×

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

ક્રમ તાલુકો ગામનુ નામ શિક્ષકનું નામ શાળા
આણંદ સારસા ધર્મિષ્ઠાબેન દેસાઈભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા નટવરભાઈ બળવંતભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા શર્મિષ્ઠાબેન બાલગીર ગોસાઈ પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા વિપીનભાઈ છીનુભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા પિનાકીન ઓચ્છવલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા ગુલાબસિંહ દિપસીંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા રમણભાઈ સબુરભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા શારદાબેન નરસિંહભાઈ ગજેરા પ્રાથમિક શાળાસારસા
આણંદ સારસા પોપટભાઈ નરસિંહભાઈ કતબા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૦ આણંદ સારસા જયોતિબેન વસંતભાઈ ગોહિલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૧ આણંદ સારસા નિલેશકુમાર વલ્યિમભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૨ આણંદ સારસા ઈન્દીરાબેન નરહરીપ્રસાદ જોષી પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૩ આણંદ સારસા રસીદાબેન આદમભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૪ આણંદ સારસા નયનાબેન મૂળશંકર પંડયા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૫ આણંદ સારસા નયનાબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૬ આણંદ સારસા ભાવનાબેન મનુભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૭ આણંદ સારસા જયોતીકાબેન રમેશભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૮ આણંદ સારસા ઈન્દીરાબેન મોતીભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાસારસા
૧૯ આણંદ સારસા સંગીતાબેન વાડીલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૦ આણંદ સારસા શિલ્પાબેન જશવંતલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૧ આણંદ સારસા રશ્મિકાબેન વપિીનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૨ આણંદ સારસા શશીકાન્તભાઈ ખેમચંદ રાણા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૩ આણંદ સારસા રૂથબેન પરસોત્તમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૪ આણંદ સારસા ભાનુમતીબેન કાંતીલાલ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૫ આણંદ સારસા ઉર્મીલાબેન સેમ્યુલભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૬ આણંદ સારસા કોકીલાબેન ગણપતસિંહ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૭ આણંદ સારસા જયોતીબેન કેશવભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૮ આણંદ સારસા હર્ષાબેન રમેન્દ્રકમુાર ચોકસી પ્રાથમિક શાળાસારસા
૨૯ આણંદ સારસા વસંતભાઈ જેસંગભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૦ આણંદ સારસા પુષ્પાબેન રમેશભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૧ આણંદ સારસા જનકસિંહ ગરિવતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૨ આણંદ સારસા રીપલબેન સુરેન્દ્રકુમાર દરજી પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૩ આણંદ સારસા અલ્પાકુમારી જયંતકુમાર વાળા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૪ આણંદ સારસા જયોતિકાબેન રસિકલાલ મસ્ત્રિી પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૫ આણંદ સારસા મુકેશકુમાર ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૬ આણંદ સારસા શ્યામકુમાર વ્યાસ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૭ આણંદ સારસા રંજનબેન આર. પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૮ આણંદ સારસા અનસુયાબેન એ. પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૩૯ આણંદ સારસા નયનાબેન એસ. પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૪૦ આણંદ સારસા અંજુબેન કે. મહેતા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૪૧ આણંદ સારસા પ્રફુલ્લાબેન જી. જાડેજા પ્રાથમિક શાળાસારસા
૪૨ આણંદ બેડવા ચંદુભાઈ સોમાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૪૩ આણંદ બેડવા સવિતાબેન દેવજીભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૪૪ આણંદ બેડવા લલીતાબેન પુનમભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૪૫ આણંદ બેડવા ફુલ્કેરીયાબેન લુકાસભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૪૬ આણંદ બેડવા સુલેમાનભાઈ આદમભાઈ ધાંચી પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૪૭ આણંદ બેડવા જોસેફભાઈ જોનભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૪૮ આણંદ બેડવા મંજુલાબેન બુધાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૪૯ આણંદ બેડવા અંબાબેન કરસનભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૦ આણંદ બેડવા અન્તુભાઈ કિડીયાભાઈ ડોડીયાર પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૧ આણંદ બેડવા મધુકાન્તાબેન મોતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૨ આણંદ બેડવા આનંદીબેન દુધાભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૩ આણંદ બેડવા નિર્મળાબેન મણીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૪ આણંદ બેડવા શાન્તાબેન હિરાલાલ રોહીત પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૫ આણંદ બેડવા ભાવનાબેન મણીભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૬ આણંદ બેડવા સુનીતાબેન અંતોનભાઈ ભાટીયા પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૭ આણંદ બેડવા સેજલબેન જોનભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૮ આણંદ બેડવા રીટાબેન મગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેડવા
૫૯ આણંદ સારસા પારૂલબેન ધ્રુવકુમાર પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૬૦ આણંદ સારસા અલ્પેશભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસારસા
૬૧ આણંદ ખેરડા રતિલાલ બીજલભાઈ તળપદા પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૨ આણંદ ખેરડા મંજુલાબેન એમ. મેકવાન પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૩ આણંદ ખેરડા પાર્વતીબેન જે .પરમાર પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૪ આણંદ ખેરડા વિક્રમસિંહ એમ. પરમાર પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૫ આણંદ ખેરડા વિઠ્ઠલભાઈ રાયજીભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૬ આણંદ ખેરડા વનિતાબેન મોહનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૭ આણંદ ખેરડા શિલ્પાબેન મથુરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૮ આણંદ ખેરડા આશષકિુમાર વસ્તાભાઈ પ્રણામી પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૬૯ આણંદ ખેરડા ગિરીશભાઈ બકોરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખેરડા
૭૦ આણંદ ખંભોળજ જશવંતલાલ પ્રભાશંકર પુરોહીત પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૧ આણંદ ખંભોળજ શારદાબેન હરમાનભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૨ આણંદ ખંભોળજ ગીતાબેન હરમાનભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૩ આણંદ ખંભોળજ શર્મિષ્ઠાબેન મનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૪ આણંદ ખંભોળજ નવીનચંદ્ર ઈશ્વરભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૫ આણંદ ખંભોળજ કિરીટકુમાર રમણભાઈ મહેરા પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૬ આણંદ ખંભોળજ પ્રજ્ઞાબેન વિનુભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૭ આણંદ ખંભોળજ કિર્તીબેન કાંતિલાલ રાણા પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૮ આણંદ ખંભોળજ પ્રિયલબેન સુરેશભાઈ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૭૯ આણંદ ખંભોળજ ઈન્દુબેન કનૈયાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૦ આણંદ ખંભોળજ પ્રજ્ઞાબેન બિહારીલાલ દવે પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૧ આણંદ ખંભોળજ વાસંતીબેન ડાહયાભાઈ રોહીત પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૨ આણંદ ખંભોળજ વનલત્તાબેન રજનીકાંત કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૩ આણંદ ખંભોળજ રમીલાબેન હિરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૪ આણંદ ખંભોળજ કિરણબેન ચેતનકુમાર શાહ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૫ આણંદ ખંભોળજ મંજુલાબેન સોમાભાઈ મહેરા પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૬ આણંદ ખંભોળજ કામીનીબેન જશવંતલાલ પુરોહીત પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૭ આણંદ ખંભોળજ રશ્મતિાબેન સોમાભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૮ આણંદ ખંભોળજ હંસાબેન હરમાનભાઈ મારૂ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૮૯ આણંદ ખંભોળજ રાવલ વંદનાબેન ચીમનલાલ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૯૦ આણંદ ખંભોળજ પટેલ જયપ્રકાશ ધીરજભાઈ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૯૧ આણંદ ખંભોળજ મેકવાન નિમિષાબેન ઈશ્વરભાઈ પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ
૯૨ આણંદ ખાનપુર મહેશભાઈ ભગવાનદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૯૩ આણંદ ખાનપુર ઉષાબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૯૪ આણંદ ખાનપુર બાબુભાઈ માંદાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૯૫ આણંદ ખાનપુર સરુપસિંહ કાુયાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૯૬ આણંદ ખાનપુર શર્મિષ્ઠાબેન મોહનભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૯૭ આણંદ ખાનપુર ખુમાભાઈ જવાનભાઈ બારીઆ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૯૮ આણંદ ખાનપુર મહેશભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૯૯ આણંદ ખાનપુર વીણાબેન નારણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનપુર
૧૦૦ આણંદ વાડીનાથપુરા ભૂપેન્દ્રભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા
૧૦૧ આણંદ વાડીનાથપુરા સ્નેહાબેન અરવિંદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા
૧૦૨ આણંદ વાડીનાથપુરા વર્ષાબેન ધુળાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા
૧૦૩ આણંદ વાડીનાથપુરા સ્મિતાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા
૧૦૪ આણંદ વાડીનાથપુરા હાર્દિતકુમાર સુરેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા
૧૦૫ આણંદ ભોઈપુરા બાબુભાઈ બળવંતભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાભોઈપુરા
૧૦૬ આણંદ ભોઈપુરા બિ્રજેશકુમાર શંકરભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાભોઈપુરા
૧૦૭ આણંદ રાસનોલ ઘનશ્યામભાઈ રામજીભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૦૮ આણંદ રાસનોલ નયનાબેન કાળીદાસ પંચાલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૦૯ આણંદ રાસનોલ અલ્પેશકુમાર જોનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૦ આણંદ રાસનોલ કલ્પનાબેન ભુલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૧ આણંદ રાસનોલ મોહંમદસાકીરહુસૈન મોહંમદઈસ્લામ મનસુરી પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૨ આણંદ રાસનોલ કલ્પનાબેન ફુલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૩ આણંદ રાસનોલ દિપીકાબેન પ્રવણિસિંહ ગોહેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૪ આણંદ રાસનોલ હિરલકુમાર કનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૫ આણંદ રાસનોલ શિલ્પાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૬ આણંદ રાસનોલ ફિદેશબેન વિલિયમભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૭ આણંદ રાસનોલ કમળાબેન હીરાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૮ આણંદ રાસનોલ સ્નેહલબેન ડાહયાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૧૯ આણંદ રાસનોલ મનિષાબેન જોનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૦ આણંદ રાસનોલ ઈલાબેન ખેંગારભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૧ આણંદ રાસનોલ ટ્રીઝાબેન સોમચંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૨ આણંદ રાસનોલ મીનાકુમારી ભીખાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૩ આણંદ રાસનોલ કીરીટકુમાર અંબાલાલ સુથાર પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૪ આણંદ રાસનોલ દીનાબેન સીરીલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૫ આણંદ રાસનોલ પિનાકીનભાઈ તિમોથીભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૬ આણંદ રાસનોલ યશસ્વીનીબેન પ્રશાંતકુમાર ભટૃ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૭ આણંદ રાસનોલ અમિતકુમાર શશીકાંત પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૮ આણંદ રાસનોલ કાભઈભાઈ ત્રિભોવનદાસ ખાંટ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૨૯ આણંદ રાસનોલ કેશરીસિંહ જશભાઈ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૦ આણંદ રાસનોલ શબ્બીરભાઈ ઈસુબભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૧ આણંદ રાસનોલ ફલોરેન્સબેન સેમ્યુઅલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૨ આણંદ રાસનોલ સિલ્વીયાબેન કાંતિલાલ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૩ આણંદ રાસનોલ સેલીન અરવિંદભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૪ આણંદ રાસનોલ સરિતાબેન હરગોવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૫ આણંદ રાસનોલ પારેખ સોનલબેન નટવરભાઈ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૬ આણંદ રાસનોલ કમલેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ રોહિત પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૭ આણંદ રાસનોલ મહીડા સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૮ આણંદ રાસનોલ મતિેષકુમાર જશુભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૩૯ આણંદ રાસનોલ દક્ષાબેન મણીલાલ રવધિવન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૦ આણંદ રાસનોલ રેખાબેન રમેશભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૧ આણંદ રાસનોલ પજ્ઞાબેન ચંદ્રશંકર પંડયા પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૨ આણંદ રાસનોલ અશ્વિનકુમાર ભીખાલાલ પંચાલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૩ આણંદ રાસનોલ હિતેશભાઈ નરેન્દ્રભાઈ જોષી પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૪ આણંદ રાસનોલ રાજેન્દ્રભાઈ હરિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૫ આણંદ રાસનોલ અંજનાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૬ આણંદ રાસનોલ મુકેશભાઈ બચુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૭ આણંદ રાસનોલ નિમિષાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૮ આણંદ રાસનોલ મનીષાબેન મોહનભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૪૯ આણંદ રાસનોલ બિ્રજેશભાઈ ઈન્દ્રવદનભાઈ બ્રહમભટૃ પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૫૦ આણંદ રાસનોલ મિતાબેન મહેન્દ્રભાઈ જોષી પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૫૧ આણંદ રાસનોલ હરિશભાઈ પશાભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળારાસનોલ
૧૫૨ આણંદ ચીખોદરા જીવીબેન ગાંગાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૫૩ આણંદ ચીખોદરા ઈન્દીરાબેન ચતુરભાઈ પટલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૫૪ આણંદ ચીખોદરા હંસાબેન નારણભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૫૫ આણંદ ચીખોદરા સોમાભાઈ રણછોડભાઈ રોહીત પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૫૬ આણંદ ચીખોદરા અલકાબેન રણછોડભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૫૭ આણંદ ચીખોદરા કોકીલાબેન જયરામભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૫૮ આણંદ ચીખોદરા દર્શનાબેન યોગશભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૫૯ આણંદ ચીખોદરા મીનાબેન અંબાલાલ ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૦ આણંદ ચીખોદરા સોનલબેન એફ્રાઈમભાઈ કિશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૧ આણંદ ચીખોદરા મીનાબેન થોમસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૨ આણંદ ચીખોદરા ચંદુભાઈ ગુલાબચંદ દોશી પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૩ આણંદ ચીખોદરા ભાવનાબેન કાંતિલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૪ આણંદ ચીખોદરા અંજનાબેન રમણલાલ દરજી પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૫ આણંદ ચીખોદરા સંગીતાબેન મંગળભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૬ આણંદ ચીખોદરા પલ્લવીબેન મનુભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૭ આણંદ ચીખોદરા પન્નાબેન સખીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૮ આણંદ ચીખોદરા હંસાબેન બાબુભાઈ ગોર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૬૯ આણંદ ચીખોદરા સુશીલાબેન ફુલાભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૦ આણંદ ચીખોદરા શકુન્તલાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૧ આણંદ ચીખોદરા કમળાબેન અંતોનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૨ આણંદ ચીખોદરા સરોજબેન જયંતિભાઈ કાછિયા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૩ આણંદ ચીખોદરા તરૂલતાબેન મગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૪ આણંદ ચીખોદરા ગીતાબેન દશરથભાઈ ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૫ આણંદ ચીખોદરા હંસાબેન દેવશંકર પંડયા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૬ આણંદ ચીખોદરા જયશ્રીબેન શાંતિલાલ ઉપાઘ્યાય પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૭ આણંદ ચીખોદરા અલ્કાબેન બાબુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૮ આણંદ ચીખોદરા હસુમતીબેન દાનિયેલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૭૯ આણંદ ચીખોદરા રેણુકાબેન મનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૦ આણંદ ચીખોદરા જશુભાઈ રૂડાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૧ આણંદ ચીખોદરા બબુબેન ગોરાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૨ આણંદ ચીખોદરા રીટાબેન ખાનદાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૩ આણંદ ચીખોદરા અલ્કેશકુમાર ઉમેદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૪ આણંદ ચીખોદરા ભાનુભાઈ મૂળજીભાઈ રોહિત પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૫ આણંદ ચીખોદરા રશ્મકિાન્ત ડાહયાભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૬ આણંદ ચીખોદરા ફાલ્ગુનીબેન પોપટલાલ કકકડ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૭ આણંદ ચીખોદરા નીતાબેન અમરસિંહ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૮ આણંદ ચીખોદરા રમીલાબેન કોદરલાલ જોષી પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૮૯ આણંદ ચીખોદરા પ્રવિણાબેન બાબુભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૦ આણંદ ચીખોદરા લ૧મીબા બાલુસિંહ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૧ આણંદ ચીખોદરા હીનાબેન સનતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૨ આણંદ ચીખોદરા અંજનાબેન ડાહયાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૩ આણંદ ચીખોદરા શારદાબેન પૂનમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૪ આણંદ ચીખોદરા મીનાબેન ચતુરભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૫ આણંદ ચીખોદરા સેજલબેન અરવિંદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૬ આણંદ ચીખોદરા શર્મિષ્ઠાબેન બાપુલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૭ આણંદ ચીખોદરા ભારતીબેન ત્રિભોવનદાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૮ આણંદ ચીખોદરા મહેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૧૯૯ આણંદ ચીખોદરા મહેશભાઈ રમણભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૦ આણંદ ચીખોદરા મીતાબેન કાલીદાસ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૧ આણંદ ચીખોદરા દિલિપભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૨ આણંદ ચીખોદરા ફૂલકેરિયાબેન સ્તેફાનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૩ આણંદ ચીખોદરા ડેનસિભાઈ રવકિાંતભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૪ આણંદ ચીખોદરા કુસુમબેન સીરીલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૫ આણંદ ચીખોદરા મીતાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૬ આણંદ ચીખોદરા મિતલબેન મનુભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા
૨૦૭ આણંદ ઓડ જયેન્દ્રપ્રસાદ મનસુખરામ જોષી પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૦૮ આણંદ ઓડ ભૂપતભાઈ ઈશ્વરભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૦૯ આણંદ ઓડ યોગેશકુમાર જયંતિલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૦ આણંદ ઓડ પિયુષકુમાર નટવરલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૧ આણંદ ઓડ જયંતિભાઈ ગોકળભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૨ આણંદ ઓડ અમીતકુમાર જે .પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૩ આણંદ ઓડ સુમનબેન પરસોત્તમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૪ આણંદ ઓડ મમતાબેન જેઠાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૫ આણંદ ઓડ રણછોડભાઈ અદેસંગભાઈ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૬ આણંદ ઓડ મીતલબેન આલ્બર્ટભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૭ આણંદ ઓડ હિરેનકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૮ આણંદ ઓડ કુંજનબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૧૯ આણંદ ઓડ મીનાક્ષીબેન ચુનીલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૦ આણંદ ઓડ નયનાબેન મથુરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૧ આણંદ ઓડ નયનાબેન રાયમુન્દભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૨ આણંદ ઓડ જીગીશાબેન અશ્વિનભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૩ આણંદ ઓડ સુધાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૪ આણંદ ઓડ મિનાક્ષીબેન ભગવાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૫ આણંદ ઓડ જયોતબિેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૬ આણંદ ઓડ રાવજીભાઈ વાઘજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૭ આણંદ ઓડ જયાબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૮ આણંદ ઓડ સંગીતાબેન છગનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૨૯ આણંદ ઓડ નલિનીબેન નવસુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૦ આણંદ ઓડ નીલાબેન એફ્રાઈમભાઈ કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૧ આણંદ ઓડ લલીતાબેન બાબુભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૨ આણંદ ઓડ વૈશાલીબેન બેચરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૩ આણંદ ઓડ ભાવનાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૪ આણંદ ઓડ ઈલાબેન પ્રકાશભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૫ આણંદ ઓડ વાસુદેવભાઈ બેચરભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૬ આણંદ ઓડ વર્ષાબેન જોનભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૭ આણંદ ઓડ રાકેશભાઈ મનુભાઈ સુતરીયા પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૮ આણંદ ઓડ ખાંભુ કાશીબેન જેઠાલાલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૩૯ આણંદ ઓડ અરવિંદભાઈ જશવંતભાઈ અહિમકર પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૦ આણંદ ઓડ ખાંટ રતિલાલ કાનાભાઈ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૧ આણંદ ઓડ ઠાકોર રામાભાઈ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૨ આણંદ ઓડ શાહ મનિષાબેન કનૈયાલાલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૩ આણંદ ઓડ હિનાબેન પુંજાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૪ આણંદ ઓડ પટેલ દર્શનાબેન જગદીશભાઈ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૫ આણંદ ઓડ દેવેન્દ્રકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૬ આણંદ ઓડ રાકેશકુમાર રસિકભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૭ આણંદ ઓડ રોબર્ટભાઈ સિમોનભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૮ આણંદ ઓડ પન્નાબેન લાભશંકર રાવલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૪૯ આણંદ ઓડ અનલિકુમાર પુંજાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૫૦ આણંદ ઓડ અનિષાબેન આલ્બર્ટભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૫૧ આણંદ ઓડ અરૂણાબેન અમૃતલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઓડ
૨૫૨ આણંદ કણભાઈપુરા વિમળાબેન લાલદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૫૩ આણંદ કણભાઈપુરા મીનાબેન જશવંતભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૫૪ આણંદ કણભાઈપુરા રશ્મિતાબેન જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૫૫ આણંદ કણભાઈપુરા અલ્કાબેન જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૫૬ આણંદ કણભાઈપુરા ભુપેન્દભાઈ અંબાલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૫૭ આણંદ કણભાઈપુરા રેણુકાબેન સોમાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૫૮ આણંદ કણભાઈપુરા મીનાબેન અર્જુનસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૫૯ આણંદ કણભાઈપુરા જશવંતસિંહ ભુદરસિંહ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૬૦ આણંદ કણભાઈપુરા નયનાબેન મિખાયેલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૬૧ આણંદ કણભાઈપુરા નિશાબેન નવીનચંદ્ર પારેખ પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૬૨ આણંદ કણભાઈપુરા અર્પિતા સેમ્યુલ રોય પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૬૩ આણંદ કણભાઈપુરા શૈલેષકુમાર જયંતિભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા
૨૬૪ આણંદ કુંજરાવ દીનાબેન મથુરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૬૫ આણંદ કુંજરાવ ઉષાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૬૬ આણંદ કુંજરાવ ચંદિ્રકાબેન જીવણલાલ સુથાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૬૭ આણંદ કુંજરાવ જયોત્સનાબેન વિષ્ણુપ્રસાદ સુથાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૬૮ આણંદ કુંજરાવ સંઘ્યાબેન રમણભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૬૯ આણંદ કુંજરાવ ચંદિ્રકાબેન જસવંતગીર ગોસાઈ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૦ આણંદ કુંજરાવ ઉર્મિલાબેન ડાહયાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૧ આણંદ કુંજરાવ નયનાબેન બિહારીલાલ શાહ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૨ આણંદ કુંજરાવ નીરૂબેન મણીલાલ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૩ આણંદ કુંજરાવ શર્મિલાબેન રામજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૪ આણંદ કુંજરાવ મહેશભાઈ શનાભાઈ દરજી પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૫ આણંદ કુંજરાવ જાગૃતિબેન જશવંતલાલ દરજી પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૬ આણંદ કુંજરાવ છાયાબેન અશ્વિનકુમાર ઉપાઘ્યાય પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૭ આણંદ કુંજરાવ જુલીયસ મસ્કરેન્હસ જેન પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૮ આણંદ કુંજરાવ કિરીટકુમાર ગુલાબસિંહ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૭૯ આણંદ કુંજરાવ બાબુભાઈ ભીખાભાઈ લુહાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૮૦ આણંદ કુંજરાવ બળદેવભાઈ પ્રતાપભાઈ સોઢાપરમાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૮૧ આણંદ કુંજરાવ સંદીપકુમાર નટુભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૮૨ આણંદ કુંજરાવ નિતેશકુમાર નવીનચંદ્ર ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૮૩ આણંદ કુંજરાવ હેમાંગિનીબેન રાજેશકુમાર શાહ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૮૪ આણંદ કુંજરાવ પટેલ મયુરભાઈ કાંતિભાઈ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૨૮૫ આણંદ ત્રણોલ જમાલભાઈ ગફુરભાઈ મન્સુરી પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૮૬ આણંદ ત્રણોલ મદીનાબેન જમાલભાઈ મન્સુરી પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૮૭ આણંદ ત્રણોલ મંજુલાબેન મંગળભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૮૮ આણંદ ત્રણોલ મનિષાબેન કાંતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૮૯ આણંદ ત્રણોલ ગીતાબેન હર્ષદરાય પંડયા પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૦ આણંદ ત્રણોલ માણેકબેન દાનાભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૧ આણંદ ત્રણોલ મંજુલાબેન ભઈજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૨ આણંદ ત્રણોલ હેમલત્તાબેન મણીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૩ આણંદ ત્રણોલ સોમાભાઈ શંકરભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૪ આણંદ ત્રણોલ હેમાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૫ આણંદ ત્રણોલ સરોજબેન રાયજીભાઈ રાવળ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૬ આણંદ ત્રણોલ શરિીનબેન સલીમભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૭ આણંદ ત્રણોલ વિદ્યાબેન ઝવેરભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૮ આણંદ ત્રણોલ ભાવનાબેન નરસિંહભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૨૯૯ આણંદ ત્રણોલ દશરથભાઈ ડાહયાભાઈ સોઢાપરમાર પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૦ આણંદ ત્રણોલ મરીયમબેન નટુભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૧ આણંદ ત્રણોલ સેજલબેન જગદીશચંદ્ર ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૨ આણંદ ત્રણોલ ફાલ્ગુનીબેન જગદીશભાઈ ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૩ આણંદ ત્રણોલ તેજલબેન અલ્પેશકુમાર પટેલ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૪ આણંદ ત્રણોલ કાજલબેન અશોકભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૫ આણંદ ત્રણોલ કલ્પનાબેન ઈશ્વરદાસ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૬ આણંદ ત્રણોલ લત્તાબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૭ આણંદ ત્રણોલ હેતલબેન મહેન્દ્રકુમાર પઢિયાર પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૮ આણંદ ત્રણોલ હરેશકુમાર કાન્તિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૦૯ આણંદ ત્રણોલ સુમિત્રાબેન ભવરસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ
