×

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આઈ.એલ.પરમાર
ફોન નંબર ૨૬૦૯૩૨
મોબાઇલ નંબર ૯૬૨૪૯ ૨૮૮૩૩
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ
નંબર
ઈ-મેઈલ
શ્રી આઈ.એલ.પરમાર જિલ્લા આંકડા અધિકારી ૨૬૦૯૩૨ - ૯૬૨૪૯ ૨૮૮૩૩ dso-ddo-and@gujarat.gov.in