલાદ પેટલાદ ૨૬૭૨૮ ૨૪૪૧૯ ૫૧૧૪૭
ખંભાત ખંભાત ૪૭૯૬૦ ૪૫૨૩૪ ૯૩૧૯૪
બોરસદ બોરસદ ૨૯૧૮૫ ૨૭૩૬૩ ૫૬૫૪૮
બોરસદ (વાસણા) ૧૭૮ ૧૬૦ ૩૩૮
આંકલાવ આંકલાવ ૧૦૪૨૦ ૯૩૮૩ ૧૯૮૦૩
કુલ ૨૬૫૩૧૫ ૨૪૨૬૫૬ ૫૦૭૯૭૧
અ.નં તાલુકાનું નામ ગામોના નામ વસ્તી
તારાપુર
સોજીત્રા ડભોઉ(વીરસદપુરા) ૫૫૭૬
દેવા તળપદ ૬૯૫૬
ઉમરેઠ પણસોરા ૫૩૨૩
વણસોલ ૫૪૦૫
સુરેલી ૫૭૯૪
ખાનકુવા ૫૭૦૫
સુંદલપુરા ૭૬૦૪
આશીમા ૫૧૫૪
આણંદ કાસોર ૬૫૭૮
કુંજરાવ ૬૨૬૫
ત્રણોલ ૬૮૨૭
જોળ ૫૪૯૩
રાસનોલ ૮૧૮૯
ખંભોળજ ૮૨૧૨
અ.નં તાલુકાનું નામ ગામોના નામ વસ્તી
આણંદ ખંભોળજ ૮૨૧૨
વલાસણ ૭૧૬૪
સંદેશર ૫૦૯૧
હાડગુડ ૮૯૩૭
મોગર ૭૫૬૮
વહેરાખાડી ૭૦૪૫
નાવલી ૬૮૦૮
નાપાડ તળપદ ૫૩૪૪
પેટલાદ રામોલ ૫૩૫૨
પાડગોલ ૫૩૭૧
ચાંગા ૬૮૨૮
બામરોલી ૫૧૦૩
બાંધણી ૮૨૨૧
સુણાવ ૫૩૯૯
સિંહોલ ૫૬૫૨
અ.નં તાલુકાનું નામ ગામોના નામ વસ્તી
પેટલાદ પાલેજ ૭૪૬૯
નાર ૭૭૪૨
ખડાણા ૫૩૧૪
વડદલા ૬૨૩૩
ખંભાત નગરા ૮૨૫૧
વટાદરા ૮૧૮૯
રાલજ ૬૨૯૭
ખડોધી ૫૦૪૦
હરીપુરા ૫૩૧૫
ધુવારણ ૯૬૦૭
બોરસદ નાપા તળપદ ૯૨૭૭
નાપા વાંટા ૫૪૩૬
કાવીઠા ૬૦૧૪
વહેરા(ક) ૫૬૩૮
અ.નં તાલુકાનું નામ ગામોના નામ વસ્તી
બોરસદ બોચાસણ ૮૧૫૦
૫૪૦૫
વિરસદ ૮૩૯૭
ઝારોલા ૫૧૪૫
અલારસા ૮૮૭૫
ખેડાસા ૫૫૯૨
રાસ ૬૫૫૫
કણભા ૫૪૭૪
વાળવોડ ૬૯૩૩
કિંખલોડ ૫૦૮૮
બદલપુર ૬૮૮૧
કંકાપુરા ૯૦૯૩
સારોલ ૯૬૬૮
આંકલાવ ખડોલ ૭૨૧૬
આસોદર ૮૮૧૧
અ.નં તાલુકાનું નામ ગામોના નામ વસ્તી
આંકલાવ કહાનવાડી ૫૮૧૬
આમરોલ ૫૦૦૬
નવલખ ૫૮૧૯
ગંભીરા ૭૦૩૮
બામણગામ ૮૨૨૦
કુલ સરવાળો ૪૧૩૯૬૮
અ.નં તાલુકાનું નામ કુલ વસ્‍તી ખેડૂત ખેત મજૂર
ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ
તારાપુર ૭૫૮૫૦ ૭૫૮૫૦ ૯૮૯૭ ૯૮૯૭ ૧૨૮૧૭ ૧૨૮૧૭
સોજીત્રા ૯૬૧૩૮ ૯૬૧૩૮ ૯૧૬૨ ૯૧૬૨ ૨૦૨૭૧ ૨૦૨૭૧
ઉમરેઠ ૧૩૦૨૩૭ ૩૨૧૯૧ ૧૬૨૪૨૮ ૧૮૮૩૬ ૧૧૨૫ ૧૯૯૬૧ ૨૮૨૫૦ ૧૯૦૯ ૩૦૧૫૯
આણંદ ૨૫૯૧૫૦ ૨૫૪૭૫૦ ૫૧૩૯૦૦ ૧૮૧૮૯ ૪૩૩૧ ૨૨૫૨૦ ૪૯૪૩૨ ૧૨૨૧૪ ૬૧૬૪૬
પેટલાદ ૨૧૪૩૦૮ ૫૧૧૪૭ ૨૬૫૪૫૫ ૧૯૭૫૦ ૩૪૧ ૨૦૦૯૧ ૪૫૬૮૯ ૯૦૨ ૪૬૫૯૧
ખંભાત ૧૬૭૮૧૮ ૯૩૧૯૪ ૨૬૧૦૧૨ ૨૩૫૮૧ ૫૪૫ ૨૪૧૨૬ ૨૭૯૮૩ ૧૬૧૭ ૨૯૬૦૦
બોરસદ ૨૯૦૫૨૩ ૫૬૮૮૬ ૩૪૭૪૦૯ ૩૨૦૦૭ ૧૨૩૯ ૩૩૨૪૬ ૫૫૫૭૧ ૩૬૫૭ ૫૯૨૨૮
આંકલાવ ૧૧૪૮૭૭ ૧૯૮૦૩ ૧૩૪૬૮૦ ૧૪૮૭૫ ૧૫૨૫ ૧૬૪૦૦ ૨૨૬૬૪ ૪૨૦૩ ૨૬૮૬૭
કુલ ૧૩૪૮૯૦૧ ૫૦૭૯૭૧ ૧૮૫૬૮૭૨ ૧૪૬૨૯૭ ૯૧૦૬ ૧૫૫૪૦૩ ૨૬૨૬૭૭ ૨૪૫૦૨ ૨૮૭૧૭૯
અ.નં તાલુકાનું નામ ગૃહઉધોગમાં રોકાયેલ કામદારો અન્ય કામ કરનારા તાલુકામાં કુલ કામ કરનારા
ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ
તારાપુર ૨૮૬ ૨૮૬ ૧૨૭૪૦ ૧૨૭૪૦ ૪૮૪૮૦ ૪૮૪૮૦
સોજીત્રા ૩૯૫ ૩૯૫ ૧૨૮૭૭ ૧૨૮૭૭ ૫૫૫૮૨ ૫૫૫૮૨
અ.નં તાલુકાનું નામ ગૃહઉધોગમાં રોકાયેલ કામદારો અન્ય કામ કરનારા તાલુકામાં કુલ કામ કરનારા
ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ ગ્રામ્ય શહેરી કુલ
ઉમરેઠ ૭૪૪ ૨૬૨ ૧૦૦૬ ૧૨૪૯૬ ૭૭૫૨ ૨૦૨૪૮ ૭૨૮૨૨ ૧૮૮૦૦ ૯૧૬૨૨
આણંદ ૧૭૨૦ ૧૩૯૪ ૩૧૧૪ ૩૬૭૦૦ ૬૪૨૧૪ ૧૦૦૯૧૪ ૧૪૨૭૪૧ ૧૪૬૩૬૭ ૨૮૯૧૦૮
પેટલાદ ૧૪૪૮ ૫૩૨ ૧૯૮૦ ૨૯૬૫૩ ૧૩૯૬૬ ૪૩૬૧૯ ૧૨૬૧૯૩ ૨૯૭૦૭ ૧૫૫૯૦૦
ખંભાત ૧૦૯૫ ૨૬૦૨ ૩૬૯૭ ૨૬૩૨૩ ૨૬૫૪૫ ૫૨૮૬૮ ૧૦૫૩૦૫ ૫૭૮૫૪ ૧૬૩૧૫૯
બોરસદ ૪૭૭૭ ૫૯૪ ૫૩૭૧ ૪૫૫૩૫ ૧૪૦૭૮ ૫૯૬૧૩ ૧૮૩૪૨૫ ૩૩૬૪૬ ૨૧૭૦૭૧
આંકલાવ ૨૮૭૯ ૧૩૬ ૩૦૧૫ ૧૬૬૯૯ ૩૬૮૭ ૨૦૩૮૬ ૭૩૮૧૬ ૧૩૨૩૮ ૮૭૦૫૪
કુલ ૧૩૩૪૪ ૫૫૨૦ ૧૮૮૬૪ ૧૯૩૦૨૩ ૧૩૦૨૪૨ ૩૨૩૨૬૫ ૮૦૮૩૬૪ ૨૯૯૬૧૨ ૧૧૦૭૯૭૬
અ.નં તાલુકાનું નામ ગ્રામ્ય / શહેરી અનુસૂચિત જાતિ અનુસૂચિત જનજાતિ
પુરૂષ સ્ત્રી કુલ પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
તારાપુર     ગ્રામ્ય  ૪૫૦૧ ૪૦૭૨ ૮૫૭૩ ૨૬૨ ૧૮૯ ૪૫૧
શહેરી
કુલ ૪૫૦૧ ૪૦૭૨ ૮૫૭૩ ૨૬૨ ૧૮૯ ૪૫૧
સોજીત્રા     ગ્રામ્ય  ૩૦૫૪ ૨૭૧૬ ૫૭૭૦ ૨૪૧ ૧૯૬ ૪૩૭
શહેરી
કુલ ૩૦૫૪ ૨૭૧૬ ૫૭૭૦ ૨૪૧ ૧૯૬ ૪૩૭
ઉમરેઠ     ગ્રામ્ય  ૨૦૧૧ ૧૭૪૪ ૩૭૫૫ ૬૭૨ ૫૮૩ ૧૨૫૫
શહેરી ૬૪૫ ૫૮૨ ૧૨૨૭ ૨૦૬ ૨૩૯ ૪૪૫
કુલ ૨૬૫૬ ૨૩૨૬ ૪૯૮૨ ૮૭૮ ૮૨૨ ૧૭૦૦
આણંદ     ગ્રામ્ય  ૫૮૯૯ ૫૩૫૮ ૧૧૨૫૭ ૩૦૦૩ ૨૭૩૯ ૫૭૪૨
શહેરી ૪૯૫૨ ૪૫૬૬ ૯૫૧૮ ૩૭૦૯ ૩૨૮૨ ૬૯૯૧
કુલ ૧૦૮૫૧ ૯૯૨૪ ૨૦૭૭૫ ૬૭૧૨ ૬૦૨૧ ૧૨૭૩૩
પેટલાદ     ગ્રામ્ય  ૭૩૩૭ ૬૪૮૨ ૧૩૮૧૯ ૯૨૮ ૮૫૪ ૧૭૮૨
શહેરી ૧૯૬૨ ૧૮૦૧ ૩૭૬૩ ૪૨૩ ૩૭૮ ૮૦૧
કુલ ૯૨૯૯ ૮૨૮૩ ૧૭૫૮૨ ૧૩૫૧ ૧૨૩૨ ૨૫૮૩
ખંભાત     ગ્રામ્ય  ૬૯૩૨ ૬૧૫૭ ૧૩૦૮૯ ૪૯૦ ૪૫૫ ૯૪૫
શહેરી ૩૪૬૧ ૩૧૧૩ ૬૫૭૪ ૪૦૫ ૩૮૬ ૭૯૧
કુલ ૧૦૩૯૩ ૯૨૭૦ ૧૯૬૬૩ ૮૯૫ ૮૪૧ ૧૭૩૬
બોરસદ     ગ્રામ્ય  ૭૨૧૬ ૬૩૭૨ ૧૩૫૮૮ ૮૯૨ ૮૦૦ ૧૬૯૨
શહેરી ૧૧૭૦ ૧૦૨૭ ૨૧૯૭ ૩૩૪ ૨૮૯ ૬૨૩
કુલ ૮૩૮૬ ૭૩૯૯ ૧૫૭૮૫ ૧૨૨૬ ૧૦૮૯ ૨૩૧૫
આંકલાવ    ગ્રામ્ય  ૨૪૧૦ ૨૦૪૧ ૪૪૫૧ ૨૫૯ ૨૬૨ ૫૨૧
શહેરી ૪૫૨ ૪૫૨ ૯૦૪ ૧૯૫ ૧૬૪ ૩૫૯
કુલ ૨૮૬૨ ૨૪૯૩ ૫૩૫૫ ૪૫૪ ૪૨૬ ૮૮૦
કુલ    ગ્રામ્ય  ૩૯૩૬૦ ૩૪૯૪૨ ૭૪૩૦૨ ૬૭૪૭ ૬૦૭૮ ૧૨૮૨૫
શહેરી ૧૨૬૪૨ ૧૧૫૪૧ ૨૪૧૮૩ ૫૨૭૨ ૪૭૩૮ ૧૦૦૧૦
કુલ ૫૨૦૦૨ ૪૬૪૮૩ ૯૮૪૮૫ ૧૨૦૧૯ ૧૦૮૧૬ ૨૨૮૩૫
અ.નં તાલુકાનું નામ