૩૧૦ આણંદ કુંજરાવ જયંતીભાઈ મોહનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૩૧૧ આણંદ કુંજરાવ અનિતાબેન પીટરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૩૧૨ આણંદ કુંજરાવ પિનલબેન જગદીશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૩૧૩ આણંદ કુંજરાવ કાળીબેન વીરાભાઈ પગી પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ
૩૧૪ આણંદ ગામડી ફીલીપભાઈ વિલ્યમભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૧૫ આણંદ ગામડી કુમુદબેન ભગુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૧૬ આણંદ ગામડી યુનુસભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૧૭ આણંદ ગામડી વિનુભાઈ રતીલાલ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૧૮ આણંદ ગામડી પુરુષોત્તમભાઈ ધુળાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૧૯ આણંદ ગામડી કમળાબેન મગનભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૦ આણંદ ગામડી ઈલાબેન ઈમાનુએલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૧ આણંદ ગામડી સુશીલાબેન સુરેન્દ્રભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૨ આણંદ ગામડી સાલોમીબેન સ્તાન્શિભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૩ આણંદ ગામડી ગુલામરસુલ અલીજીભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૪ આણંદ ગામડી નીર્મળાબેન પીટરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૫ આણંદ ગામડી સુશીલાબેન પીટરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૬ આણંદ ગામડી ઈન્દીરાબેન પ્રોતાસભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૭ આણંદ ગામડી ઉષાબેન છોટાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૮ આણંદ ગામડી લીલાબેન આમબ્ંોસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૨૯ આણંદ ગામડી કુસુમબેન મોહનલાલ પટેલીઆ પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૦ આણંદ ગામડી મીનાબેન જયંતકુમાર મહેતા પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૧ આણંદ ગામડી ઈન્દુમતીબેન ફ્રાન્સીસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૨ આણંદ ગામડી ગૌરીબેન ગણેશભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૩ આણંદ ગામડી જયોત્સનાબેન મોતીભાઈ કિ્રસ્ટી પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૪ આણંદ ગામડી મધુબેન કલ્યાણભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૫ આણંદ ગામડી વિજયાબેન ડાહયાભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૬ આણંદ ગામડી જયોતીકાબેન મોહનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૭ આણંદ ગામડી તૃપ્તીબેન વ્રજલાલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૮ આણંદ ગામડી સીમાબેન સેમ્યુલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૩૯ આણંદ વઘાસી ઝવેરબેન મકનભાઈ રોહીત પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૦ આણંદ વઘાસી ઈવેન્જલીના જયાનંદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૧ આણંદ વઘાસી રમેશભાઈ અંબાઈદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૨ આણંદ વઘાસી ઈલાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૩ આણંદ વધાસી શુશીલાબેન સી.પટેલ પ્રાથમિક શાળાવધાસી
૩૪૪ આણંદ વઘાસી સુનામીબેન ગીલ્બર્ટભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૫ આણંદ વઘાસી સુમીત્રાબેન નાથાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૬ આણંદ વઘાસી પુષ્પાબેન હીરાલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૭ આણંદ વઘાસી કોકીલાબેન કાંતીલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૮ આણંદ વઘાસી સાલોમી આલ્બર્ટ ડાભી પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૪૯ આણંદ વઘાસી દક્ષાબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૫૦ આણંદ વઘાસી મનહરભાઈ ઉમેદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૫૧ આણંદ વઘાસી રીટાબેન બચુભાઈ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૫૨ આણંદ વઘાસી નિર્મળાબેન અજરામભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૫૩ આણંદ વઘાસી રૂપલબેન શાંતિલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૫૪ આણંદ વઘાસી સુભાષકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવઘાસી
૩૫૫ આણંદ ગામડી પુષ્પાબેન વજેસીંગ બ્રમહભટૃ પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૫૬ આણંદ ગામડી મંજુલાબેન મુળજીભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૫૭ આણંદ ગામડી ઈશ્વરભાઈ એમ. પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૫૮ આણંદ ગામડી નૂતનબેન ક્રાન્સીસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૫૯ આણંદ ગામડી કર્નર્ેેલ્યસભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૬૦ આણંદ ગામડી અયુબભાઈ મહંમદભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૬૧ આણંદ ગામડી રમાબેન શંભુલાલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાગામડી
૩૬૨ આણંદ કાસોર અશોકભાઈ પી.પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૬૩ આણંદ કાસોર જશુભાઈ સેમ્યુલભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૬૪ આણંદ કાસોર પ્રતિમાબેન સેમ્યુલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૬૫ આણંદ કાસોર હેમલત્તાબેન શંકરભાઈ ગોહેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૬૬ આણંદ કાસોર અશોકભાઈ દાનાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૬૭ આણંદ કાસોર ઉર્મિબેન ફિલીપભાઈ દાવલા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૬૮ આણંદ કાસોર વનિયકુમાર લલિતચંદ્ર ઘાટડિયા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૬૯ આણંદ કાસોર કલ્પેશકુમાર મોહનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૦ આણંદ કાસોર અરૂણાબેન મનુભાઈ જોષી પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૧ આણંદ કાસોર શકુન્તાલબેન શાંતીલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૨ આણંદ કાસોર ઉર્વશીબહેન મહેન્દ્રભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૩ આણંદ કાસોર સલમાબહેન ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૪ આણંદ કાસોર બિલ્કીસબેન સલીમહંમદભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૫ આણંદ કાસોર પ્રિતિબેન એન.શાહ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૬ આણંદ કાસોર નેહલબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૭ આણંદ કાસોર કુન્દનબેન અમૃતલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૮ આણંદ કાસોર દાઉદભાઈ બેર્નાદભાઈ ર્ચાહાણ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૭૯ આણંદ કાસોર નીતાબેન વલ્યિમભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૦ આણંદ કાસોર દિ૧ાીતકુમાર મનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૧ આણંદ કાસોર દિપીકાબેન અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૨ આણંદ કાસોર રૂપલબેન પરસોત્તમભાઈ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૩ આણંદ કાસોર દુષ્યંતકુમાર ચુનીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૪ આણંદ કાસોર સુનિલકુમાર કાળીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૫ આણંદ કાસોર મહેશભાઈ રણછોડભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૬ આણંદ કાસોર ચંદિ્રકાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૭ આણંદ કાસોર ગીતાબેન હરીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૮ આણંદ કાસોર કોમલબેન હર્ષદભાઈ જેઠવા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૮૯ આણંદ કાસોર રીટાબેન વિનુભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૯૦ આણંદ કાસોર કિ્રષ્નાબેન અરવિંદભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાકાસોર
૩૯૧ આણંદ અજરપુરા વિષ્ણુભાઈ ્રિત્રકમભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૨ આણંદ અજરપુરા ઈન્દુબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૩ આણંદ અજરપુરા રસીલાબેન રાયજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૪ આણંદ અજરપુરા રમણભાઈ મહીજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૫ આણંદ અજરપુરા સંગીતાબહેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૬ આણંદ અજરપુરા રશ્મિબેન કાંતીલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૭ આણંદ અજરપુરા અરૂણાબેન મનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૮ આણંદ અજરપુરા અનિતાબેન સોમાભઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૩૯૯ આણંદ અજરપુરા દક્ષાબેન ચંદુભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૦ આણંદ અજરપુરા તારાબેન કાળીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૧ આણંદ અજરપુરા રમીલાબહેન પરસોત્તમભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૨ આણંદ અજરપુરા ભારતીબેન કાળીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૩ આણંદ અજરપુરા અનીલાબેન કાંતીલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૪ આણંદ અજરપુરા સવિતાબેન પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૫ આણંદ અજરપુરા ઉષાબેન અંબાલાલ કિ્રશ્ચીયન પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૬ આણંદ અજરપુરા નીલાબેન નટુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૭ આણંદ અજરપુરા જોસ્ફીનાબેન બાબુભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા
૪૦૮ આણંદ રાહતલાવ મીનાક્ષીબેન જશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ
૪૦૯ આણંદ રાહતલાવ કુસુમબેન પાઉલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ
૪૧૦ આણંદ રાહતલાવ ચંદુભાઈ ત્રિકમભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ
૪૧૧ આણંદ રાહતલાવ હંસાબેન કાળીદાસ વાળંદ પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ
૪૧૨ આણંદ રાહતલાવ સરોજબેન મગનભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ
૪૧૩ આણંદ રાહતલાવ ધારિણીબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ
૪૧૪ આણંદ રાહતલાવ મીનાબેન શામળભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ
૪૧૫ આણંદ સામરખા અરવિંદભાઈ ફકીરભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૧૬ આણંદ સામરખા પ્રફુલ્લાબાળા હનોખભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૧૭ આણંદ સામરખા દિવાળીબેન જેઠાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૧૮ આણંદ સામરખા હસુમતીબેન ધીરજકુમાર ભાટીયા પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૧૯ આણંદ સામરખા જયાબેન બાબુભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૦ આણંદ સામરખા ગુણવંતીબેન જોસેભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૧ આણંદ સામરખા નિર્મળાબેન જોસેફભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૨ આણંદ સામરખા મંજુલાબેન મણીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૩ આણંદ સામરખા હેમલત્તાબેન અરવિંદભાઈ રાજનાથ પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૪ આણંદ સામરખા વિમુકતાબેન સેવકલાલ કિ્રશ્ચીયન પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૫ આણંદ સામરખા સુજાતાબેન રમેશચંદ્ર કમારિયા પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૬ આણંદ સામરખા ફુલ્કેરીયાબહેન મહીજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૭ આણંદ સામરખા સુશીલાબહેન પાઉલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૮ આણંદ સામરખા મુકતાબહેન જોનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૨૯ આણંદ સામરખા સિપોરાબહેન સોલીમનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૩૦ આણંદ સામરખા પુંષ્પાબેન આપીયાનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૩૧ આણંદ સામરખા પ્રતિભાબહેન હરમાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૩૨ આણંદ સામરખા સ્મિતાબહેન વિકટરભાઈ કિ્રશ્ચીયન પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૩૩ આણંદ સામરખા ગીતાબહેન ધુળાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૩૪ આણંદ સામરખા નીરૂબેન ભઈલાલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા સામરખા
૪૩૫ આણંદ સાદાનાપુરા રસીદાબેન ગુલામનબી વહોરા પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા
૪૩૬ આણંદ સાદાનાપુરા ભાવનાબેન વાસુદેવ ઉપાઘ્યાય પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા
૪૩૭ આણંદ સદાનાપુરા ભાનુબેન પીટરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા
૪૩૮ આણંદ સાદાનાપુરા જયોત્યસનાબેન નારણભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા
૪૩૯ આણંદ સાદાનાપુરા ઝાહેદાબાનું અબ્બારબ મન્સુરી પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા
૪૪૦ આણંદ સદાનાપુરા મુનેરાબેન વાય વહોરા પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા
૪૪૧ આણંદ સદાનાપુરા પ્રિસ્કાબેન ચીમનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા
૪૪૨ આણંદ સદાનાપુરા નીરૂબેન જામાભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા
૪૪૩ આણંદ સામરખા કિશોરભાઈ ટી. પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૪૪ આણંદ સામરખા રહીમાબેન યુ. વહોરા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૪૫ આણંદ સામરખા જયોત્યસનાબેન ક પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૪૬ આણંદ સામરખા કલ્પનાબેન ધૂળાભાઈ ગોરીયા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૪૭ આણંદ સામરખા બકુલાબેન જેઠાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૪૮ આણંદ સામરખા યોગીનાબેન કાન્તલિાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૪૯ આણંદ સામરખા તુષારભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૦ આણંદ સામરખા પ્રિતીબેન હર્ષદરાય પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૧ આણંદ સામરખા બાબુભાઈ માવજીભાઈ અમીન પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૨ આણંદ સામરખા તારાબેન ગોવિંદભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૩ આણંદ સામરખા અનિલકુમાર મોતીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૪ આણંદ સામરખા સવિતાબેન હિરાભાઈ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૫ આણંદ સામરખા સરોજબેન સુલેમાનભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૬ આણંદ સામરખા કાન્તાબેન વશ્રિામભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૭ આણંદ સામરખા સેલિયાબેન દિનેશ્વરભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૮ આણંદ સામરખા દિલીપકુમાર મોહનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૫૯ આણંદ સામરખા સુશીલાબેન વિલ્યમભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૬૦ આણંદ સામરખા અનંતકુમાર મગનલાલ વણકર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૬૧ આણંદ અજુપુરા કમળાબેન નાનજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૪૬૨ આણંદ અજુપુરા કુસુમબેન આદિતરામ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૪૬૩ આણંદ અજુપુરા ઈલાબેન અંતોનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૪૬૪ આણંદ અજુપુરા સવિતાબેન હીરાલાલ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૪૬૫ આણંદ અજુપુરા વનિતાબેન પરસોત્તમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૪૬૬ આણંદ અજુપુરા જોસ્ફીનબેન મિખાએલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૪૬૭ આણંદ અજુપુરા ઈમરાન ગુલામરસુલ વહોરા પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૪૬૮ આણંદ સામરખા રમણભાઈ મગનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૬૯ આણંદ સામરખા જશભાઈ ગણેશભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૦ આણંદ સામરખા જાસિંતાબેન અંતોનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૧ આણંદ સામરખા શારદાબેન સોમાભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૨ આણંદ સામરખા લીલાબેન હિરાભાઈ રોહીત પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૩ આણંદ સામરખા વૈશાલીબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૪ આણંદ સામરખા પીનલકુમાર અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૫ આણંદ સામરખા રીન્કુબેન માર્ટિનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૬ આણંદ સામરખા રઈબહેન ચતુરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૭ આણંદ સામરખા ભઈજીભાઈ ગિરધરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૮ આણંદ સામરખા જશોદાબહેન મગનભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૭૯ આણંદ સામરખા મંજુલાબહેન યોહાકીમ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૦ આણંદ સામરખા હસુમતીબહેન યાકુબભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૧ આણંદ સામરખા નિર્મળાબેન યાકુબભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૨ આણંદ સામરખા કમલેશભાઈ ભીખાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૩ આણંદ સામરખા સુનિતાબેન રસિકભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૪ આણંદ સામરખા મંજુલાબેન એ. મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૫ આણંદ સામરખા કોકીલાબેન અંબાલાલ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૬ આણંદ સામરખા કલ્પનાબેન રણછોડભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૭ આણંદ સામરખા ઉષાબેન શીવાભાઈ કિ્રસ્ટી પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૮ આણંદ સામરખા મીતાબેન ગોવિંદભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૮૯ આણંદ સામરખા હંસાબેન ડાહયાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૯૦ આણંદ સામરખા કાન્તીભાઈ કાભયભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૯૧ આણંદ સામરખા સીમોનભાઈ જોનભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૯૨ આણંદ સામરખા ઉષાબેન મગનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૯૩ આણંદ સામરખા સંગીતાબેન ત્રિકમભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસામરખા
૪૯૪ આણંદ .ત્રણોલ કુસુમબેન ત્રિકંમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૪૯૫ આણંદ .ત્રણોલ યુનીસભાઈ આઈ.વહોરા પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૪૯૬ આણંદ .ત્રણોલ ચંન્દ્રીકાબેન બિપીનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૪૯૭ આણંદ .ત્રણોલ મીરાબેન જયંતિલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૪૯૮ આણંદ .ત્રણોલ મનોજકુમાર નટવરલાલ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૪૯૯ આણંદ .ત્રણોલ નીતાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૫૦૦ આણંદ .ત્રણોલ અર્પિતાબેન ઈમાનુએલ પરમાર પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૫૦૧ આણંદ .ત્રણોલ રણછોડભાઈ ડાહયાભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ
૫૦૨ આણંદ અજુપુરા નિલેશભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૫૦૩ આણંદ અજુપુરા જિગરકુમાર રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા
૫૦૪ આણંદ હાડગુડ પારૂલબેન હેરીશભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૦૫ આણંદ હાડગુડ પાઉલભાઈ હરખાભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૦૬ આણંદ હાડગુડ શાંતાબેન હિંમતભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૦૭ આણંદ હાડગુડ કાંતિભાઈ અંબાલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૦૮ આણંદ હાડગુડ પદમાબેન વિષ્ણુભાઈ વ્યાસ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૦૯ આણંદ હાડગુડ નલીનીબેન પાઉલભાઈ ગામડીઆ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૦ આણંદ હાડગુડ અલીજીભાઈ ગફુરભાઈ મનસુરી પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૧ આણંદ હાડગુડ નિર્મળાબેન સોમાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૨ આણંદ હાડગુડ વિમળાબેન લુકાસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૩ આણંદ હાડગુડ નિમીષાબેન મનુભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૪ આણંદ હાડગુડ રીટાબેન મગનભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૫ આણંદ હાડગુડ કૃષ્ણાકુમારી મોહનસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૬ આણંદ હાડગુડ જશીબેન કલ્યાણભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૭ આણંદ હાડગુડ શારદાબેન હિરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૮ આણંદ હાડગુડ મિનાક્ષીબેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૧૯ આણંદ હાડગુડ જયશ્રીબેન મોહનલાલ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૦ આણંદ હાડગુડ જયેશકુમાર ચંદુલાલ મોદી પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૧ આણંદ હાડગુડ હંસાબેન મંગળભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૨ આણંદ હાડગુડ વિમળાબેન જોનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૩ આણંદ હાડગુડ નિર્મળાબેન સેમ્યુઅલભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૪ આણંદ હાડગુડ હિદાયતઅલી યાકુબઅલી સૈયદ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૫ આણંદ હાડગુડ સાઝીયા યુસુફમોહંમદ પઠાણ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૬ આણંદ હાડગુડ વદ્યિાગૌરીબેન પાઉલભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૭ આણંદ હાડગુડ હર્ષદભાઈ અંબાલાલ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૮ આણંદ હાડગુડ હમીદાબેન ઈમુભાઈ અજમેરી પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૨૯ આણંદ હાડગુડ ઉષાબેન લુકાસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૩૦ આણંદ હાડગુડ વિધાબેન નરોત્તમભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૩૧ આણંદ હાડગુડ જયોત્યસનાબેન ગણેશભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૩૨ આણંદ હાડગુડ કોકીલાબેન જોનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૩૩ આણંદ હાડગુડ સ્મિતાબેન અરવિંદભાઈ દવે પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ
૫૩૪ આણંદ ગોપાલપુરા શશીકાન્ત મગનભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૩૫ આણંદ ગોપાલપુરા મધુબને રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૩૬ આણંદ ગોપાલપુરા અનસુયાબેન ગોવિંદભાઈ ભાટીયા પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૩૭ આણંદ ગોપાલપુરા રંજનબેન મગનલાલ નાયી પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૩૮ આણંદ ગોપાલપુરા જશીબેન છગનભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૩૯ આણંદ ગોપાલપુરા કૈલાસબેન શંકરભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૪૦ આણંદ ગોપાલપુરા લ૧મીબેન ગોરધનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૪૧ આણંદ ગોપાલપુરા ગીતાબેન દિલીપભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૪૨ આણંદ ગોપાલપુરા કાસમબેન નાનાભાઈ કામોળ પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૪૩ આણંદ ગોપાલપુરા દિપ્તીબેન જોનસનભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા
૫૪૪ આણંદ લાંભવેલ શાંતિલાલ હીરાલાલ સુથાર પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૪૫ આણંદ લાંભવેલ શારદાબેન સોમાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૪૬ આણંદ લાંભવેલ કમલકિશોર ખાનાભાઈ રાજવંશ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૪૭ આણંદ લાંભવેલ અકબરભાઈ સુલેમાનભાઈ મુલતાની પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૪૮ આણંદ લાંભવેલ સરોજબેન ઈશ્વરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૪૯ આણંદ લાંભવેલ ગીતાબેન ઘનશ્યામભાઈ ભટૃ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૦ આણંદ લાંભવેલ નીરૂબેન ફ્રાન્સીસભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૧ આણંદ લાંભવેલ પૂર્ણિમાબેન સેમ્યુઅલભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૨ આણંદ લાંભવેલ સોનલબેન અનિલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૩ આણંદ લાંભવેલ સવિતાબેન ચતુરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૪ આણંદ લાંભવેલ આનંદીબેન કેશવલાલ ઠકકર પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૫ આણંદ લાંભવેલ તારાબેન મોતીભાઈ ગોરીયા પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૬ આણંદ લાંભવેલ લીલાવતીબેન મોતીભાઈ વાણીયા પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૭ આણંદ લાંભવેલ તેજલબેન જશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૮ આણંદ લાંભવેલ નિરંજનાબેન ચીમનલાલ ગાંધી પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૫૯ આણંદ લાંભવેલ ભાઈલાલભાઈ છોટાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૬૦ આણંદ લાંભવેલ ભાવનાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૬૧ આણંદ લાંભવેલ જયશ્રીબેન શાં્રતિલાલ અજયભારતી પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૬૨ આણંદ લાંભવેલ ગીતાબેન રસિકલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૬૩ આણંદ લાંભવેલ નજમુન્નિશાં અલીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૬૪ આણંદ લાંભવેલ ચંદિ્રકાબેન દલપતલાલ મેશ્રી પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૬૫ આણંદ લાંભવેલ સંગીતાબેન ઈશ્વરલાલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ
૫૬૬ આણંદ રાવળાપુરા. ચેતનાબેન ત્રિભુવનદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૬૭ આણંદ રાવળાપુરા. વિમળાબેન પીટરભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૬૮ આણંદ રાવળાપુરા. રવિકાન્ત પાઉલભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૬૯ આણંદ રાવળાપુરા. રહેનાઝબાનુ મહેમુદહુસેન શેખ પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૭૦ આણંદ રાવળાપુરા. વિનોદીની ડેવીડભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૭૧ આણંદ રાવળાપુરા. ઉમાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૭૨ આણંદ રાવળાપુરા. સપનાબેન રામાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૭૩ આણંદ રાવળાપુરા. પિંકલબેન અનિલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૭૪ આણંદ રાવળાપુરા. ઉષાકુમારી જાખીભાઈ કિ્રસ્ટી પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૭૫ આણંદ રાવળાપુરા. અજયકુમાર મણીભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા.
૫૭૬ આણંદ લાંભવેલ વિજયભાઈ હરમાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૭૭ આણંદ લાંભવેલ ઉષાબેન મણીલાલ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૭૮ આણંદ લાંભવેલ અનિતાબેન હરમાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૭૯ આણંદ લાંભવેલ મૃદૃલાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૦ આણંદ લાંભવેલ માયાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૧ આણંદ લાંભવેલ સાબનિાબેન મગનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૨ આણંદ લાંભવેલ પ્રવિણાબેન શવિશંકર વ્યાસ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૩ આણંદ લાંભવેલ ટિકેન્દ્રસિંહ ભવરસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૪ આણંદ લાંભવેલ અન્નપુર્ણાબેન ધીરૂભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૫ આણંદ લાંભવેલ દક્ષાબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૬ આણંદ લાંભવેલ નિલેશકુમાર રજનીકાંત શાહ પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ
૫૮૭ આણંદ બાકરોલ હેમલત્તાબેન અંબાલાલ દવે. પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૮૮ આણંદ બાકરોલ જયોત્સનાબેન રમણલાલ કિ્રસ્ટી પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૮૯ આણંદ બાકરોલ સુરેશભાઈ મફતલાલ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૯૦ આણંદ બાકરોલ જયોત્સનાબેન ચંદુલાલ નંદાણી પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૯૧ આણંદ બાકરોલ કૌમુદીનીબેન મનુપ્રસાદ જોષી પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૯૨ આણંદ બાકરોલ યોગેશકુમાર જયંતિલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૯૩ આણંદ બાકરોલ લતાબેન અમૃતલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૯૪ આણંદ બાકરોલ પારૂલબેન કોદરભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૫૯૫ આણંદ બોરીયાવી ચંદ્રકાન્તભાઈ શીવાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૫૯૬ આણંદ બોરીયાવી સઈદાબેન ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૫૯૭ આણંદ બોરીયાવી ઈમરાનાબેન નબીજીભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૫૯૮ આણંદ બોરીયાવી અમતિાબેન ત્રિભોવનદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૫૯૯ આણંદ બોરીયાવી નીતાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૦ આણંદ બોરીયાવી નેરશભાઈ વી.પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૧ આણંદ બોરીયાવી વિકુબેન ડાહયાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૨ આણંદ બોરીયાવી અમૃતભાઈ ગોપાળભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૩ આણંદ બોરીયાવી ચિરાગભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૪ આણંદ બોરીયાવી વિનોદભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૫ આણંદ બોરીયાવી મધુબેન પરસોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૬ આણંદ બોરીયાવી આમલભાઈ જેઠાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૭ આણંદ બોરીયાવી ચંદાબેન હરજીવનદાસ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૮ આણંદ બોરીયાવી સવિતાબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૦૯ આણંદ બોરીયાવી જયોત્સનાબેન સેવકલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૦ આણંદ બોરીયાવી ઉર્મિલાબેન મૂળજીભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૧ આણંદ બોરીયાવી શાન્તાબેન રામજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૨ આણંદ બોરીયાવી લત્તાબેન સંતાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૩ આણંદ બોરીયાવી ધનલ૧મીબન હરખાભાઈ રોહીત પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૪ આણંદ બોરીયાવી રીટાબેન સેમ્યુઅલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૫ આણંદ બોરીયાવી પ્રવિણાબેન જેઠાભાઈ ગાંધી પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૬ આણંદ બોરીયાવી કૈલાસબેન ધીરૂભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૭ આણંદ બોરીયાવી અનિતાબેન હરમાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૮ આણંદ બોરીયાવી રણછોડભાઈ રામાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૧૯ આણંદ બોરીયાવી ગોવિંદભાઈ મંગળદાસ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૦ આણંદ બોરીયાવી ભારતીબેન શાંતિલાલ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૧ આણંદ બોરીયાવી દીપકભાઈ શાંતુભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૨ આણંદ બોરીયાવી પ્રિતીબેન આશાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૩ આણંદ બોરીયાવી મનોજભાઈ દાઉદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૪ આણંદ બોરીયાવી રજનીકાન્ત પોલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૫ આણંદ બોરીયાવી મીનાબેન પીટરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૬ આણંદ બોરીયાવી અશોકભાઈ દાઉદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૭ આણંદ બોરીયાવી વિમળાબેન ફતેસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૮ આણંદ બોરીયાવી અનિતાબેન શિવાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૨૯ આણંદ બોરીયાવી વિમળાબેન પુંજાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૦ આણંદ બોરીયાવી સરોજબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૧ આણંદ બોરીયાવી પ્રવિણકુમાર ભીખાભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૨ આણંદ બોરીયાવી શશીકાન્તભાઈ જેરામભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૩ આણંદ બોરીયાવી મહંમદ આરીફ અલ્લારખા મેમણ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૪ આણંદ બોરીયાવી દિનેશકુમાર કેશવલાલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૫ આણંદ બોરીયાવી હંસાબેન એન્ટોનભાઈ ભાટીયા પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૬ આણંદ બોરીયાવી રોશનીબેન ધીરજલાલ દવે પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૭ આણંદ બોરીયાવી રમીલાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૮ આણંદ બોરીયાવી અજીતસિંહ મદનસિંહ વસાવા પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૩૯ આણંદ બોરીયાવી અમરિષકુમાર કિશોરભાઈ પુરોહિત પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૦ આણંદ બોરીયાવી ચાવડા જગદીશચંદ્ર કનુભાઈ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૧ આણંદ બોરીયાવી વિમલકુમાર પુનમચંદ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૨ આણંદ બોરીયાવી જયેશકુમાર નરોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૩ આણંદ બોરીયાવી ભગવતીબેન ડાહયાભાઈ પુરબીયા પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૪ આણંદ બોરીયાવી પ્રજ્ઞાબેન પીટરભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૫ આણંદ બોરીયાવી રાવલ પુનમબેન અરવિંદભાઈ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૬ આણંદ બોરીયાવી મિનેષભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૭ આણંદ બોરીયાવી લીનાબેન નવિનચંદ્ર શાહ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૮ આણંદ બોરીયાવી મગનભાઈ હરમાનભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૪૯ આણંદ બોરીયાવી વંદનાબેન સોમાભાઈ બારીયા પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૦ આણંદ બોરીયાવી નટવરભાઈ રામજીભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૧ આણંદ બોરીયાવી સુશીલાબેન કાન્તીભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૨ આણંદ બોરીયાવી રાહેલબેન એન. પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૩ આણંદ બોરીયાવી ત્રિભોવનદાસ નટવરલાલ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૪ આણંદ બોરીયાવી રીતલબેન હિંમતભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૫ આણંદ બોરીયાવી સંગીતાબેન સેમ્યુલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૬ આણંદ બોરીયાવી હિરલકુમારી રસિકલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૭ આણંદ બોરીયાવી રમેશભાઈ પ્રભાતસિંહ ડાભી પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી
૬૫૮ આણંદ વાસદ શારદાબેન મોતીભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૫૯ આણંદ વાસદ તરૂલતાબેન રેવાશંકર ઠાકર પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૦ આણંદ વાસદ મંજુલાબેન રેવાશંકર ઠાકર પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૧ આણંદ વાસદ નયનાબેન હરિપ્રસાદ પુરોહીત પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૨ આણંદ વાસદ મિનાક્ષીબેન મધુસુધન ભટૃ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૩ આણંદ વાસદ રંજનબેન ભાઈલાલભાઈ મહીડા પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૪ આણંદ વાસદ જયોતિકાબેન શકરાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૫ આણંદ વાસદ ઉર્મિલાબેન રણછોડભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૬ આણંદ વાસદ ભદ્રેશભાઈ નટવરલાલ મહેતા પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૭ આણંદ વાસદ આનંદીબેન ડાહયાભાઈ ગોહેલ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૮ આણંદ વાસદ માલવિકાબેન મગનલાલ ગજજર પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૬૯ આણંદ વાસદ રૂચિરાબેન ચંદુલાલ ઉપાઘ્યાય પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૦ આણંદ વાસદ હર્ષદિાદેવી તુલસીપ્રસાદ વર્મા પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૧ આણંદ વાસદ પિનાકીનીબેન કાન્તિલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૨ આણંદ વાસદ રીટાબેન કાન્તિલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૩ આણંદ વાસદ લોનાબેન એસ.મેકવાન પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૪ આણંદ વાસદ અનિલાબેન આર. પંડયા પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૫ આણંદ વાસદ જયાબેન વી. ઠાકર પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૬ આણંદ વાસદ સુસ્મિતાબેન એફ. પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૭ આણંદ વાસદ જશોદાબેન એમ. શ્રીમાળી પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૮ આણંદ વાસદ કુસુમબેન એ.શર્મા પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૭૯ આણંદ વાસદ મઘુબેન બી. શાહ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૦ આણંદ વાસદ દિપીકાબેન એન. પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૧ આણંદ વાસદ નયનિકાબેન એસ. પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૨ આણંદ વાસદ સુરેખાબેન એસ. માસ્તર પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૩ આણંદ વાસદ મીનાબેન સી. શર્મા પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૪ આણંદ વાસદ સર્જુલાબેન ચતુરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૫ આણંદ વાસદ પન્નાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૬ આણંદ વાસદ શીતલબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૭ આણંદ વાસદ નયનાબેન એચ. આચાર્ય પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૮ આણંદ વાસદ સિલ્વીના જે. પટેલિયા પ્રાથમિક શાળાવાસદ
૬૮૯ આણંદ કાચલાપુરા પટેલ રમેશભાઈ અંબાલાલ પ્રાથમિક શાળાકાચલાપુરા
૬૯૦ આણંદ કાચલાપુરા કિર્તી જેકબભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાકાચલાપુરા
૬૯૧ આણંદ સુંદણ રાજુભાઈ છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૨ આણંદ સુંદણ મધુબેન પરસોત્તમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૩ આણંદ સુંદણ સરોજબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૪ આણંદ સુંદણ મધુબેન મગનભાઈ ઓડ પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૫ આણંદ સુંદણ ઉર્મિલાબેન દાઉદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૬ આણંદ સુંદણ લાજરસભાઈ જેઠાભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૭ આણંદ સુંદણ રાકેશકુમાર ભીખાભાઈ સેવક પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૮ આણંદ સુંદણ અમિષાબેન વિલ્યમભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૬૯૯ આણંદ સુંદણ અલ્પાબેન હરજીવનદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૭૦૦ આણંદ સુંદણ રેણુકાબેન ઘરિજલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૭૦૧ આણંદ સુંદણ નિકેતાબેન મોકમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૭૦૨ આણંદ સુંદણ શતિલબેન ઈશ્વરભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૭૦૩ આણંદ સુંદણ હિતેશકુમાર દિનેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૭૦૪ આણંદ સુંદણ સાગરબેન ઈશરદાન ગઢવી પ્રાથમિક શાળાસુંદણ
૭૦૫ આણંદ વહેરાખાડી રિપલકુમાર આર.પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૦૬ આણંદ વહેરાખાડી અમિતાબેન કે. શાહ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૦૭ આણંદ વહેરાખાડી કલ્પનાબેન કે. દેસાઈ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૦૮ આણંદ વહેરાખાડી નવીનચંદ્ર ચીમનલાલ ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૦૯ આણંદ વહેરાખાડી તારાબેન ડાહયાભાઈ મોચી પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૦ આણંદ વહેરાખાડી હંસાબેન ચંદુભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૧ આણંદ વહેરાખાડી પારૂલબેન સોમાભાઈ ધોબી પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૨ આણંદ વહેરાખાડી પારૂલબેન ચુનીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૩ આણંદ વહેરાખાડી રેખાબેન ત્રિકમલાલ રાવલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૪ આણંદ વહેરાખાડી રાકેશકુમાર મૂળજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૫ આણંદ વહેરાખાડી નિકેતાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૬ આણંદ વહેરાખાડી હેમલતાબેન અનિલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૭ આણંદ વહેરાખાડી ફુલસિંહ વેચાતસિંહ નિનામા પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૮ આણંદ વહેરાખાડી દિલીપકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૧૯ આણંદ વહેરાખાડી પ્રતિ૧ાાબેન નરેશભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૦ આણંદ વહેરાખાડી પારૂલબેન ભરતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૧ આણંદ વહેરાખાડી શર્મિષ્ઠાબેન નાથાલાલ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૨ આણંદ વહેરાખાડી પારૂલબેન કાંતિભાઈ રાણા પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૩ આણંદ વહેરાખાડી નતિીનકુમાર અશોકભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૪ આણંદ વહેરાખાડી રીનાબેન રમણભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૫ આણંદ વહેરાખાડી સંજયસિંહ અર્જુનસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૬ આણંદ વહેરાખાડી વિપુલકુમાર બાલકૃષ્ણ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૭ આણંદ વહેરાખાડી રાજેશકુમાર મનુભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૨૮ આણંદ રાજુપુરા અશોકભાઈ ચતુરભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૨૯ આણંદ રાજુપુરા મધુબેન અંબાલાલ વાળંદ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૦ આણંદ રાજુપુરા વિનોદભાઈ શિવરામભાઈ શ્રીમાળી પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૧ આણંદ રાજુપુરા વર્ષાબેન શાંતિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૨ આણંદ રાજુપુરા નિલેશ્વરીબેન મનહરલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૩ આણંદ રાજુપુરા ખેમજીભાઈ નાનજીભાઈ કટારા પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૪ આણંદ રાજુપુરા કનુભાઈ પુનમભાઈ ડોડીયા પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૫ આણંદ રાજુપુરા સંગીતાબેન નાથાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૬ આણંદ રાજુપુરા નિલમબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૭ આણંદ રાજુપુરા વરિેન્દ્રસિંહ મહોબતસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૮ આણંદ રાજુપુરા રેશ્માબેન જગદીશભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૩૯ આણંદ રાજુપુરા રોહીત જેઠાભાઈ કાળાભાઈ પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૪૦ આણંદ રાજુપુરા મહેશકુમાર કાંતિલાલ રાણા પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૪૧ આણંદ રાજુપુરા મયંકકુમાર ડાહયાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા
૭૪૨ આણંદ આંકલાવડી જીવતસિંહ છત્રસિંહ ડાભી પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૪૩ આણંદ આંકલાવડી પરમાર જોસ્ફીનબેન જોસેફભાઈ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૪૪ આણંદ આંકલાવડી પ્રભાકર દર્શનાબેન મીઠાલાલ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૪૫ આણંદ આંકલાવડી જીતેન્દ્રકુમાર લાલાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૪૬ આણંદ આંકલાવડી છનાભાઈ કાળુસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૪૭ આણંદ આંકલાવડી શૈલેન્દ્રસિંહ રવેસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૪૮ આણંદ આંકલાવડી વર્ષાબેન બબાભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૪૯ આણંદ આંકલાવડી ભાવેશકુમાર દિનેશલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૫૦ આણંદ આંકલાવડી મનુભાઈ લલ્લુભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૫૧ આણંદ આંકલાવડી જીજ્ઞાસાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૫૨ આણંદ આંકલાવડી સજયકુમાર વી. પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૫૩ આણંદ આંકલાવડી કિરણબેન વિનોદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૫૪ આણંદ આંકલાવડી અંકુરકુમાર રમેશભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી
૭૫૫ આણંદ વહેરાખાડી હિનાબેન ધુળાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૫૬ આણંદ વહેરાખાડી અલકાબેન કનુભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી
૭૫૭ આણંદ અડાસ જોસેફભાઈ જીવાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૫૮ આણંદ અડાસ વસીમબેન અમરસિંહ રાજ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૫૯ આણંદ અડાસ નિર્મળાબેન ઈગ્નાસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૦ આણંદ અડાસ રંજનબેન સોમાભાઈ દલવાડી પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૧ આણંદ અડાસ રાજુભાઈ સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૨ આણંદ અડાસ એલ્વીનાબેન મણીલાલ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૩ આણંદ અડાસ ભાનુબેન પાઉલભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૪ આણંદ અડાસ ધીરેન્દ્રકુમાર રસીકલાલ મહેતા પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૫ આણંદ અડાસ હીનાબેન નાનજીભાઈ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૬ આણંદ અડાસ રાકેશકુમાર અમરાભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૭ આણંદ અડાસ ગીતાબેન રણછોડભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૮ આણંદ અડાસ અતુલકુમાર બી. પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૬૯ આણંદ અડાસ જીગીશાબેન આર.પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૦ આણંદ અડાસ દિપક જીતેન્દ્રભાઈ ભટૃ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૧ આણંદ અડાસ રેખાબેન જેઠાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૨ આણંદ અડાસ બકુલાબેન જેકબભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૩ આણંદ અડાસ મનહરકુંવર મોતીસિંહ રાજ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૪ આણંદ અડાસ ઈન્દીરાનંદી ઈબ્રાહીમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૫ આણંદ અડાસ કોકીલાબેન મુસાભાઈ ટેલર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૬ આણંદ અડાસ અંજનાબેન છોટાભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૭ આણંદ અડાસ વર્ષાબેન સેમ્યુઅલભાઈ કાપડીયા પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૮ આણંદ અડાસ જાસીન્તાબેન ઈગ્નાશભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૭૯ આણંદ અડાસ આરતીબેન નાથાલાલ ગજજર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૦ આણંદ અડાસ નિર્મળાબેન પાઉલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૧ આણંદ અડાસ માલતીબેન બાલકૃષ્ણ જયસ્વાલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૨ આણંદ અડાસ સિલ્વીયાબેન ઈસુદાસ લોરેન્સ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૩ આણંદ અડાસ ભામિનીબેન ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૪ આણંદ અડાસ જયશ્રીબેન જીવતસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૫ આણંદ અડાસ કલ્પનાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૬ આણંદ અડાસ ગીતાબેન ખોડીદાસ વણઝારા પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૭ આણંદ અડાસ કોકીલાબેન જોસેફભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૮ આણંદ અડાસ પુનતિાબેન ઈસુદાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૮૯ આણંદ અડાસ જુમાનાબેન ર્ઈસ્માઈલભાઈ વોરા પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૦ આણંદ અડાસ વૈશાલીબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૧ આણંદ અડાસ મનસુખલાલ મોતીભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૨ આણંદ અડાસ પ્રવિણસિંહ ફૂલસિંહ રાજ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૩ આણંદ અડાસ પારૂલબેન દાનિયેલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૪ આણંદ અડાસ અલકાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૫ આણંદ અડાસ મુકેશપુરી બળવંતપુરી ગોસાઈ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૬ આણંદ અડાસ રાજેશકુમાર પોપટલાલ રાવલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૭ આણંદ અડાસ શૈલેષકુમાર આલોઈસભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૮ આણંદ અડાસ ઝુલેખાબેન ઈર્શાદભાઈ સૈયદ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૭૯૯ આણંદ અડાસ અશોકકુમાર અમૃતલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૦ આણંદ અડાસ નાથુભાઈ માધવભાઈ મોતાવર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૧ આણંદ અડાસ રમેશભાઈ અંબાલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૨ આણંદ અડાસ સુમિત્રાબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૩ આણંદ અડાસ સુશીલાબેન ખાનદાસ સોલંકી પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૪ આણંદ અડાસ રમીલાબેન ખાનદાસ સોલંકી પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૫ આણંદ અડાસ સુરેન્દ્રસિંહ દોલતસિંહ રાજ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૬ આણંદ અડાસ દિનેશકુમાર શનાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૭ આણંદ અડાસ પારૂલબેન બકોરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૮ આણંદ અડાસ વજિયાબેન ગણેશભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૦૯ આણંદ અડાસ દિલાવરસિંહ પ્રતાપસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૧૦ આણંદ અડાસ ઈલાબેન ભીખુભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા અડાસ