ગ્રામ્ય શહેરી કુલ કુલ વસ્તીમાં દશકાની વધધટની ટકાવારી
કુલ વસ્તી પુરૂષો સ્ત્રીઓ કુલ વસ્તી પુરૂષો સ્ત્રીઓ કુલ વસ્તી પુરૂષો સ્ત્રીઓ
૧૯૦૧ ૪૨૬૬૭૪ ૨૨૬૫૧૬ ૨૦૦૧૫૮ ૮૫૬૨૨ ૪૩૬૦૨ ૪૨૦૨૦ ૫૧૨૨૯૬ ૨૭૦૧૧૮ ૨૪૨૧૭૮ -
૧૯૧૧ ૪૨૩૪૩૮ ૨૨૮૫૮૦ ૧૯૪૮૫૮ ૭૮૬૧૧ ૪૦૫૭૮ ૩૮૦૩૩ ૫૦૨૦૪૯ ૨૬૯૧૫૮ ૨૩૨૮૯૧ -૨.૦૦
૧૯૨૧ ૪૩૦૩૪૨ ૨૩૦૯૫૨ ૧૯૯૩૯૦ ૭૯૬૦૪ ૪૧૪૬૯ ૩૮૧૩૫ ૫૦૯૯૪૬ ૨૭૨૪૨૧ ૨૩૭૫૨૫ ૧.૬૦
૧૯૩૧ ૪૬૪૦૦૩ ૨૪૭૯૫૯ ૨૧૬૦૪૪ ૯૦૭૪૩ ૪૭૯૦૭ ૪૨૮૩૬ ૫૫૪૭૪૬ ૨૯૫૮૬૬ ૨૫૮૮૮૦ ૮.૮૦
૧૯૪૧ ૫૫૦૦૮૭