૮૧૧ આણંદ મોગર રંજનબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૨ આણંદ મોગર કોકીલાબેન અંબાલાલ વાળંદ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૩ આણંદ મોગર મિનાક્ષીબેન બાબુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૪ આણંદ મોગર જૈમિનીબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૫ આણંદ મોગર રંજનબેન ભારતસિંહ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૬ આણંદ મોગર ડાહીબેન હરિભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૭ આણંદ મોગર ઈલાબેન ગણપતસિંહ મહીડા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૮ આણંદ મોગર રાજેશકુમાર ફતેસીંગ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૧૯ આણંદ મોગર પ્રેમબેન નરસિંહભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૦ આણંદ મોગર ઈલાબેન ગોવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૧ આણંદ મોગર નીરૂબેન રણછોડભાઈ ચાવડા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૨ આણંદ મોગર નિત્યાનંદ વિષ્ણુભાઈ ગોર પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૩ આણંદ મોગર નેહાબેન જીતેન્દ્રકુમાર ભાવસાર પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૪ આણંદ મોગર અ૧ાયકુમાર પ્રવિણભાઈ આં.પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૫ આણંદ મોગર અમિતકુમાર તુલસીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૬ આણંદ મોગર સોનલબેન બળદેવજી ડોડિયા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૭ આણંદ મોગર મણીબેન ત્રિકમભાઈ રોહીત પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૮ આણંદ મોગર આનંદબેન જશવંતસિંહ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૨૯ આણંદ મોગર શ્રી શરીફાબેન મહંમદ વ્હોરા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૦ આણંદ મોગર કાન્તાબેન બહેચરભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૧ આણંદ મોગર વિલાસબેન શનાભાઈ રાજ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૨ આણંદ મોગર કોકીલાબેન પોપટલાલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૩ આણંદ મોગર કોકીલાબેન કાનજીભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૪ આણંદ મોગર જાસીન્તાબેન જોસેફભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૫ આણંદ મોગર મંજુલાબેન ભગવતસિંહ મહીડા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૬ આણંદ મોગર હર્ષતિાબેન શિવસિંહ રાજ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૭ આણંદ મોગર ફાલ્ગુનીબેન ગણપતસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૮ આણંદ મોગર સુશીલાબેન હર્ષદભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૩૯ આણંદ મોગર રેખાબેન ઝવેરભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૪૦ આણંદ રામનગર સુરેશભાઈ શીવાભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૧ આણંદ રામનગર હંસાબેન શનાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૨ આણંદ રામનગર જયંતીભાઈ મગનભાઈ આર્ય પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૩ આણંદ રામનગર મનુભાઈ ઈશ્વરભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૪ આણંદ રામનગર પદમાબેન બળવંતભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૫ આણંદ રામનગર મંજુલાબેન ભગવાનસિંહ મહીડા પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૬ આણંદ રામનગર ઈન્દીરાબેન બાબુભાઈ ભગોરા પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૭ આણંદ રામનગર અરવિંદભાઈ છગનભાઈ વાલેન્દ્ર પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૮ આણંદ રામનગર જીજ્ઞાબેન નટરવસિંહ રાવલજી પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૪૯ આણંદ રામનગર સતીષભાઈ આર.પટેલ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૦ આણંદ રામનગર પ્રીતીબેન ઈમાનુએલ પરમાર પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૧ આણંદ રામનગર ફલોરાબેન જેકબભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૨ આણંદ રામનગર ધનવંતીબેન ચુનીલાલ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૩ આણંદ રામનગર ગાયત્રીબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૪ આણંદ રામનગર ઉમેશભાઈ કનૈયાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૫ આણંદ રામનગર જૈમિનીબેન કમલેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૬ આણંદ રામનગર ગાયત્રીબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૭ આણંદ રામનગર મેહલબેન અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૮ આણંદ રામનગર બહેચરભાઈ કાભાઈભાઈ તળપદા પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૫૯ આણંદ રામનગર ગાયત્રીબેન જયંતીભાઈ આર્ય પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૬૦ આણંદ રામનગર સુનિતાબેન સેમ્યુઅલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૬૧ આણંદ રામનગર સમાપ્તિબેન રમણલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારામનગર
૮૬૨ આણંદ મોગર શીતલબેન મહિપતસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૬૩ આણંદ મોગર જીતેન્દ્ર પરસોત્તમભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળામોગર
૮૬૪ આણંદ નાવલી પ્રફુલભાઈ પરસોત્તમ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૬૫ આણંદ નાવલી અરવિંદભાઈ મંગળભાઈ દલવાડી પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૬૬ આણંદ નાવલી સરોજબેન કાંતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૬૭ આણંદ નાવલી અશોકભાઈ છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૬૮ આણંદ નાવલી જયોતિકાબેન બિપીનકુમાર પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૬૯ આણંદ નાવલી કોકીલાબેન છોટુભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૦ આણંદ નાવલી રશ્મિકાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૧ આણંદ નાવલી પ્રવિણાબેન નારણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૨ આણંદ નાવલી ઈલાબેન મણિલાલ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૩ આણંદ નાવલી બન્દિુબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૪ આણંદ નાવલી ભાનુમતીબેન જશભાઈ અમીન પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૫ આણંદ નાવલી ગીતાબેન છોટાભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૬ આણંદ નાવલી જશીબેન નાથાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૭ આણંદ નાવલી મિનાક્ષીબેન પાંચાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૮ આણંદ નાવલી દિપ્તીબેન સુરેન્દ્રપ્રસાદ દવે પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૭૯ આણંદ નાવલી સંગીતાબેન જી પંચાલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૦ આણંદ નાવલી અનિતાબેન કનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૧ આણંદ નાવલી રીનાબેન નગીનભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૨ આણંદ નાવલી મહેન્દ્રભાઈ સેમ્યુલભાઈ પરીખ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૩ આણંદ નાવલી શાન્તાબેન કેશવલાલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૪ આણંદ નાવલી જોસ્ફીનાબેન પીટરભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૫ આણંદ નાવલી રમેશચંદ્ર ફુલજીભાઈ ગોહીલ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૬ આણંદ નાવલી નીતીનચંદ્ર મણીલાલ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનાવલી
૮૮૭ આણંદ ઝાંખરીયા પરસોત્તમ માવજીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાઝાંખરીયા
૮૮૮ આણંદ ઝાંખરીયા સમીયુદૃીન મોહંમદમીયા સૈયદ પ્રાથમિક શાળાઝાંખરીયા
૮૮૯ આણંદ નાપાડ તળપદ જયાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૦ આણંદ નાપાડ તળપદ જયાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૧ આણંદ નાપાડ તળપદ જાગૃતિબેન કૃષ્ણપ્રસાદ પરીખ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૨ આણંદ નાપાડ તળપદ અરૂણાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૩ આણંદ નાપાડ તળપદ ર૧ાાબેન રમણલાલ ગજજર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૪ આણંદ નાપાડ તળપદ નયનાબેન ઈન્દ્રવદન દવે પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૫ આણંદ નાપાડ તળપદ દિલીપકુમાર પ્રાણશંકર પંડયા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૬ આણંદ નાપાડ તળપદ દક્ષાબેન નવીનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૭ આણંદ નાપાડ તળપદ જેનેટબેન બેન્જામીન કિ્રસ્ટી પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૮ આણંદ નાપાડ તળપદ ગીતાબેન નાથાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૮૯૯ આણંદ નાપાડ તળપદ સંગીતાબેન નટુભાઈ દરજી પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૦૦ આણંદ નાપાડ તળપદ હેમલત્તાબેન જશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૦૧ આણંદ નાપાડ તળપદ રમિલાબેન રણજીતસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૦૨ આણંદ નાપાડ તળપદ દક્ષાબેન વજેસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૦૩ આણંદ નાપાડ તળપદ મિનાક્ષીબેન બળદેવગીરી ગોસાઈ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૦૪ આણંદ નાપાડ તળપદ નીતાબેન દીનાનાથ નાયક પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૦૫ આણંદ નાપાડ વાંટા રાધાબેન પ્રેમજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૦૬ આણંદ નાપાડ વાંટા પ્રતિમાબેન રમણલાલ પારેખ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૦૭ આણંદ નાપાડ વાંટા મિનાક્ષીબેન સી. સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૦૮ આણંદ નાપાડ વાંટા મહેન્દ્રભાઈ ડાહયાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૦૯ આણંદ નાપાડ વાંટા મંજુલાબેન ડાહયાભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૦ આણંદ નાપાડ વાંટા નિર્મળાબેન વિલ્યમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૧ આણંદ નાપાડ વાંટા સીમાબેન સંતલાલ અરોરા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૨ આણંદ નાપાડ વાંટા જયોત્શનાબેન આર.પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૩ આણંદ નાપાડ વાંટા મનિષાબેન કામિયેલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૪ આણંદ નાપાડ વાંટા રતનસિંહ ભવાનસિંહ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૫ આણંદ નાપાડ વાંટા મધુબેન શનાભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૬ આણંદ નાપાડ વાંટા જાગૃતિબેન નટવરલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૭ આણંદ નાપાડ વાંટા ઉર્મિલાબેન રમણભાઈ દલવાડી પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૮ આણંદ નાપાડ વાંટા સ્મિતાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૧૯ આણંદ નાપાડ વાંટા જયશ્રીબેન નગીનદાસ શાહ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૦ આણંદ નાપાડ વાંટા નિશાબેન રામજીભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૧ આણંદ નાપાડ વાંટા કુસુમબેન ધનાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૨ આણંદ નાપાડ વાંટા બકુલાબેન બાસીતભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૩ આણંદ નાપાડ વાંટા મનિષાબેન પિયુષભાઈ કાપડીયા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૪ આણંદ નાપાડ વાંટા શોભનાબેન લ્યુથરભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૫ આણંદ નાપાડ વાંટા પટેલ ઈન્દીરાબેન પુરુષોત્તમભાઈ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૬ આણંદ નાપાડ વાંટા જયંવતી જે.મેકવાન પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૭ આણંદ નાપાડ વાંટા પટેલ ચેતનાબેન મનુભાઈ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૮ આણંદ નાપાડ વાંટા પૂર્ણિમાબેન હીરૂભાઈ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૨૯ આણંદ નાપાડ વાંટા ગણેશભાઈ આશાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૦ આણંદ નાપાડ વાંટા હર્ષદભાઈ આર.તળપદા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૧ આણંદ નાપાડ વાંટા જયેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૨ આણંદ નાપાડ વાંટા મહંમદરફીક યાકુબભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૩ આણંદ નાપાડ વાંટા સુમિત્રાબેન કોદરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૪ આણંદ નાપાડ વાંટા પ્રતિક વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૫ આણંદ નાપાડ વાંટા સોનલબેન ગુણવંતભાઈ ગોપાલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૬ આણંદ નાપાડ વાંટા નારણભાઈ હીરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૭ આણંદ નાપાડ વાંટા રેખાબેન નાથાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૮ આણંદ નાપાડ વાંટા શીલાબેન હેનરીકભાઈ પટેલીયા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૩૯ આણંદ નાપાડ વાંટા જયોત્સનાબેન દેવેન્દ્રભાઈ સુતરીયા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૪૦ આણંદ નાપાડ વાંટા ઉષાબેન પરસોત્તમભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૪૧ આણંદ નાપાડ વાંટા નાસીરખાન કનુભા રાણા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૪૨ આણંદ નાપાડ વાંટા મીનાબેન બુધાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૪૩ આણંદ નાપાડ વાંટા જિજ્ઞેશકુમાર ચંદ્રશંકર સેવક પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૪૪ આણંદ નાપાડ વાંટા જાગૃતિબેન સુમનભાઈ પંડયા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૪૫ આણંદ નાપાડ વાંટા પારૂલબેન જેકબભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૪૬ આણંદ નાપાડ તળપદ જીતેન્દ્રકુમાર સુખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૪૭ આણંદ નાપાડ તળપદ સરોજબેન હરીભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૪૮ આણંદ નાપાડ તળપદ અલકાબેન ઓલિવરભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૪૯ આણંદ નાપાડ તળપદ પ્રવિણાબેન કિરીટભાઈ વડોદરિયા પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૫૦ આણંદ નાપાડ વાંટા કાનજીભાઈ હરીભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૧ આણંદ નાપાડ વાંટા દેવેન્દ્રસિંહ અનોપસિંહ રાજ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૨ આણંદ નાપાડ વાંટા શીતલબેન યોહાનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૩ આણંદ નાપાડ વાંટા રશ્મિકાબેન સીલાસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૪ આણંદ નાપાડ વાંટા રામેશ્વરીબેન નયનકુમાર જોષી પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૫ આણંદ નાપાડ વાંટા મનિષાબેન કાન્તિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૬ આણંદ નાપાડ વાંટા વરિેન્દ્રસિંહ જગદેવસિંહ પુવાર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૭ આણંદ નાપાડ વાંટા સ્મિતાબેન નટવરસિંહ રાવલજી પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૫૮ આણંદ નાપાડ તળપદ જીજ્ઞેશકુમાર ગિરીશભાઈ ગોર પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૫૯ આણંદ નાપાડ તળપદ અલ્પનાબેન હસમુખલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ
૯૬૦ આણંદ નાપાડ વાંટા જયેશકુમાર રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૬૧ આણંદ નાપાડ વાંટા મનિષાબેન નારણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા
૯૬૨ આણંદ કરમસદ કોકીલાબેન શીવાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૬૩ આણંદ કરમસદ નીતાબેન ઈશ્વરલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૬૪ આણંદ કરમસદ વિમળાબેન નટવરલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૬૫ આણંદ કરમસદ જયોત્સનાબેન પુરૂષોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૬૬ આણંદ કરમસદ રંજનબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૬૭ આણંદ કરમસદ રમેશભાઈ શનાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૬૮ આણંદ કરમસદ સાધનાબેન રણછોડભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૬૯ આણંદ કરમસદ મંજુલાબેન ગિરધરલાલ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૦ આણંદ કરમસદ નીલાબેન નયંતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૧ આણંદ કરમસદ નિર્મિતાબેન ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૨ આણંદ કરમસદ જયોત્સનાબેન નાથાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૩ આણંદ કરમસદ ચંપાબેન શંકરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૪ આણંદ કરમસદ રંજનબેન દલસુખભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૫ આણંદ કરમસદ સુશીલાબેન ગોકળભાઈ દલવાડી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૬ આણંદ કરમસદ ઉષાબેન શનાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૭ આણંદ કરમસદ વાસંતીબેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૮ આણંદ કરમસદ રમાબેન ભીખુભાઈ ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૭૯ આણંદ કરમસદ મનીષાબેન ચંદુલાલ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૦ આણંદ કરમસદ પ્રવિણાબેન થોમસભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૧ આણંદ કરમસદ નયનીકાબેન નટવરલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૨ આણંદ કરમસદ ગીતાબેન સોમાભઈ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૩ આણંદ કરમસદ ગોપાલભાઈ પરસોત્તમભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૪ આણંદ કરમસદ પન્નાબેન મોહનભાઈ મોચી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૫ આણંદ કરમસદ મંજુલાબેન બચુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૬ આણંદ કરમસદ હેમલત્તાબેન ખુશાલદાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૭ આણંદ કરમસદ નરેન્દસિંહ ગણપતસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૮ આણંદ કરમસદ નીતાબેન કનુભાઈ ખરાડી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૮૯ આણંદ કરમસદ જયોતીબેન રતીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૦ આણંદ કરમસદ કમળાબેન અંબાલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૧ આણંદ કરમસદ વિઠૃલભાઈ શિવાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૨ આણંદ કરમસદ દક્ષાબેન વિષ્ણુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૩ આણંદ કરમસદ પુષ્પાબેન નેસ્તોરભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૪ આણંદ કરમસદ થેરેસ્યાબેન જેનોભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૫ આણંદ કરમસદ અનીલાબેન ઝવેરીલાલ દોશી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૬ આણંદ કરમસદ કુમુદબેન ગૌરીશંકર પંડયા પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૭ આણંદ કરમસદ ચેતનાબેન ડાહયાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૮ આણંદ કરમસદ બળદેવભાઈ મંગળભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૯૯૯ આણંદ કરમસદ વર્ષાબેન પ્રિયવદનભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૦ આણંદ કરમસદ જયશ્રીબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૧ આણંદ કરમસદ ધીરજલાલ દેવજીભાઈ કવા પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૨ આણંદ કરમસદ દિપકભાઈ જગદીશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૩ આણંદ કરમસદ શનાભાઈ ભીખાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૪ આણંદ કરમસદ માગ્રેટબેન આલોઈસભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૫ આણંદ કરમસદ નિર્મળાબેન ફ્રાન્સ્સિ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૬ આણંદ કરમસદ કલ્પનાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૭ આણંદ કરમસદ રાજશ્રીબેન ગુણવંતરાય ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૮ આણંદ કરમસદ જહોન આલ્બર્ટ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૦૯ આણંદ કરમસદ સંગીતાબેન નારાયણભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૦ આણંદ કરમસદ સરોજબેન મગનભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૧ આણંદ કરમસદ સ્મિતાબેન રણછોડભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૨ આણંદ કરમસદ મિત્તલબેન મહેશભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૩ આણંદ કરમસદ પટેલ ચંદિ્રકાબેન કાંતીભાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૪ આણંદ કરમસદ મહેશભાઈ એમ. વાળં દ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૫ આણંદ કરમસદ પટેલ શોભાબેન છગનભાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૬ આણંદ કરમસદ ગોસાઈ દક્ષાબેન પ્રસાદગિરી પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૭ આણંદ કરમસદ વહોરા કુસુમબેન નુરમહંમદભાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૮ આણંદ કરમસદ નીતાબેન એચ. વૈધ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૧૯ આણંદ કરમસદ ઉપાઘ્યાય જયાબેન પ્રભાશંકર પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૨૦ આણંદ કરમસદ પટેલ રીટાબેન બાબુભાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૨૧ આણંદ કરમસદ પરમાર લલીતાબેન અંતોનભાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૨૨ આણંદ કરમસદ મકવાણા મધુબેન સોમાભાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૨૩ આણંદ કરમસદ જોષી મીનાબેન હરગોવિંદભાઈ પ્રાથમિક શાળાકરમસદ
૧૦૨૪ આણંદ સંદેશર પઢિયાર કમળાબેન બાલુભાઈ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૨૫ આણંદ સંદેશર શારદાબેન ચતુરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૨૬ આણંદ સંદેશર મણીબેન દિનુભાઈ વારા પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૨૭ આણંદ સંદેશર સરોજબેન વિલ્યમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૨૮ આણંદ સંદેશર ઈલાબેન નેસ્તોરભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૨૯ આણંદ સંદેશર કોકીલાબેન રણછોડભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૦ આણંદ સંદેશર પુનિતાબેન જશભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૧ આણંદ સંદેશર રંજનબેન તખતસિંહ ગઢવી પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૨ આણંદ સંદેશર ધનંજય દેવેન્દ્રકુમાર શાહ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૩ આણંદ સંદેશર શકુન્તલાબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૪ આણંદ સંદેશર સુશીલાબેન છોટાભાઈ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૫ આણંદ સંદેશર રમીલાબેન જીવણલાલ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૬ આણંદ સંદેશર કુસુમબેન શનાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૭ આણંદ સંદેશર નયનાબેન ઈશ્વરભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૮ આણંદ સંદેશર મંજુલાબેન મોતીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૩૯ આણંદ સંદેશર મીનાકુમારી નાથાલાલ ત્રિપાઠી પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૪૦ આણંદ સંદેશર કલ્પનાબેન પરેશકુમાર પટેલ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૪૧ આણંદ સંદેશર જોસેફભાઈ આસોલસભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૪૨ આણંદ સંદેશર સ્મિતાબેન એલિયાઝરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૪૩ આણંદ સંદેશર શારદાબેન વલ્લવદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસંદેશર
૧૦૪૪ આણંદ વલાસણ પ્રવિણભાઈ શનાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૪૫ આણંદ વલાસણ લલીતાબેન ફુલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૪૬ આણંદ વલાસણ મીનાબેન કાંતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૪૭ આણંદ વલાસણ પુષ્પાબેન પી. પટેલ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૪૮ આણંદ વલાસણ જશોદાબેન ભાઈલાલભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૪૯ આણંદ વલાસણ મંજુલાબેન મુળજીભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૦ આણંદ વલાસણ પુષ્પાબેન ફ્રાન્સીસભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૧ આણંદ વલાસણ પંકજભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૨ આણંદ વલાસણ વીરબાળાબેન ત્રિકમભાઈ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૩ આણંદ વલાસણ રાજેશ્રીબેન બળદેવભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૪ આણંદ વલાસણ કનેશભાઈ બાબુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૫ આણંદ વલાસણ નીતાબેન શંકરભાઈ અજમેરી પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૬ આણંદ વલાસણ ત્રિવેણીબેન પુજાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૭ આણંદ વલાસણ રેખાબેન રમણલાલ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૮ આણંદ વલાસણ પ્રતાપસંગ પોચાભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૫૯ આણંદ વલાસણ રીટાબેન નાથાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૦ આણંદ વલાસણ નીતાબેન અમૃતલાલ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૧ આણંદ વલાસણ રાજેશભાઈ દાઉદભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૨ આણંદ વલાસણ હેમાંગીનીબેન કૌશિકભાઈ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૩ આણંદ વલાસણ ડાહયાભાઈ કોહયાભાઈ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૪ આણંદ વલાસણ ડેવીડભાઈ સેમ્યુલભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૫ આણંદ વલાસણ સેસીલ્યાબેન પીટરભાઈ કિ્રશ્ચીયન પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૬ આણંદ વલાસણ ધર્મિષ્ઠાબેન કાળીદાસ દવે પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૭ આણંદ વલાસણ શશીકાંત પ્રાણસુખરામ પુરોહીત પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૮ આણંદ વલાસણ જાગૃતિબેન રામસીંગભાઈ સોંલકી પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૬૯ આણંદ વલાસણ શિલ્પાબેન મનુભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૭૦ આણંદ વલાસણ પરમાર મંજુલાબેન નારણભાઈ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૭૧ આણંદ વલાસણ અમૃતાબેન ખાનાભાઈ સોનારા પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૭૨ આણંદ વલાસણ ઈસુબભાઈ હુસેનભાઈ મલેક પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૭૩ આણંદ વલાસણ પુરૂષોત્તમ મંગળભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૭૪ આણંદ વલાસણ ભાવનાબેન કનુભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૭૫ આણંદ વલાસણ મંજુલાબેન જીવાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાવલાસણ
૧૦૭૬ આણંદ મોગરી નીતાબેન સુરેશચંદ્ર કાપડીયા પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૭૭ આણંદ મોગરી કૈલાસબેન રણછોડભાઈ લીમ્બચીયા પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૭૮ આણંદ મોગરી મિનાક્ષીબેન પુરસોત્તમ દવે પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૭૯ આણંદ મોગરી વંદનાબેન થોમાસભાઈ દાવલા પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૦ આણંદ મોગરી જુલિએટબેન આલ્બર્ટભઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૧ આણંદ મોગરી સુધાબેન આર. પરમાર પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૨ આણંદ મોગરી અલકાબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૩ આણંદ મોગરી ઉર્મીલાબેન નગીનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૪ આણંદ મોગરી એલીસાબેથ જોસેફભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૫ આણંદ મોગરી પુષ્પાબેન નારણભાઈ સુતરીયા પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૬ આણંદ મોગરી શર્મિષ્ઠાબેન નટવરલાલ પંચાલ પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૭ આણંદ મોગરી સ્મિતાબેન ફીલીપભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૮ આણંદ મોગરી ધ્રુતીબાળા જોન્સનભાઈ કિ્રશ્ચીયન પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૮૯ આણંદ મોગરી મધુકાન્તાબેન શિવાભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૦ આણંદ મોગરી સુમતબિેન મગનલાલ પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૧ આણંદ મોગરી ગીતાબેન બાલાશંકર શુકલ પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૨ આણંદ મોગરી સુમિત્રાબેન ગોરધનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૩ આણંદ મોગરી લલીતાબેન યુ. પરમાર પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૪ આણંદ મોગરી મિનાક્ષીબેન ચંદુલાલ પરીખ પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૫ આણંદ મોગરી વિમલબેન યાકુબભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૬ આણંદ મોગરી મધુબેન સોમાભાઈ રોહીત પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૭ આણંદ મોગરી ભાર્ગવીબેન મનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામોગરી
૧૦૯૮ આણંદ વિ.ઉ.નગર રમેશભાઈ ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૦૯૯ આણંદ વિ.ઉ.નગર ઉજમબેન ડી.સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૦ આણંદ વિ.ઉ.નગર રંજનબેન હરીભાઈ કાછીઆ પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૧ આણંદ વિ.ઉ.નગર જગદીશચંદ્ર રમણલાલ આચાર્ય પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૨ આણંદ વિ.ઉ.નગર પ્રજ્ઞાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૩ આણંદ વિ.ઉ.નગર ચોહાણ રાજેશ્રીબેન એમ. પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૪ આણંદ વિ.ઉ.નગર નર્મદાબેન ધનાભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૫ આણંદ વિ.ઉ.નગર રૂપલબેન ભાતુપ્રસાદ પંડયા પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૬ આણંદ વિ.ઉ.નગર શિલ્પાબેન જયંતિલાલ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૭ આણંદ વિ.ઉ.નગર અનિરુઘ્ધસિંહ કિશોરસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૮ આણંદ વિ.ઉ.નગર સંજયકુમાર કાંતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૦૯ આણંદ વિ.ઉ.નગર અલ્પનાકુમારી સોમાાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૧૦ આણંદ વિ.ઉ.નગર મીતાબેન બાપુલાલ અખાણી પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૧૧ આણંદ વિ.ઉ.નગર પ્રફુલ્લાબેન નરેન્દ્રસિંહ મહીડા પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૧૨ આણંદ વિ.ઉ.નગર દિપીકાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૧૩ આણંદ વિ.ઉ.નગર નિલમબેન મોહનભાઈ ગામોટ પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૧૪ આણંદ વિ.ઉ.નગર સુનલિકુમાર મગનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાવિ.ઉ.નગર
૧૧૧૫ આણંદ ગાના મીનાક્ષીબેન રમણલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૧૬ આણંદ ગાના સુશીલાબેન અંબાલાલ રણા પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૧૭ આણંદ ગાના મધુબેન રણછોડભાઈ તળપદા પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૧૮ આણંદ ગાના મીનાક્ષીબેન જયંતીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૧૯ આણંદ ગાના રંજનબેન સુરેશભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૦ આણંદ ગાના અરુણાબેન ચતુરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૧ આણંદ ગાના હંસાબેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૨ આણંદ ગાના કૈલાસબેન પુરષોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૩ આણંદ ગાના સમીમબેન દાઉદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૪ આણંદ ગાના ઈલાબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૫ આણંદ ગાના નરસિંહભાઈ હરમાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૬ આણંદ ગાના જોસ્ફીનાબેન જોનભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૭ આણંદ ગાના નિર્મળાબેન મગનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગાના
૧૧૨૮ આણંદ મેઘવા (ગાના) શાંતાબેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામેઘવા (ગાના)
૧૧૨૯ આણંદ મેઘવા (ગાના) ધુળાભાઈ રજાભાઈ રબારી પ્રાથમિક શાળામેઘવા (ગાના)
૧૧૩૦ આણંદ મેઘવા (ગાના) નિમિષાબેન વિનોદરાય જોષી પ્રાથમિક શાળામેઘવા (ગાના)
૧૧૩૧ આણંદ મેઘવા (ગાના) અલકાબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામેઘવા (ગાના)
૧૧૩૨ આણંદ મેઘવા (ગાના) સુહાસીનીબેન સદગુણભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળામેઘવા (ગાના)
૧૧૩૩ આણંદ વિદ્યાનગર કુસુમબેન ચુનીલાલ બ્રહમભટ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૩૪ આણંદ વિદ્યાનગર હસુમતીબેન સી. ઉપાઘ્યાય પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૩૫ આણંદ વિદ્યાનગર જશભાઈ અંબાલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૩૬ આણંદ વિદ્યાનગર નલિનીબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૩૭ આણંદ વિદ્યાનગર જયોતીકાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૩૮ આણંદ વિદ્યાનગર તરલીકાબેન હીરાલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૩૯ આણંદ વિદ્યાનગર સુર્યાબેન રતીલાલ રાવળ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૦ આણંદ વિદ્યાનગર ગોવિંદસીંહ ખુશાલસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૧ આણંદ વિદ્યાનગર ગોરધનભાઈ અંબાલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૨ આણંદ વિદ્યાનગર પ્રતિમાબેન રમેશચંદ્ર દરજી પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૩ આણંદ વિદ્યાનગર સરોજબેન જશવંતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૪ આણંદ વિદ્યાનગર ઈલાબેન મહેન્દ્રભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૫ આણંદ વિદ્યાનગર રેહાનાબેન ઈશાકભાઈ વ્હોરા પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૬ આણંદ વિદ્યાનગર ઉર્મીલાબેન ફીલીપભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૭ આણંદ વિદ્યાનગર સ્નેહલત્તાબેન લક્ષ્મણસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૮ આણંદ વિદ્યાનગર ઈલિઝાબેથ માથીયાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૪૯ આણંદ વિદ્યાનગર અરૂણાબેન પ્રેમજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૦ આણંદ વિદ્યાનગર ઈલાબેન અંબાલાલ બ્રહમભટૃ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૧ આણંદ વિદ્યાનગર નયનાબેન દોલતસિંહ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૨ આણંદ વિદ્યાનગર નિરૂબેન વાડીલાલ બારોટ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૩ આણંદ વિદ્યાનગર નરેન્દભાઈ એચ. પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૪ આણંદ વિદ્યાનગર વિષ્ણુભાઈ ઈશ્વરભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૫ આણંદ વિદ્યાનગર મનાશાહભાઈ કેશવલાલ કિ્ર્રશ્ચીયન પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૬ આણંદ વિદ્યાનગર પુષ્પાબેન ડાહયાભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૭ આણંદ વિદ્યાનગર કુમુદબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૮ આણંદ વિદ્યાનગર ભગવતીબેન મંગળભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૫૯ આણંદ વિદ્યાનગર નિરૂપમાબેન દલસુખભાઈ પંડયા પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૦ આણંદ વિદ્યાનગર રશ્મિકાબેન હરમાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૧ આણંદ વિદ્યાનગર શીવીબેન હીરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૨ આણંદ વિદ્યાનગર અરવિંદભાઈ ભીખાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૩ આણંદ વિદ્યાનગર ભારતીબેન પુરુષોત્તમદાસ શાહ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૪ આણંદ વિદ્યાનગર જાગૃતીબેન નવીનચંદ્ર પટેલ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૫ આણંદ વિદ્યાનગર કમળાબેન કરસનભાઈ કિ્રશચ્ય્નિ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૬ આણંદ વિદ્યાનગર પુષ્પાબેન ગોવિંદભાઈ ગાંધી પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૭ આણંદ વિદ્યાનગર જયંતીભાઈ જેઠાભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૮ આણંદ વિદ્યાનગર મિનાક્ષીબેન રણછોડભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૬૯ આણંદ વિદ્યાનગર મફતભાઈ ડી. સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૭૦ આણંદ વિદ્યાનગર હેમલત્તાબેન લલ્લુભાઈ શેઠ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૭૧ આણંદ વિદ્યાનગર ગીતાબેન અંબાલાલ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૭૨ આણંદ વિદ્યાનગર મીનાબેન કનૈયાલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૭૩ આણંદ વિદ્યાનગર લત્તાબેન દેસાઈભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવિદ્યાનગર
૧૧૭૪ આણંદ બાકરોલ હંસાબેન જીવણલાલ સુતરીયા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૭૫ આણંદ બાકરોલ આનંદીબેન અંબાલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૭૬ આણંદ બાકરોલ રાહેલબેન મનુભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૭૭ આણંદ બાકરોલ વિદ્યાબેન સખીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૭૮ આણંદ બાકરોલ પુષ્પાબેન ધુળાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૭૯ આણંદ બાકરોલ ભીખીબેન થોમણભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૦ આણંદ બાકરોલ સોનીબેન ગોકળભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૧ આણંદ બાકરોલ નીતીનપ્રસાદ છોટાલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૨ આણંદ બાકરોલ માલવિકાબેન નટવરલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૩ આણંદ બાકરોલ મીનાબેન નાગજીભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૪ આણંદ બાકરોલ જયોત્સનાબેન રૂઘનાથ બ્રહમભટૃ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૫ આણંદ બાકરોલ કલ્પનાબેન રમણલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૬ આણંદ બાકરોલ ઉર્વશીબેન સુંદરલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૭ આણંદ બાકરોલ બકુલાબેન ચુનીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૮ આણંદ બાકરોલ સરોજબેન ઈશ્વરભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૮૯ આણંદ બાકરોલ મિનાક્ષીબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૦ આણંદ બાકરોલ ઉષાબેન પરસોત્તમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૧ આણંદ બાકરોલ નિરંજનાબેન મણીશુકર કાકા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૨ આણંદ બાકરોલ નીતાબેન કાન્તીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૩ આણંદ બાકરોલ પ્રેમલત્તાબેન રતીલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૪ આણંદ બાકરોલ ર૧ાાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૫ આણંદ બાકરોલ વર્ષાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૬ આણંદ બાકરોલ ભારતીબેન ડાહયાાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૭ આણંદ બાકરોલ યોગીનાબેન ચંદુલાલ ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૮ આણંદ બાકરોલ ચંદિ્રકાબેન પુરુષોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૧૯૯ આણંદ બાકરોલ સંગીતાબેન રઘુવીરસિંહ વાંસદીયા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૦ આણંદ બાકરોલ ગીરીશકુમાર નારણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૧ આણંદ બાકરોલ રશિદાબેન ઉસ્માનભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૨ આણંદ બાકરોલ ભૂપેન્દ્રકુમાર મગનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૩ આણંદ બાકરોલ નીલાબેન મહેન્દ્રભાઈ દરજી પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૪ આણંદ બાકરોલ છાયાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૫ આણંદ બાકરોલ રૂપાબેન શાંતિલાલ ગોહીલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૬ આણંદ બાકરોલ સંઘ્યાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૭ આણંદ બાકરોલ દક્ષાબેન ભાઈલાલભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૮ આણંદ બાકરોલ અમિતકુમાર લાભશંકર ભટૃ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૦૯ આણંદ બાકરોલ જોહનભાઈ યાકુબભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૦ આણંદ બાકરોલ હંસાબેન રમણલાલ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૧ આણંદ બાકરોલ સાકરબેન જેરામભાઈ કટારીયા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૨ આણંદ બાકરોલ ભાવનાબેન પરસોત્તમભાઈ મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૩ આણંદ બાકરોલ અશોકભાઈ નારણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૪ આણંદ બાકરોલ પુષ્પલત્તાબેન અનીલભાઈ ભાર્ગવ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૫ આણંદ બાકરોલ દિનાબેન લલ્લુભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૬ આણંદ બાકરોલ રીપલબેન ચતુરભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૭ આણંદ બાકરોલ ઉષાબેન અમૃતલાલ જાદવ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૮ આણંદ બાકરોલ સિકંદરભાઈ ગુલામનબી વહોરા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૧૯ આણંદ બાકરોલ નગીનભાઈ મોતીભાઈ પટેલીયા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૦ આણંદ બાકરોલ રીટાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૧ આણંદ બાકરોલ જયશ્રીબેન મહેન્દ્રભાઈ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૨ આણંદ બાકરોલ સુનીતાબેન મણીલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૩ આણંદ બાકરોલ રાકેશકુમાર ડાહયાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૪ આણંદ બાકરોલ સરયૂબાળા જોનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૫ આણંદ બાકરોલ સોહેલભાઈ ઉસ્માનભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૬ આણંદ બાકરોલ જગદીશકુમાર જયંતીલાલ સુથાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૭ આણંદ બાકરોલ જયોત્સનાબેન વિષ્ણુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૮ આણંદ બાકરોલ નવનીતભાઈ ચીમનભાઈ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૨૯ આણંદ બાકરોલ ચેતનાબેન સુરેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૩૦ આણંદ બાકરોલ હેમીનીબહેન ભીખાલાલ રાવલ પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૩૧ આણંદ બાકરોલ કુસુમબેન વેલજીભાઈ ભૂત પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૩૨ આણંદ બાકરોલ અંબાલાલ મોતીભાઈ પુરબીયા પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૩૩ આણંદ બાકરોલ પ્રકાશભાઈ જોનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ
૧૨૩૪ આણંદ જોળ રવિનાબહેન હેનરીકભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૩૫ આણંદ જોળ સુનીતાબેન કેશવભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૩૬ આણંદ જોળ મણીબેન મોતીભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૩૭ આણંદ જોળ ગીતાબેન ભાનુશેકર રાવળ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૩૮ આણંદ જોળ દેવયાનીબેન બચુભાઈ કડિયા પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૩૯ આણંદ જોળ મહેન્દ્રભાઈ ઈશ્વરભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૦ આણંદ જોળ સગુણાબેન જોનભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૧ આણંદ જોળ કૃષ્ણકુમાર ભૂપતસિંહ ગોહેલ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૨ આણંદ જોળ નીલમબેન જોનભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૩ આણંદ જોળ નીતાબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૪ આણંદ જોળ આચાર્ય મંજુલાબેન નટુભાઈ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૫ આણંદ જોળ પટેલ પન્નાબેન જયંતીભાઈ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૬ આણંદ જોળ પટેલ મધુબેન જોઈતાભાઈ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૭ આણંદ જોળ એલીસાબેન ઈગ્નાશ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૮ આણંદ જોળ ઈન્દીરાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૪૯ આણંદ જોળ ગૌરીબેન શાંતિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૫૦ આણંદ જોળ વિષ્ણુભાઈ રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૫૧ આણંદ જોળ સોનલબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજોળ
૧૨૫૨ આણંદ જીટોડીયા અરવિંદભાઈ દેસાઈભાઈ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૫૩ આણંદ જીટોડીયા સવીતાબેન હિલાર્યોન પરમાર પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૫૪ આણંદ જીટોડીયા જયોત્સનાબેન જેકબભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૫૫ આણંદ જીટોડીયા વર્ષાબેન હસમુખભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૫૬ આણંદ જીટોડીયા રશ્મિકાબેન વિલિયમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૫૭ આણંદ જીટોડીયા મનીષાબેન મહેન્દ્રભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૫૮ આણંદ જીટોડીયા મિત્તલબેન જેઠાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૫૯ આણંદ જીટોડીયા ચેતનકુમાર ભરતભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૦ આણંદ જીટોડીયા જીજ્ઞાબેન તખતસિંહ બારડ પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૧ આણંદ જીટોડીયા પુષ્પાબેન પાઉલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૨ આણંદ જીટોડીયા દિપીકાબેન દાઉદભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૩ આણંદ જીટોડીયા નેહા કમલેશ ધ્રુવ પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૪ આણંદ જીટોડીયા શકુંતલાબેન ડાહયાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૫ આણંદ જીટોડીયા તેજલબેન મહેન્દ્રભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૬ આણંદ જીટોડીયા દોમીનાબહેન હિલાર્યોનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાજીટોડીયા
૧૨૬૭ આણંદ ખાંધલી રેણુકાબેન કાળીદાસ રાણા પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૬૮ આણંદ ખાંધલી ઈન્દીરાબેન સોમચંદ ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૬૯ આણંદ ખાંધલી અરુણાબેન મોતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૭૦ આણંદ ખાંધલી અરવિંદાબેન વિલ્યમભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૭૧ આણંદ ખાંધલી હર્ષલત્તાબેન કનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૭૨ આણંદ ખાંધલી સવિતાબેન દલસુખભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૭૩ આણંદ ખાંધલી ગાબિ્રયેલભાઈ દાઉદભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૭૪ આણંદ ખાંધલી માયાબેન કનૈયાલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૭૫ આણંદ ખાંધલી ઉષાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંધલી
૧૨૭૬ આણંદ વાંસખીલીયા ઈશ્વરભાઈ શનાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૭૭ આણંદ વાંસખીલીયા જયંતીભાઈ હરમાનભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૭૮ આણંદ વાંસખીલીયા રમીલાબહેન ડાહયાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૭૯ આણંદ વાંસખીલીયા માલિવીકાબેન ચંદુભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૦ આણંદ વાંસખીલીયા પ્રફુલત્તાબેન રામાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૧ આણંદ વાંસખીલીયા મીનાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૨ આણંદ વાંસખીલીયા સુશીલાબેન વાય.મેકવાન પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૩ આણંદ વાંસખીલીયા જયોત્સનાબેન વી.કિશ્રિયન પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૪ આણંદ વાંસખીલીયા મેધલબેન એસ.બારોડ પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૫ આણંદ વાંસખીલીયા કનુભાઈ પરસોત્તમભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૬ આણંદ વાંસખીલીયા મારિયાબેન શાંતીલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૭ આણંદ વાંસખીલીયા ગોપાલભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાંસખીલીયા
૧૨૮૮ આણંદ વડોદ કુમાર શર્મિષ્ઠાબેન વી. પટેલ પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૮૯ આણંદ વડોદ કુમાર જહુરશા છોટુશા દિવાન પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૦ આણંદ વડોદ કુમાર રેગીનાબેન દો. ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૧ આણંદ વડોદ કુમાર રમીલાબેન એન.મહીડા પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૨ આણંદ વડોદ કુમાર અનસુયાબેન ના. પટેલ પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૩ આણંદ વડોદ કુમાર જુલિયાબેન પી. પરમાર પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૪ આણંદ વડોદ કુમાર પિનાકીનીબેન એ. પોટે પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૫ આણંદ વડોદ કુમાર શીતલબેન બ. પટેલ પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૬ આણંદ વડોદ કુમાર પર્લીનાબેન ગી. કિ્રશ્ચીયન પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૭ આણંદ વડોદ કુમાર રણવીરસિંહ મ. ઝાલા પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૮ આણંદ વડોદ કુમાર અજીતાબેન હે. પ્રસાદ પ્રાથમિક શાળા વડોદ કુમાર
૧૨૯૯ આણંદ વડોદ કન્યા સુશીલાબેન જયપાલસિંહ છાસટીયા પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૦ આણંદ વડોદ કન્યા સુશીલાબેન પીટરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૧ આણંદ વડોદ કન્યા પ્રેમીલાબેન એ. પટેલ પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૨ આણંદ વડોદ કન્યા કુલસુમબેન ફકીમહંમદ વહોરા પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૩ આણંદ વડોદ કન્યા જયશ્રીબેન હસમુખભાઈ દરજી પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૪ આણંદ વડોદ કન્યા મિનાક્ષીબેન કાંતીભાઈ ઈલિયાસ પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૫ આણંદ વડોદ કન્યા જશવંતીબેન પાંચાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૬ આણંદ વડોદ કન્યા ચેતનાબેન કાંતીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા વડોદ કન્યા
૧૩૦૭ આણંદ વડોદ કન્યા વિજયાબેન વી.ચાવડા પ્રાથમિક શાળાવડોદ કન્યા
૧૩૦૮ આણંદ પ્રભુપુરા (વડોદ) સુસ્મિતાબેન રમણલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાપ્રભુપુરા (વડોદ)
૧૩૦૯ આણંદ પ્રભુપુરા (વડોદ) ધર્મેન્દ્રકુમાર દિનેશચંદ્ર ઉપાઘ્યાય પ્રાથમિક શાળાપ્રભુપુરા (વડોદ)
૧૩૧૦ આણંદ પ્રભુપુરા (વડોદ) જયશ્રીબેન વાસુદેવ વ્યાસ પ્રાથમિક શાળાપ્રભુપુરા (વડોદ)
૧૩૧૧ આણંદ રાવપુરા (વડોદ) પ્રકાશભાઈ માસૈલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળારાવપુરા (વડોદ)
૧૩૧૨ આણંદ રાવપુરા (વડોદ) કલ્પનાબેન રમેશભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળારાવપુરા (વડોદ)
૧૩૧૩ આણંદ પંકજપુરા (વડોદ) પરમાર શશીકાન્ત માધવભાઈ પ્રાથમિક શાળાપંકજપુરા (વડોદ)
૧૩૧૪ આણંદ પંકજપુરા (વડોદ) પરમાર કલ્પેશકુમાર સેમ્યુલ પ્રાથમિક શાળાપંકજપુરા (વડોદ)
૧૩૧૫ આણંદ પંકજપુરા (વડોદ) નિતિનકુમાર આર. પટેલ પ્રાથમિક શાળાપંકજપુરા (વડોદ)
૧૩૧૬ આણંદ ઈશ્વરપુરા (વડોદ) મહેશુકમાર વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઈશ્વરપુરા (વડોદ)
૧૩૧૭ આણંદ ઈશ્વરપુરા (વડોદ) ઉષાબહેન ઓગસ્ટીનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઈશ્વરપુરા (વડોદ)
૧૩૧૮ આણંદ કાભઈપુરા (વડોદ) સીમાબહેન રણછોડભાઈ મહેતા પ્રાથમિક શાળાકાભઈપુરા (વડોદ)
૧૩૧૯ આણંદ રૂપારેલ પ્રવિણાબેન થોમાસભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળારૂપારેલ
૧૩૨૦ આણંદ રૂપારેલ નિર્મળાબેન સેમ્યુલભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળારૂપારેલ
૧૩૨૧ આણંદ રૂપારેલ રમેશભાઈ અચરાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળારૂપારેલ
૧૩૨૨ આણંદ રૂપારેલ કલ્પનાબેન ઘનશ્યામપ્રસાદ ભટૃ પ્રાથમિક શાળારૂપારેલ
૧૩૨૩ આણંદ રૂપારેલ સાયમનભાઈ વિલ્યમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળારૂપારેલ
૧૩૨૪ આણંદ શંકરપુરા (વડોદ) જુલીબહેન સિલ્વેસ્ટર મેકવાન પ્રાથમિક શાળાશંકરપુરા (વડોદ)
૧૩૨૫ આણંદ શંકરપુરા (વડોદ) સરોજબેન ભાઈલાલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાશંકરપુરા (વડોદ)
૧૩૨૬ આણંદ શંકરપુરા (વડોદ) જયાબેન બેચરભાઈ આલ પ્રાથમિક શાળાશંકરપુરા (વડોદ)
૧૩૨૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ અંજનાબેન ઠાકોરલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૨૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સુરેન્દ્રપ્રસાદ બાપાલાલ જોષી પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૨૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ઈંદિરાબેન જયંતિલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ વાસુદેવભાઈ પુરુષોત્તમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ દિનાબેન આદિતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ નતિદાબેન ધીરૂભાઈ મીસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૩ ઉમરેઠ ઉમરેઠ રાજુભાઈ ઈશ્વરભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૪ ઉમરેઠ ઉમરેઠ પ્રભુદાસ મોતીલાલ પારેખ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ અતનિભાઈ મહેન્દ્રભાઈ દરજી પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૬ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ગીતાબેન મુળજીદાસ દરજી પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ દિલીપકુમાર વિઠ્ઠલદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ કોકિલાબેન ચંદુભાઈ નાયક પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૩૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ દક્ષાબેન મધુસુદન ઠાકર પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ઈલાબેન કરૂણાશંકર દવે પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ કોકિલાબેન આદિતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સુમનબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૩ ઉમરેઠ ઉમરેઠ રેખાબેન આનંદરાય રાણા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૪ ઉમરેઠ ઉમરેઠ નયનાબેન રસિકલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ મીનાબેન જયેન્દ્રપ્રસાદ પંડયા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૬ ઉમરેઠ ઉમરેઠ નમિષાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ પારૂલબેન જશવંતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ પ્રતિષ્ઠાબહેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૪૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ કૈલાસબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ આલ્વીશાબેન એન્સલામ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ પરસનબેન હરિશંકર જોષી પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ઈલાબેન શનાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૩ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ગીતાબેન નગીનદાસ શેઠ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૪ ઉમરેઠ ઉમરેઠ રેખાબેન મગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ રશ્મિકાબેન શાંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૬ ઉમરેઠ ઉમરેઠ પ્રેમીલાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ વૈશાલીબેન પ્રમોદભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ચિરાગભાઈ ધીરૂભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૫૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ હસમુખભાઈ રઈજીભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ચંદિ્રકાબેન ઉમયિાશંકર પંડયા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ કૈલાસબેન બાબુભાઈ કાછીયા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ જયશ્રીબેન ચંદ્રકાંત જાદવ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૩ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ધીરજભાઈ રંગાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૪ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સૂર્યકાન્ત હીરાભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સવિતાબેન ડાહયાભાઈ ચવાણ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૬ ઉમરેઠ ઉમરેઠ વાલીબેન ગોવિંદભાઈ માયાવંશી પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ઈન્દુબેન સૂર્યકાન્તભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ લીલાબેન અંબાલાલ રાણા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૬૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ મહેબૂબભાઈ નૂરમહંમદ વહોરા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ રીટાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ફિરોજભાઈ ગુલામનબી વહોરા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ નીતાબેન દીનબંધુ તલાટી પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૩ ઉમરેઠ ઉમરેઠ લલિતાબેન મોતીલાલ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૪ ઉમરેઠ ઉમરેઠ પ્રવિણાબેન જીવાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ શાંતાબેન સોમાભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૬ ઉમરેઠ ઉમરેઠ પ્રવિણાબેન નથ્થુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ જયોતિકાબેન અંબાલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સંગીતાબેન પુરૂષોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૭૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ઉર્મિલાબેન મહિજીભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ અરૂણાબેન મુળજીભાઈ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ દેવયાનીબેન હરિપ્રસાદ શુકલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ ધર્મષ્ઠિાબેન રમણલાલ રાણા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૩ ઉમરેઠ ઉમરેઠ મીનાબેન અશ્વનિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૪ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સંગીતાબેન કનૈયાલાલ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૫ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સાબિયાબાનુ હબીબખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૬ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સવિતાબેન વિશ્રામમભાઈ રોહિત પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૭ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સુશીલાબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૮ ઉમરેઠ ઉમરેઠ સલમાબેન હાજીગુલામરસુલ વહોરા પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૮૯ ઉમરેઠ ઉમરેઠ જયાબેન ભેમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૯૦ ઉમરેઠ ઉમરેઠ રેખાબેન રમણલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૯૧ ઉમરેઠ ઉમરેઠ નિલેશકુમાર બિહારીલાલ રોહિત પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૯૨ ઉમરેઠ ઉમરેઠ અવનીબેન કાન્તિલાલ ગજજર પ્રાથમિક શાળાઉમરેઠ
૧૩૯૩ ઉમરેઠ બેચરી અલકાકુમારી પ્રતાપસિંહ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૩૯૪ ઉમરેઠ બેચરી ફેમિદાબાનુ મહેમુદહુસેન શેખ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૩૯૫ ઉમરેઠ બેચરી સંજયભાઈ કિશોરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૩૯૬ ઉમરેઠ બેચરી મનિષાબેન લલ્લુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૩૯૭ ઉમરેઠ બેચરી રાકેશકુમાર જયંતિલાલ ગોર પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૩૯૮ ઉમરેઠ બેચરી દક્ષાબેન પ્રભુદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૩૯૯ ઉમરેઠ બેચરી નિરૂબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૦ ઉમરેઠ બેચરી સેજલબેન ગોપાલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૧ ઉમરેઠ બેચરી પ્રશાંતકુમાર દિનેશભાઈ સોની પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૨ ઉમરેઠ બેચરી મિત્તલબેન નવનીતલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૩ ઉમરેઠ બેચરી હેતલબેન પ્રવણિચંદ્ર સોની પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૪ ઉમરેઠ બેચરી મયુરકુમાર જયંતલિાલ બારીઆ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૫ ઉમરેઠ બેચરી સવિતાબેન બહેચરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૬ ઉમરેઠ બેચરી જશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ રાવળ પ્રાથમિક શાળાબેચરી
૧૪૦૭ ઉમરેઠ ભાટપુરા મહેન્દ્રભાઈ ભીખાભાઈ તળપદા પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૦૮ ઉમરેઠ ભાટપુરા ભલાભાઈ પુંજાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૦૯ ઉમરેઠ ભાટપુરા બુધાભાઈ ગલાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૦ ઉમરેઠ ભાટપુરા કપિલાબેન ધનાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૧ ઉમરેઠ ભાટપુરા મિતુલભાઈ ધોરીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૨ ઉમરેઠ ભાટપુરા રીટાબેન રમેશચંદ્ર પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૩ ઉમરેઠ ભાટપુરા અંજનાબેન રાવજભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૪ ઉમરેઠ ભાટપુરા જયોતિકાબેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૫ ઉમરેઠ ભાટપુરા સિલ્વીયાબેન કાન્તીલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૬ ઉમરેઠ ભાટપુરા બિપિનચંદ્ર પરસોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૭ ઉમરેઠ ભાટપુરા કામનિીબેન ગણપતરામ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૮ ઉમરેઠ ભાટપુરા કમલેશકુમાર મગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૧૯ ઉમરેઠ ભાટપુરા મનોજકુમાર અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૨૦ ઉમરેઠ ભાટપુરા પિન્કીબેન પુરુષોત્તમદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાટપુરા
૧૪૨૧ ઉમરેઠ હમીદપુરા મહેન્દ્રભાઈ ગલાભાઈ શેનવા પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૨ ઉમરેઠ હમીદપુરા રમીલાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૩ ઉમરેઠ હમીદપુરા હેમાબેન મનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૪ ઉમરેઠ હમીદપુરા ધર્મેન્દ્રકુમાર નગીનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૫ ઉમરેઠ હમીદપુરા અશ્વિનચંદ્ર રાયજીદાસ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૬ ઉમરેઠ હમીદપુરા શ્રીકાંતકુમાર જોનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૭ ઉમરેઠ હમીદપુરા આશાબેન ધુળાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૮ ઉમરેઠ હમીદપુરા ચેતનાબેન બાલકૃષ્ણ મહેતા પ્રાથમિક શાળાહમીદપુરા
૧૪૨૯ ઉમરેઠ રતનપુરા કમલેશકુમાર ધીરજલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૦ ઉમરેઠ રતનપુરા રમાબેન પુનમચંદ પટેલ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૧ ઉમરેઠ રતનપુરા રાવજીભાઈ લલ્લુભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૨ ઉમરેઠ રતનપુરા રમીલાબેન ભીખાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૩ ઉમરેઠ રતનપુરા આશષકિુમાર મગનભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૪ ઉમરેઠ રતનપુરા સુષ્માબેન ચતુરભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૫ ઉમરેઠ રતનપુરા પ્રવિણભાઈ ભગાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૬ ઉમરેઠ રતનપુરા રીટાબેન મણીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૭ ઉમરેઠ રતનપુરા કલ્પેશકુમાર દશરથલાલ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૮ ઉમરેઠ રતનપુરા કનુભાઈ પોપટભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૩૯ ઉમરેઠ રતનપુરા નિરાલીબેન ગિરીઓનભાઈ કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૪૦ ઉમરેઠ રતનપુરા બીનાબેન જશુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૪૧ ઉમરેઠ રતનપુરા મંગળસિંહ શનાભાઈ ચાવડા પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૪૨ ઉમરેઠ રતનપુરા પિનયકુમાર નારાયણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળારતનપુરા
૧૪૪૩ ઉમરેઠ ડુંગરીપુરા સંજયકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાડુંગરીપુરા
૧૪૪૪ ઉમરેઠ ડુંગરીપુરા નશતિકુમાર વાસુદેવભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાડુંગરીપુરા
૧૪૪૫ ઉમરેઠ ડુંગરીપુરા મનિષાબેન બાબરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાડુંગરીપુરા
૧૪૪૬ ઉમરેઠ અમીદાસપુરા અરવિંદકુમાર મોહનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅમીદાસપુરા
૧૪૪૭ ઉમરેઠ અમીદાસપુરા રોબનિકુમાર રમણભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાઅમીદાસપુરા
૧૪૪૮ ઉમરેઠ અમીદાસપુરા હેતલબેન કાન્તિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅમીદાસપુરા
૧૪૪૯ ઉમરેઠ સુરેલી નવનીતભાઈ છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૦ ઉમરેઠ સુરેલી યાકુબભાઈ ફીલીપભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૧ ઉમરેઠ સુરેલી નીતાબેન ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૨ ઉમરેઠ સુરેલી સુધાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૩ ઉમરેઠ સુરેલી ભાવનાબેન ભુલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૪ ઉમરેઠ સુરેલી દિલીપભાઈ જશુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૫ ઉમરેઠ સુરેલી આશાબેન હિંમતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૬ ઉમરેઠ સુરેલી ધર્મેશભાઈ ભગવાનભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૭ ઉમરેઠ સુરેલી નિતેષભાઈ ભાઈલાલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૮ ઉમરેઠ સુરેલી વસીમહસન અબ્દુલકાદર ખોખર પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૫૯ ઉમરેઠ સુરેલી કિંજલબેન જશવંતભાઈ લેઉવા પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૦ ઉમરેઠ સુરેલી સ્ટેલાબેન મધુસુદનભાઈ બારીયા પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૧ ઉમરેઠ સુરેલી મૃદુબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૨ ઉમરેઠ સુરેલી જયોત્સનાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૩ ઉમરેઠ સુરેલી સ્મતિાબેન ચંદુભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૪ ઉમરેઠ સુરેલી મહેશભાઈ મંગળભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૫ ઉમરેઠ સુરેલી કલ્પેશકુમાર રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૬ ઉમરેઠ સુરેલી શૈલેષકુમાર બકોરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૭ ઉમરેઠ સુરેલી બિંદુબેન પુરુષોતમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૮ ઉમરેઠ સુરેલી ભાવસાર શ્રઘ્ઘાબેન રમેશચંદ્ર પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૬૯ ઉમરેઠ સુરેલી ફિરદૌસબાનુ બિસ્મીલ્લાખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૦ ઉમરેઠ સુરેલી રંજનબેન મુળજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૧ ઉમરેઠ સુરેલી મનોજકુમાર બાબુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૨ ઉમરેઠ સુરેલી જીજ્ઞેશકુમાર કનૈયાલાલ ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૩ ઉમરેઠ સુરેલી પરમાર મહેશકુમાર ચીમનભાઈ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૪ ઉમરેઠ સુરેલી ગિરીશકુમાર મણિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૫ ઉમરેઠ સુરેલી રમણભાઈ રાવજીભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૬ ઉમરેઠ સુરેલી ભરતભાઈ ધુળાભાઈ બામણીયા પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૭ ઉમરેઠ સુરેલી સુરેશકુમાર રમણલાલ મહેરા પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૪૭૮ ઉમરેઠ ખાંખણપુર બાબરસિંહ વજેસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૭૯ ઉમરેઠ ખાંખણપુર પારૂલબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૦ ઉમરેઠ ખાંખણપુર ધર્મેન્દ્રકુમાર બાલુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૧ ઉમરેઠ ખાંખણપુર કલ્પેશકુમાર ગોવંિદકુમાર પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૨ ઉમરેઠ ખાંખણપુર સંજયકુમાર શાંતિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૩ ઉમરેઠ ખાંખણપુર જગદીશચંદ્ર રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૪ ઉમરેઠ ખાંખણપુર નીરૂબેન મણીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૫ ઉમરેઠ ખાંખણપુર નમ્રતાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૬ ઉમરેઠ ખાંખણપુર સચનિકુમાર અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૭ ઉમરેઠ ખાંખણપુર સરદારસિંહ કેસરીસિંહ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૮ ઉમરેઠ ખાંખણપુર સુરેન્દ્રસિંહ પ્રવણિસિંહ રાઉલજી પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૮૯ ઉમરેઠ ખાંખણપુર અલ્પાબેન અજીતસિંહ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૯૦ ઉમરેઠ ખાંખણપુર બાબુભાઈ કાળુભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૯૧ ઉમરેઠ ખાંખણપુર પ્રશાંતકુમાર પ્રમોદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાંખણપુર
૧૪૯૨ ઉમરેઠ ભરોડા રમણભાઈ રઈજીભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૪૯૩ ઉમરેઠ ભરોડા શંકરભાઈ મણીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૪૯૪ ઉમરેઠ ભરોડા સોનલબેન રાયજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૪૯૫ ઉમરેઠ ભરોડા શીતલબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૪૯૬ ઉમરેઠ ભરોડા સંગીતાબેન હીરાલાલ ડાભી પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૪૯૭ ઉમરેઠ ભરોડા રેખાબેન ભાઈલાલભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૪૯૮ ઉમરેઠ ભરોડા સુશીલાબેન શનાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૪૯૯ ઉમરેઠ ભરોડા ભૂમકિાબેન ભગુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૦ ઉમરેઠ ભરોડા પંકજભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૧ ઉમરેઠ ભરોડા પટેલ દેવેન્દ્રભાઈ મંગળભાઈ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૨ ઉમરેઠ ભરોડા પટેલ ધર્મેન્દ્રભાઈ હિરાભાઈ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૩ ઉમરેઠ ભરોડા દિનકરભાઈ નટવરલાલ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૪ ઉમરેઠ ભરોડા કલ્પેશકુમાર જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૫ ઉમરેઠ ભરોડા પ્રકૃતિ રમણલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૬ ઉમરેઠ ભરોડા નરેન્દ્રકુમાર ભાથીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાભરોડા
૧૫૦૭ ઉમરેઠ બાજીપુરા ઈર્શાદમીયાં બસીરમીયાં મલેક પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૦૮ ઉમરેઠ બાજીપુરા મહેશકુમાર ધુળજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૦૯ ઉમરેઠ બાજીપુરા ઉર્મિલાબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૧૦ ઉમરેઠ બાજીપુરા પ્રવણિકુમાર રણજીતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૧૧ ઉમરેઠ બાજીપુરા રમણભાઈ ચૂકૂરાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૧૨ ઉમરેઠ બાજીપુરા ભારતીબેન બબાજીભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૧૩ ઉમરેઠ બાજીપુરા સમીરકુમાર રમણલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૧૪ ઉમરેઠ બાજીપુરા મિનાક્ષીબેન મંગળદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૧૫ ઉમરેઠ બાજીપુરા પારૂલબેન લખુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબાજીપુરા
૧૫૧૬ ઉમરેઠ જીતપુરા રમણભાઈ જીવાભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાજીતપુરા
૧૫૧૭ ઉમરેઠ જીતપુરા લીલાબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજીતપુરા
૧૫૧૮ ઉમરેઠ જીતપુરા દક્ષાબેન ફતેસિંહ ખાંટ પ્રાથમિક શાળાજીતપુરા
૧૫૧૯ ઉમરેઠ સુરેલી દિનાબેન દલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૫૨૦ ઉમરેઠ સુરેલી જયોત્સ્નાબેન મંગળદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુરેલી
૧૫૨૧ ઉમરેઠ સુંદલપુરા મૂળજીભાઈ ગાંડાભાઈ રબારી પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૨ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ફકીરમહંમદ હસનખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૩ ઉમરેઠ સુંદલપુરા મનોવરખાન હસનખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૪ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ચંદુભાઈ લલ્લુભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૫ ઉમરેઠ સુંદલપુરા આનંદભાઈ રસિકલાલ સોઢાતર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૬ ઉમરેઠ સુંદલપુરા દેવન્દિ્રાબેન બુધાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૭ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ભગવતભાઈ બુધાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૮ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ભગવાનસિંહ ગણપતસિંહ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૨૯ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ચંદુભાઈ મહીજીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૦ ઉમરેઠ સુંદલપુરા હેતલબેન હસમુખલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૧ ઉમરેઠ સુંદલપુરા પ્રભાતસિંહ હિરસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૨ ઉમરેઠ સુંદલપુરા રશ્મિકાબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૩ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ચેતનાબેન રમેશચંદ્ર પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૪ ઉમરેઠ સુંદલપુરા વિનોદકુમાર ધુળાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૫ ઉમરેઠ સુંદલપુરા શીતલબેન અરવિંદભાઈ પાટણવાડિયા પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૬ ઉમરેઠ સુંદલપુરા લક્ષ્મીબેન અરવિંદભાઈ ભરાડા પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૭ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ઉર્મિલાબેન લક્ષ્મણભાઈ ડેડુંણ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૮ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ગોવિંદભાઈ શવિાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૩૯ ઉમરેઠ સુંદલપુરા હસમુખભાઈ સાલુંભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૦ ઉમરેઠ સુંદલપુરા કેતનકુમાર કાન્તિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૧ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ફાલ્ગુનીબેન ઈમાનુએલ કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૨ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ગિરવતસિંહ જવાનસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૩ ઉમરેઠ સુંદલપુરા રણજીતસિંહ મગનસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૪ ઉમરેઠ સુંદલપુરા લક્ષ્મણસિંહ રૂપસિંહ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૫ ઉમરેઠ સુંદલપુરા પ્રિતેશકુમાર નવનીતલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૬ ઉમરેઠ સુંદલપુરા બિસ્મીલ્લાખાન રસુલખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૭ ઉમરેઠ સુંદલપુરા નરેશકુમાર જગન્નાથ મોચી પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૮ ઉમરેઠ સુંદલપુરા હર્ષદભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૪૯ ઉમરેઠ સુંદલપુરા કલ્પેશકુમાર જયશંકર જોષી પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૦ ઉમરેઠ સુંદલપુરા રતનસિંહ અમરસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૧ ઉમરેઠ સુંદલપુરા ઉપેન્દ્રકુમાર હિરાભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૨ ઉમરેઠ સુંદલપુરા રાવજીભાઈ નાનજીભાઈ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૩ ઉમરેઠ સુંદલપુરા હેતલબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૪ ઉમરેઠ સુંદલપુરા નટવરસિંહ ભીખાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૫ ઉમરેઠ સુંદલપુરા રેખાબેન જયશંકર પંડયા પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૬ ઉમરેઠ સુંદલપુરા મુકેશભાઈ શાંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૭ ઉમરેઠ સુંદલપુરા મનિષાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસુંદલપુરા
૧૫૫૮ ઉમરેઠ ધુળેટા બળવંતસિંહ ફતેસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૫૯ ઉમરેઠ ધુળેટા કાન્તલિાલ મગનલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૦ ઉમરેઠ ધુળેટા નટેભાઈ સોમાભાઈ કુંભાર પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૧ ઉમરેઠ ધુળેટા ઉત્તમકુમાર મણીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૨ ઉમરેઠ ધુળેટા મયંકકુમાર ગોપાલભાઈ ભાટિયા પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૩ ઉમરેઠ ધુળેટા રેખાબેન નારણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૪ ઉમરેઠ ધુળેટા પ્રમોદકુમાર છગનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૫ ઉમરેઠ ધુળેટા અર્પિતાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૬ ઉમરેઠ ધુળેટા અમતિાબેન જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૭ ઉમરેઠ ધુળેટા વિપુલકુમાર યજ્ઞેશભાઈ જોષી પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૮ ઉમરેઠ ધુળેટા પારૂલબેન મથુરભાઈ બારૈયા પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૬૯ ઉમરેઠ ધુળેટા ધનાભાઈ કાળુભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૦ ઉમરેઠ ધુળેટા મુકેશભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૧ ઉમરેઠ ધુળેટા કુસુમબેન લાલજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૨ ઉમરેઠ ધુળેટા રતીભાઈ મોહનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૩ ઉમરેઠ ધુળેટા અંકુરકુમાર રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૪ ઉમરેઠ ધુળેટા રેખાબેન ત્રિકમભાઈ ગજજર પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૫ ઉમરેઠ ધુળેટા મનસુરી શાહીનબેન ઈકબાલભાઈ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૬ ઉમરેઠ ધુળેટા નયનાબેન કોદરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધુળેટા
૧૫૭૭ ઉમરેઠ લીંગડા મધુસૂદન અંબાલાલ રાવલ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૭૮ ઉમરેઠ લીંગડા સોનાબેન રામાભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૭૯ ઉમરેઠ લીંગડા હંસાબેન તુલસીદાસ સોખડીયા પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૦ ઉમરેઠ લીંગડા ચેતનાબેન ચંદ્રસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૧ ઉમરેઠ લીંગડા જાગૃતિબેન જયંતલિાલ ગોર પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૨ ઉમરેઠ લીંગડા દર્શનાબેન કેશવલાલ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૩ ઉમરેઠ લીંગડા ચંદ્રકાન્ત મંગળભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૪ ઉમરેઠ લીંગડા રેખાબેન રૂપાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૫ ઉમરેઠ લીંગડા દક્ષાબેન રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૬ ઉમરેઠ લીંગડા કિ્રસ્ટીના રજનીકાન્ત મેકવાન પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૭ ઉમરેઠ લીંગડા વસંતકુમાર નંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૮ ઉમરેઠ લીંગડા સુભાષચંદ્ર વિઠ્ઠલભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૮૯ ઉમરેઠ લીંગડા ભોપતસિંહ માનસિંહ બારીઆ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૯૦ ઉમરેઠ લીંગડા શતિલબેન રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાલીંગડા
૧૫૯૧ ઉમરેઠ ઘોરા જશભાઈ મગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૨ ઉમરેઠ ઘોરા ગીતાબેન જશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૩ ઉમરેઠ ઘોરા રંજનબેન નટવરસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૪ ઉમરેઠ ઘોરા વસુબેન કાળુભાઈ રાજ પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૫ ઉમરેઠ ઘોરા ઉર્મલિાબેન રામસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૬ ઉમરેઠ ઘોરા પરેશકુમાર રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૭ ઉમરેઠ ઘોરા ભવાનજી ધુળાજી ચાવડા પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૮ ઉમરેઠ ઘોરા વનરાજસિંહ નટવરસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૫૯૯ ઉમરેઠ ઘોરા વસંતબેન શાર્દુલસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઘોરા
૧૬૦૦ ઉમરેઠ થામણા અરવિંદભાઈ જેઠાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૧ ઉમરેઠ થામણા સરોજબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૨ ઉમરેઠ થામણા મધુબેન રાયજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૩ ઉમરેઠ થામણા કલ્પનાબેન સુરેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૪ ઉમરેઠ થામણા ચેતનાબેન કાળુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૫ ઉમરેઠ થામણા મીનાબેન રજનીકાન્ત દરજી પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૬ ઉમરેઠ થામણા ઉસ્માનભાઈ યાકુબભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૭ ઉમરેઠ થામણા અશ્વનિભાઈ અંબાલાલ ભાટિયા પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૮ ઉમરેઠ થામણા નીરૂબેન જયંતિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૦૯ ઉમરેઠ થામણા ગીતાબેન રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૦ ઉમરેઠ થામણા અલકનંદા મંગળદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૧ ઉમરેઠ થામણા મનુભાઈ કરસનભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૨ ઉમરેઠ થામણા ગૌતમભાઈ શાંતિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૩ ઉમરેઠ થામણા વનિતાબેન જગદીશભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૪ ઉમરેઠ થામણા સંદિપકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૫ ઉમરેઠ થામણા સુરેશભાઈ સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૬ ઉમરેઠ થામણા નરેન્દ્રસિંહ ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઉલજી પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૭ ઉમરેઠ થામણા ભરતકુમાર રાવજીભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાથામણા
૧૬૧૮ ઉમરેઠ પરવટા વિનુભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપરવટા
૧૬૧૯ ઉમરેઠ પરવટા વર્ષાબેન ગજાનંદ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળાપરવટા
૧૬૨૦ ઉમરેઠ પરવટા જયોતકિાબેન રમણલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાપરવટા
૧૬૨૧ ઉમરેઠ પરવટા રેખાબેન મનહરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપરવટા
૧૬૨૨ ઉમરેઠ પરવટા સુનિલકુમાર ખાતુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપરવટા
૧૬૨૩ ઉમરેઠ પરવટા જયેન્દ્રકુમાર ભુલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપરવટા
૧૬૨૪ ઉમરેઠ પણસોરા અમરસિંહ ગોતાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૨૫ ઉમરેઠ પણસોરા ગુણવંતીબેન મોરારજી મેકવાન પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૨૬ ઉમરેઠ પણસોરા હર્ષાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૨૭ ઉમરેઠ પણસોરા નીલાબેન ભગવાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૨૮ ઉમરેઠ પણસોરા ભીખીબેન મણીલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૨૯ ઉમરેઠ પણસોરા અનિતાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૦ ઉમરેઠ પણસોરા ઈશ્વરભાઈ ડાહયાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૧ ઉમરેઠ પણસોરા લીલાબેન ચંપકસિંહ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૨ ઉમરેઠ પણસોરા ઈન્દુબેન જેઠાભાઈ સુથારિયા પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૩ ઉમરેઠ પણસોરા રમણભાઈ ખાનાભાઈ રોહિત પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૪ ઉમરેઠ પણસોરા કુંદનસિંહ હાથીસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૫ ઉમરેઠ પણસોરા રાયજીભાઈ સાલમભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૬ ઉમરેઠ પણસોરા જયશ્રીબેન શવિપ્રસાદ ઠાકર પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૭ ઉમરેઠ પણસોરા શિલ્પાબેન અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૮ ઉમરેઠ પણસોરા બકુલાબેન પૂંજાભાઈ ગોરિયા પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૩૯ ઉમરેઠ પણસોરા મિતેષભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૪૦ ઉમરેઠ પણસોરા કાંતિભાઈ ડાહયાભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૪૧ ઉમરેઠ પણસોરા ઉર્વશીબેન ચીમનલાલ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૪૨ ઉમરેઠ પણસોરા પ્રકાશભાઈ મનુભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૪૩ ઉમરેઠ પણસોરા નલિમકુંવરબા રૂઘનાથસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૪૪ ઉમરેઠ પણસોરા ચંદ્રકાન્ત નટવરલાલ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૪૫ ઉમરેઠ પણસોરા ભૂપેન્દ્રકુમાર વીરાભાઈ રાવળ પ્રાથમિક શાળાપણસોરા
૧૬૪૬ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) સુશિલાબેન ચુનીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૪૭ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) શકુંતલાબેન બુધાભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૪૮ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) શાંતાબેન પુનમભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૪૯ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) વજિયકુમાર કાંતિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૦ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) કસ્તુરભાઈ ભયજીભાઈ બારીઆ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૧ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) વસંતકુમાર હીરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૨ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) નરેશકુમાર હીરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૩ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) સુરેશભાઈ ખુશાલભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૪ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) મધુબેન રમણભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૫ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) રંજનબેન બચુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૬ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) અરૂણાબેન મોહનભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૭ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) હરેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૮ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) ઉત્પલાબેન ઉમેદભાઈ ચક્રવર્તી પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૫૯ ઉમરેઠ મેઘવા(બડા) મિતેષભાઈ બાબુભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળામેઘવા(બડા)
૧૬૬૦ ઉમરેઠ અરડી દશરથભાઈ આદિતભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૧ ઉમરેઠ અરડી પ્રવણિભાઈ મેલાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૨ ઉમરેઠ અરડી જશોદાબેન ભીખાભાઈ ડાભી પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૩ ઉમરેઠ અરડી અરવિંદભાઈ બબુભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૪ ઉમરેઠ અરડી વિજયભાઈ રમણભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૫ ઉમરેઠ અરડી દક્ષાબેન પુનમભાઈ કુંભાર પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૬ ઉમરેઠ અરડી શંકરભાઈ મકનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૭ ઉમરેઠ અરડી સોમાભાઈ રાવજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૮ ઉમરેઠ અરડી અશ્વનિભાઈ જનકભાઈ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૬૯ ઉમરેઠ અરડી યોગિતાકુમારી ધીરજભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૭૦ ઉમરેઠ અરડી ઈલાબેન નટવરસિંહ સો.પરમાર પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૭૧ ઉમરેઠ ઝલુખાંટની મુવાડી લક્ષ્મણસિંહ મનુભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાઝલુખાંટની મુવાડી
૧૬૭૨ ઉમરેઠ ઝલુખાંટની મુવાડી મીનાક્ષીબેન બાબુભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાઝલુખાંટની મુવાડી
૧૬૭૩ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી બાલુભા લક્ષ્મણસિંહ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૭૪ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી હંસાબેન અમરસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૭૫ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી કાન્તિલાલ લાલાભાઈ ડીંડોર પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૭૬ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી વિષ્ણુભાઈ શાન્તીલાલ શાસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૭૭ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી ઘનશ્યામભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૭૮ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી વંદનાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૭૯ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી શતિલબેન રમેશભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૮૦ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી ભૂમિકાબેન જયેશભાઈ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૮૧ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી પરેશકુમાર રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૮૨ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી આશિષકુમાર રવિકાંતભાઈ કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૮૩ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી ઉષાબેન કાનજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૮૪ ઉમરેઠ ઝાલાબોરડી સુમનબેન રતિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઝાલાબોરડી
૧૬૮૫ ઉમરેઠ અરડી નાનસિંહ કેસરીસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૮૬ ઉમરેઠ અરડી મહેન્દ્રકુમાર અજીતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઅરડી
૧૬૮૭ ઉમરેઠ ભાલેજ એલિઝાબેથ મિખાએલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૮૮ ઉમરેઠ ભાલેજ મોહંમદયુસુફ મુસ્તુફામીયાં મલેક પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૮૯ ઉમરેઠ ભાલેજ પુષ્પાબેન દિનેશભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૦ ઉમરેઠ ભાલેજ ભગાભાઈ મૂળજીભાઈ રબારી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૧ ઉમરેઠ ભાલેજ નીરૂબેન સતીષભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૨ ઉમરેઠ ભાલેજ નીતાબેન લક્ષ્મણભાઈ સથવારા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૩ ઉમરેઠ ભાલેજ રાજેશભાઈ રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૪ ઉમરેઠ ભાલેજ રાજેશભાઈ સજજનસિંહ રાવલજી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૫ ઉમરેઠ ભાલેજ જયોત્સ્નાબેન ખાતુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૬ ઉમરેઠ ભાલેજ રતનભાઈ કાળુભાઈ તાવયિાડ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૭ ઉમરેઠ ભાલેજ રાજેશભાઈ દુર્લભજી પરમાર પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૮ ઉમરેઠ ભાલેજ ગીતાબેન લાલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૬૯૯ ઉમરેઠ ભાલેજ રશ્મિકાબેન અરવિંદભાઈ દવે પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૦ ઉમરેઠ ભાલેજ શાહીનબાનુ મહેમુદખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૧ ઉમરેઠ ભાલેજ સરલાબેન લલ્લુભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૨ ઉમરેઠ ભાલેજ ઉષાબેન રવરિામભાઈ કાછીયા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૩ ઉમરેઠ ભાલેજ ભાનુબેન જેઠાલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૪ ઉમરેઠ ભાલેજ કલ્પનાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૫ ઉમરેઠ ભાલેજ યાસ્મનિબેન સુલેમાનભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૬ ઉમરેઠ ભાલેજ સરોજબેન ગોવિંદભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૭ ઉમરેઠ ભાલેજ ભાવનાબેન લલ્લુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૮ ઉમરેઠ ભાલેજ આરતીબેન ઓમપ્રકાશ ધોબી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૦૯ ઉમરેઠ ભાલેજ મનિષાબેન પાઉલભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૦ ઉમરેઠ ભાલેજ રંજનબાળા વલ્લભભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૧ ઉમરેઠ ભાલેજ સુધાબેન કાંતિલાલ પટેલિયા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૨ ઉમરેઠ ભાલેજ ભાવનાબેન જોનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૩ ઉમરેઠ ભાલેજ દિપીકાબેન સ્તેફાન ડાભી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૪ ઉમરેઠ ભાલેજ તેજલબેન વિનોદભાઈ દરજી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૫ ઉમરેઠ ભાલેજ દિપીકાબેન દલસુખભાઈ લાવંત્રા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૬ ઉમરેઠ ભાલેજ સમીમબેન નુરમહંમદ મન્સુરી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૭ ઉમરેઠ ભાલેજ ઈન્દીરાબેન પરસોત્તમભાઈ માયાવંશી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૮ ઉમરેઠ ભાલેજ મહેબુબમીયાં અહેમદમીયાં મલેક પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૧૯ ઉમરેઠ ભાલેજ ફિરોજાબાનુ અનવરખાં પઠાણ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૨૦ ઉમરેઠ ભાલેજ મોહંમદખતાબ હસુમીયાં કુરેશી પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૨૧ ઉમરેઠ સરદારપુરા ઈસુબમીયાં મહંમદહુસેન મલેક પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૨ ઉમરેઠ સરદારપુરા સતારભાઈ હસનભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૩ ઉમરેઠ સરદારપુરા વર્ષાબેન પુનમભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૪ ઉમરેઠ સરદારપુરા અનવરભાઈ નજીરમહંમદ વહોરા પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૫ ઉમરેઠ સરદારપુરા જયદિપસિંહ પુષ્પસિંહ ગોહિલ પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૬ ઉમરેઠ સરદારપુરા રૂપલબેન જગદીશચંદ્ર કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૭ ઉમરેઠ સરદારપુરા રશ્મિકાબેન હસમુખલાલ સુથાર પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૮ ઉમરેઠ સરદારપુરા બલરામકુમાર કેશવલાલ સુથાર પ્રાથમિક શાળાસરદારપુરા