૨૯૦૭૩૦

૨૫૯૩૫૭

૧૦૯૯૦૯ ૫૭૪૩૦

૫૨૪૭૯

૬૫૯૯૯૬ ૩૪૮૧૬૦ ૩૧૧૮૩૬ ૧૯.૦૦
૧૯૫૧ ૬૨૫૪૭૦ ૩૨૭૩૮૬ ૨૯૮૦૮૪ ૧૭૦૯૦૬ ૯૦૩૭૩ ૮૦૫૩૩ ૭૯૬૩૭૬ ૪૧૭૭૫૯ ૩૭૮૬૧૭ ૨૦.૭૦
૧૯૬૧ ૭૭૮૯૧૧ ૪૧૦૭૦૩ ૩૬૮૨૦૮ ૧૭૯૭૧૮ ૯૬૫૬૧ ૮૩૧૫૭ ૯૫૮૬૨૯ ૫૦૭૨૬૪ ૪૫૧૩૬૫ ૨૦.૪૦
૧૯૭૧ ૯૪૨૪૯૮ ૫૦૦૨૯૧ ૪૪૨૨૦૭ ૨૩૧૨૫૯ ૧૨૪૦૦૮ ૧૦૭૨૫૧ ૧૧૭૩૭૫૭ ૬૨૪૨૯૯ ૫૪૯૪૫૮ ૨૨.૪૦
૧૯૮૧ ૧૧૬૧૮૪૦ ૬૦૯૯૧૬ ૫૫૧૯૨૪ ૨૮૬૮૨૬ ૧૫૦૩૫૮ ૧૩૬૪૬૮ ૧૪૪૮૬૬૬ ૭૬૦૨૭૪ ૬૮૮૩૯૨ ૨૩.૪૦
૧૦ ૧૯૯૧ ૧૨૫૨૮૪૬ ૬૫૬૧૮૬ ૫૯૬૬૬૦ ૩૮૯૭૬૯ ૨૦૨૭૭૫ ૧૮૬૯૯૪ ૧૬૪૨૬૧૫ ૮૫૮૯૬૧ ૭૮૩૬૫૪ ૧૩.૪૦
૧૧ ૨૦૦૧ ૧૩૪૮૯૦૧ ૭૦૬૬૮૫ ૬૪૨૨૧૬ ૫૦૭૯૭૧ ૨૬૫૩૧૫ ૨૪૨૬૫૬ ૧૮૫૬૮૭૨ ૯૭૨૦૦૦ ૮૮૪૮૭૨ ૧૩.૦૦
અ.નં ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર કુલ પરિવાર ધાસ, પાંદડા,વાંસ  વગેરે લાકડા કાદવ કાચી ઇંટો પાકી ઇંટો કોરૂગેટેડ લોખંડના પતરાં અન્ય ધાતુના પતરા પથ્થર

ગ્રામ્ય

૨૭૫૩૭૫ ૭૭૪૮૦ ૨૫૧૫ ૧૦૦૩૪૦ ૧૩૮૭૫ ૭૩૭૧૦ ૧૦૨૫ ૭૨૫

શહેરી

૧૮૦૧૦૫ ૧૦૧૭૫ ૫૭૬૦ ૧૯૮૯૫ ૧૪૦૮૫ ૧૦૭૪૨૫ ૧૫૫૦ ૪૬૦

કુલ

૪૫૫૪૮૦ ૮૭૬૫૫ ૮૨૭૫ ૧૨૦૨૩૫ ૨૭૯૬૦ ૧૮૧૧૩૫ ૨૫૭૫ ૧૧૮૫