૧૭૨૯ ઉમરેઠ તારપુરા ભૂપતસિંહ કાળીદાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૦ ઉમરેઠ તારપુરા ઈરફાના રહીમખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૧ ઉમરેઠ તારપુરા સરતાજબાનુ ફરીદખાન ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૨ ઉમરેઠ તારપુરા સંજયકુમાર મધુકાન્ત પટેલ પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૩ ઉમરેઠ તારપુરા દિનેશકુમાર કાળીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૪ ઉમરેઠ તારપુરા તારાબેન મોહનભાઈ વડાદરા પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૫ ઉમરેઠ તારપુરા પ્રકાશકુમાર રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૬ ઉમરેઠ તારપુરા સોનલબેન નટવરલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાતારપુરા
૧૭૩૭ ઉમરેઠ બડાપુરા વલ્યમિભાઈ સ્તાનશિભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાબડાપુરા
૧૭૩૮ ઉમરેઠ બડાપુરા પરીનબેન નૂરમહંમદ મન્સુરી પ્રાથમિક શાળાબડાપુરા
૧૭૩૯ ઉમરેઠ બડાપુરા ઈમરાનાબેન આદમભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબડાપુરા
૧૭૪૦ ઉમરેઠ બડાપુરા સલીમભાઈ સત્તારભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબડાપુરા
૧૭૪૧ ઉમરેઠ કેશવનગર સંજયકુમાર છગનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકેશવનગર
૧૭૪૨ ઉમરેઠ કેશવનગર સિમ્પલબેન ચીમનલાલ ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળાકેશવનગર
૧૭૪૩ ઉમરેઠ કેશવનગર પ્રવિણભાઈ નરસિંહભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકેશવનગર
૧૭૪૪ ઉમરેઠ કેશવનગર મીનાક્ષીબેન ખેમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકેશવનગર
૧૭૪૫ ઉમરેઠ કેશવનગર સુષ્માબેન હિંમતભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાકેશવનગર
૧૭૪૬ ઉમરેઠ કેશવનગર મનિષકુમાર ચંદુલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકેશવનગર
૧૭૪૭ ઉમરેઠ ભાલેજ ચંદુભાઈ મગનભાઈ પુરબીયા પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૪૮ ઉમરેઠ ભાલેજ શર્મષ્ઠિાબેન જયંતલિાલ ખાંટ પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૪૯ ઉમરેઠ ભાલેજ સુનિતાબેન વાલજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાભાલેજ
૧૭૫૦ ઉમરેઠ જાખલા ઈકબાલન્નીશા મુસ્ત્ફાખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૫૧ ઉમરેઠ જાખલા લીલાબેન અમરસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૫૨ ઉમરેઠ જાખલા મંજુલાબેન પિતાંબરદાસ કિ્રસ્ટી પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૫૩ ઉમરેઠ જાખલા મરીયમબેન ઈશ્વરભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૫૪ ઉમરેઠ જાખલા વસાવા અર્જુનભાઈ બેચરભાઈ પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૫૫ ઉમરેઠ જાખલા ગોવિંદભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૫૬ ઉમરેઠ જાખલા વણકર તારાબેન નાનજીભાઈ પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૫૭ ઉમરેઠ ફતેપુરા ગોરધનભાઈ કીશાભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૫૮ ઉમરેઠ ફતેપુરા ધર્મેન્દ્રકુમાર રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૫૯ ઉમરેઠ ફતેપુરા ભાવનાબેન ધુળાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૬૦ ઉમરેઠ ફતેપુરા જીગરકુમાર રમેશચંદ્ર સોની પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૬૧ ઉમરેઠ ફતેપુરા દક્ષાબેન લક્ષ્મણભાઈ ચૌધરી પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૬૨ ઉમરેઠ ફતેપુરા કનૈયાલાલ નાનાલાલ જોષી પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૬૩ ઉમરેઠ ફતેપુરા નૂરમહંમદ સત્તારમીયાં મીર પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૬૪ ઉમરેઠ ફતેપુરા જયેશકુમાર જીવાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાફતેપુરા
૧૭૬૫ ઉમરેઠ આશીપુરા અરવિંદભાઈ નાથાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆશીપુરા
૧૭૬૬ ઉમરેઠ આશીપુરા કલ્પનાબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆશીપુરા
૧૭૬૭ ઉમરેઠ આશીપુરા પ્રેમિલાબેન પરસોત્તમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆશીપુરા
૧૭૬૮ ઉમરેઠ આશીપુરા શૈલેષભાઈ પરસોત્તમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆશીપુરા
૧૭૬૯ ઉમરેઠ આશીપુરા સંજયભાઈ બાબુલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆશીપુરા
૧૭૭૦ ઉમરેઠ આશીપુરા મંજુલાબેન ભીખાભાઈ વરિતીયા પ્રાથમિક શાળાઆશીપુરા
૧૭૭૧ ઉમરેઠ આશીપુરા સુરેશભાઈ કાળીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઆશીપુરા
૧૭૭૨ ઉમરેઠ ઉંટખરી સંજયકુમાર ભગવાનસિંહ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૭૩ ઉમરેઠ ઉંટખરી ઉસ્માનગની ઈસ્માઈલભાઈ શેખ પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૭૪ ઉમરેઠ ઉંટખરી નટવરભાઈ કોહયાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૭૫ ઉમરેઠ ઉંટખરી કિર્તનભાઈ મનોરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૭૬ ઉમરેઠ ઉંટખરી રામભાઈ ફુલાભાઈ પગી પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૭૭ ઉમરેઠ ઉંટખરી સંગીતાબેન જયંતલિાલ ગોર પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૭૮ ઉમરેઠ ઉંટખરી જયેશકુમાર પાઉલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૭૯ ઉમરેઠ ઉંટખરી મીનક્ષિબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૮૦ ઉમરેઠ ઉંટખરી રેણુંકાબેન રામાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૮૧ ઉમરેઠ ઉંટખરી આશષકિુમાર શંકરભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૮૨ ઉમરેઠ ઉંટખરી ચેતનાબેન અંબાલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૮૩ ઉમરેઠ ઉંટખરી દિનેશકુમાર બાબુભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૮૪ ઉમરેઠ ઉંટખરી રવનિાબેન ફીલીપભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૮૫ ઉમરેઠ ઉંટખરી મકવાણા દિનેશભાઈ ગણપતભાઈ પ્રાથમિક શાળાઉંટખરી
૧૭૮૬ ઉમરેઠ ગંગાપુરા નિકુલાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગંગાપુરા
૧૭૮૭ ઉમરેઠ ગંગાપુરા દિપ્તીબેન રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાગંગાપુરા
૧૭૮૮ ઉમરેઠ ગંગાપુરા સંગીતાબેન ચતુરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાગંગાપુરા
૧૭૮૯ ઉમરેઠ ગમાનપુરા સપનાબેન પુરૂષોત્તમભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાગમાનપુરા
૧૭૯૦ ઉમરેઠ ગમાનપુરા રાવજીભાઈ નરસિંહભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાગમાનપુરા
૧૭૯૧ ઉમરેઠ ગમાનપુરા રાજેશકુમાર ખેમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગમાનપુરા
૧૭૯૨ ઉમરેઠ ગમાનપુરા શર્મિષ્ઠાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાગમાનપુરા
૧૭૯૩ ઉમરેઠ જાખલા બળવંતકુમાર કાન્તિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૯૪ ઉમરેઠ જાખલા સંજયકુમાર ગોકળભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાજાખલા
૧૭૯૫ ઉમરેઠ વણસોલ ધીરજબેન પાઉલભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૭૯૬ ઉમરેઠ વણસોલ વાયલેટબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ નિનામા પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૭૯૭ ઉમરેઠ વણસોલ મુમતાઝબેન સિકંદરભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૭૯૮ ઉમરેઠ વણસોલ પ્રકૃતબિેન અરવિંદભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૭૯૯ ઉમરેઠ વણસોલ મનિષાબેન વાલજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૦ ઉમરેઠ વણસોલ મુકેશભાઈ બકોરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૧ ઉમરેઠ વણસોલ રમણભાઈ જોખનાભાઈ બારીઆ પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૨ ઉમરેઠ વણસોલ કલાવતીબેન રમણભાઈ ચૌઘરી પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૩ ઉમરેઠ વણસોલ નરેશભાઈ મૂળજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૪ ઉમરેઠ વણસોલ નરેન્દ્રસિંહ અરવિંદસિંહ છાસટીયા પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૫ ઉમરેઠ વણસોલ કેતનબેન નગીનભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૬ ઉમરેઠ વણસોલ નયનાબેન મગનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૭ ઉમરેઠ વણસોલ શારદાબેન પરસોત્તમભાઈ વાલ્મિકી પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૮ ઉમરેઠ વણસોલ દક્ષાબેન ભીમાભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૦૯ ઉમરેઠ વણસોલ વિનોદભાઈ જુવાનસિંહ લબાના પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૧૦ ઉમરેઠ વણસોલ અમૃતભાઈ કેશવભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૧૧ ઉમરેઠ વણસોલ કુંદનબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૧૨ ઉમરેઠ વણસોલ નીપાબેન અશ્વનિભાઈ ચૌધરી પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૧૩ ઉમરેઠ હેમરાજપુરા રશ્મિકાબેન ઈશ્વરભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાહેમરાજપુરા
૧૮૧૪ ઉમરેઠ હેમરાજપુરા મનુભાઈ પુંજાભાઈ વાઘરી પ્રાથમિક શાળાહેમરાજપુરા
૧૮૧૫ ઉમરેઠ હેમરાજપુરા હિતેશકુમાર અંબાલાલ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાહેમરાજપુરા
૧૮૧૬ ઉમરેઠ હેમરાજપુરા લાલાભાઈ દેવાભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાહેમરાજપુરા
૧૮૧૭ ઉમરેઠ હેમરાજપુરા કુબેરભાઈ લાલાભાઈ ડામોર પ્રાથમિક શાળાહેમરાજપુરા
૧૮૧૮ ઉમરેઠ હેમરાજપુરા રમણભાઈ ભારૂભાઈ ડોડીયા પ્રાથમિક શાળાહેમરાજપુરા
૧૮૧૯ ઉમરેઠ હેમરાજપુરા મિતુલકુમાર અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાહેમરાજપુરા
૧૮૨૦ ઉમરેઠ સૈયદપુરા મંજુલાબેન દાઉદભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૧ ઉમરેઠ સૈયદપુરા રમણભાઈ હીરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૨ ઉમરેઠ સૈયદપુરા લીલાબેન સોમાભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૩ ઉમરેઠ સૈયદપુરા વનિીતાબેન ચીમનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૪ ઉમરેઠ સૈયદપુરા કમલેશકુમાર ભીખાભાઈ વાળા પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૫ ઉમરેઠ સૈયદપુરા દિપીકાબેન કાંતિભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૬ ઉમરેઠ સૈયદપુરા પંકજકુમાર અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૭ ઉમરેઠ સૈયદપુરા ભરતકુમાર ગોવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૮ ઉમરેઠ સૈયદપુરા મંજુલાબેન કાળાભાઈ વાલ્મિકી પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૨૯ ઉમરેઠ સૈયદપુરા અમતિકુમાર સેમ્યુઅલભાઈ કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૩૦ ઉમરેઠ સૈયદપુરા પરેશકુમાર રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૩૧ ઉમરેઠ સૈયદપુરા ફિરોજભાઈ અબ્દુલસત્તાર મિસ્ત્રી પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૩૨ ઉમરેઠ સૈયદપુરા રાજેશકુમાર રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૩૩ ઉમરેઠ સૈયદપુરા શારદાબેન મકનભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૩૪ ઉમરેઠ સૈયદપુરા બળવંતભાઈ ગોવિંદભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૩૫ ઉમરેઠ વણસોલ અમૃતકુમાર દામોદરભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૩૬ ઉમરેઠ વણસોલ કેતનકુમાર રમણલાલ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવણસોલ
૧૮૩૭ ઉમરેઠ સૈયદપુરા પટેલ મંદિપ રમેશભાઈ પ્રાથમિક શાળાસૈયદપુરા
૧૮૩૮ ઉમરેઠ ખાનકુવા ગોરધનભાઈ બાબરભાઈ પા.વા. પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૩૯ ઉમરેઠ ખાનકુવા નીતાબેન મફતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૦ ઉમરેઠ ખાનકુવા અશ્વિનભાઈ ઝવરભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૧ ઉમરેઠ ખાનકુવા નરોત્તમભાઈ ખુશાલભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૨ ઉમરેઠ ખાનકુવા જયેશભાઈ નાનુભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૩ ઉમરેઠ ખાનકુવા આનંદીબેન નરસિંહભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૪ ઉમરેઠ ખાનકુવા હરીશકુમાર લાલબહાદુર રાણા પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૫ ઉમરેઠ ખાનકુવા અમરીશકુમાર સુરેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૬ ઉમરેઠ ખાનકુવા પરેશકુમાર અંબાલાલ જયસ્વાલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૭ ઉમરેઠ ખાનકુવા લ૧મીબેન શાંતિલાલ પુરબીયા પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૮ ઉમરેઠ ખાનકુવા હેતલબેન નરેશકુમાર સુથાર પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૪૯ ઉમરેઠ ખાનકુવા શોભનાબેન પાઉલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૦ ઉમરેઠ ખાનકુવા પારૂલબેન અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૧ ઉમરેઠ ખાનકુવા પ્રિસ્કાબેન યોહાનભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૨ ઉમરેઠ ખાનકુવા નકિેતાબેન બાબુલાલ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૩ ઉમરેઠ ખાનકુવા પ્રવણિભાઈ ભુલાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૪ ઉમરેઠ ખાનકુવા મનષાિબેન ગિરધરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૫ ઉમરેઠ ખાનકુવા કનૈયાલાલ હરિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૬ ઉમરેઠ ખાનકુવા નીરૂબેન ચીમનભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૭ ઉમરેઠ ખાનકુવા મીનાબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૮ ઉમરેઠ ખાનકુવા દિલીપભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૫૯ ઉમરેઠ ખાનકુવા સ્વરૂપસિંહ કલ્યાણસિંહ બારીયા પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૬૦ ઉમરેઠ ખાનકુવા ચેતનકુમાર મણીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૬૧ ઉમરેઠ ખાનકુવા કોકિલાબેન છોટાલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૬૨ ઉમરેઠ ખાનકુવા પ્રભાતભાઈ ફતાભાઈ બારીયા પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૬૩ ઉમરેઠ ખાનકુવા હેલ્સનકુમાર ઈમાનુએલ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૬૪ ઉમરેઠ ખાનકુવા ગાયત્રીબેન અશોકકુમાર ગજજર પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૬૫ ઉમરેઠ દાગજીપુરા ગોરધનભાઈ ભીખાભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૬૬ ઉમરેઠ દાગજીપુરા ઓલીન્સનાબેન આઈજેકભાઈ હિલ્ટન પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૬૭ ઉમરેઠ દાગજીપુરા પારૂલબેન હર્ષદરાય પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૬૮ ઉમરેઠ દાગજીપુરા વિમલકુમાર જયંતલિાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૬૯ ઉમરેઠ દાગજીપુરા પારૂલબેન ચંદુલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૦ ઉમરેઠ દાગજીપુરા ધર્મેશકુમાર જગદીશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૧ ઉમરેઠ દાગજીપુરા રાકેશકુમાર શીવાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૨ ઉમરેઠ દાગજીપુરા પાર્વતીબેન ઈશ્વરલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૩ ઉમરેઠ દાગજીપુરા તરૂણાબેન અંબાલાલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૪ ઉમરેઠ દાગજીપુરા રમણભાઈ મેલાભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૫ ઉમરેઠ દાગજીપુરા અમતિકુમાર દિનેશભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૬ ઉમરેઠ દાગજીપુરા ગાયત્રીબેન જગદીશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૭ ઉમરેઠ દાગજીપુરા શૈલેષકુમાર હિરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૮ ઉમરેઠ દાગજીપુરા જગદીશભાઈ ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૭૯ ઉમરેઠ દાગજીપુરા સમીરભાઈ નુરમહંમદ વહોરા પ્રાથમિક શાળાદાગજીપુરા
૧૮૮૦ ઉમરેઠ ખાનકુવા હેમાંગીનીબેન ભીખુભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૮૧ ઉમરેઠ ખાનકુવા ભાવેશકુમાર લાલાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાખાનકુવા
૧૮૮૨ ઉમરેઠ શીલી ઉદેસિંહ ભગવાનસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૮૩ ઉમરેઠ શીલી ગણપતસિંહ મંગળસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૮૪ ઉમરેઠ શીલી રમેશભાઈ ચંદુભાઈ ધોબી પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૮૫ ઉમરેઠ શીલી લખતસિંહ મહિજીભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૮૬ ઉમરેઠ શીલી શૈલેષભાઈ રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૮૭ ઉમરેઠ શીલી હીનાબેન મોહનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૮૮ ઉમરેઠ શીલી વીણાબેન પુંજાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૮૯ ઉમરેઠ શીલી શિલ્પાબેન વરિમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૦ ઉમરેઠ શીલી તુલસીબેન કાન્તભિાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૧ ઉમરેઠ શીલી ગીતાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૨ ઉમરેઠ શીલી ગોવિંદભાઈ રાયજીભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૩ ઉમરેઠ શીલી રૂપલબેન કાળીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૪ ઉમરેઠ શીલી દિનેશભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૫ ઉમરેઠ શીલી રાજેશભાઈ રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૬ ઉમરેઠ શીલી મહેન્દ્રસિંહ નટવરસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૭ ઉમરેઠ શીલી ભાવન્દિ્સિંહ રણજીતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૮ ઉમરેઠ શીલી શિલ્પાબેન જેસીંગભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૮૯૯ ઉમરેઠ શીલી ભાવેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૦૦ ઉમરેઠ શીલી રશ્મિકાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૦૧ ઉમરેઠ શીલી વર્ષાબેન અરવિંદભાઈ ગોસ્વામી પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૦૨ ઉમરેઠ અહિમા કાન્તિલાલ દયાશંકર કાકા પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૦૩ ઉમરેઠ અહિમા દક્ષાબેન પુરુષોત્તમભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૦૪ ઉમરેઠ અહિમા કાન્તાબેન દિપસિંહ સોઢા પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૦૫ ઉમરેઠ અહિમા કનૈયાલાલ રાયજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૦૬ ઉમરેઠ અહિમા મનહરકુમાર ચીમનલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૦૭ ઉમરેઠ અહિમા વનિલબેન હિરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૦૮ ઉમરેઠ અહિમા પ્રદ્યિપકુમાર રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૦૯ ઉમરેઠ અહિમા અજયકુમાર ધીરજભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૧૦ ઉમરેઠ શીલી રમણભાઈ રૂપજીભાઈ ખરાડી પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૧ ઉમરેઠ શીલી ધનંજયકુમાર રમણલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૨ ઉમરેઠ શીલી રાજેશકુમાર ઉમેદભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૩ ઉમરેઠ શીલી શેતલબેન જશુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૪ ઉમરેઠ શીલી હરિભાઈ ખાતુભાઈ ખાંટ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૫ ઉમરેઠ શીલી લવજીભાઈ માલાભાઈ તાવિયાડ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૬ ઉમરેઠ શીલી કનુભાઈ ગણપતભાઈ પગી પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૭ ઉમરેઠ શીલી વંદનાબેન ચીમનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૮ ઉમરેઠ શીલી જયેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૧૯ ઉમરેઠ શીલી પારૂલબેન વિનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૦ ઉમરેઠ શીલી હેમંતભાઈ રઘુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૧ ઉમરેઠ શીલી સ્મિતાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૨ ઉમરેઠ શીલી ભાવેશભાઈ નટવરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૩ ઉમરેઠ શીલી ભાવેશભાઈ રમણલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૪ ઉમરેઠ શીલી મોહનભાઈ લાલાભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૫ ઉમરેઠ શીલી ઘનશ્યામભાઈ નગીનદાસ સુથાર પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૬ ઉમરેઠ શીલી દિનાભાઈ ગેમાભાઈ લુહાર પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૭ ઉમરેઠ શીલી સોહેલકુમાર મહંમદભાઈ મનસુરી પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૮ ઉમરેઠ શીલી મહેશકુમાર દોલતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૨૯ ઉમરેઠ શીલી યોગેશકુમાર મોતીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૦ ઉમરેઠ શીલી સંદિપકુમાર નવનીતલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૧ ઉમરેઠ શીલી સંગીતાબેન જોઈતાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૨ ઉમરેઠ અહિમા રાવજીભાઈ પૂંજાભાઈ આદિમકર પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૩૩ ઉમરેઠ અહિમા પ્રદિપકુમાર ભીમસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાઅહિમા
૧૯૩૪ ઉમરેઠ શીલી રામાભાઈ અમરસંગ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૫ ઉમરેઠ શીલી કમલેશભાઈ પ્રભુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૬ ઉમરેઠ શીલી શારદાબેન હાથીભાઈ ખાંટ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૭ ઉમરેઠ શીલી ભાવનાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૮ ઉમરેઠ શીલી કાન્તીભાઈ ભાથીભાઈ બારીઆ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૩૯ ઉમરેઠ ખોરવાડ બહાદુરસિંહ સામંતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૦ ઉમરેઠ ખોરવાડ દિલીપભાઈ બાબરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૧ ઉમરેઠ ખોરવાડ સંજયકુમાર જયંતલિાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૨ ઉમરેઠ ખોરવાડ જયેન્દ્રકુમાર જગાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૩ ઉમરેઠ ખોરવાડ સંજુલાબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૪ ઉમરેઠ ખોરવાડ રમણસિંહ દિપસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૫ ઉમરેઠ ખોરવાડ હેમિનાબેન અમૃતલાલ ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૬ ઉમરેઠ ખોરવાડ જાસ્મનિકુમાર રમેશચંદ્ર પટેલ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૭ ઉમરેઠ ખોરવાડ પ્રકાશકુમાર કોદરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૮ ઉમરેઠ ખોરવાડ કપિલાબેન લાલજીભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૪૯ ઉમરેઠ ખોરવાડ સતદિપકુમાર કોહયાભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૫૦ ઉમરેઠ ખોરવાડ ચંદિ્રકાબેન માનાભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૫૧ ઉમરેઠ ખોરવાડ મનોજકુમાર મૂળજીભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૫૨ ઉમરેઠ ખોરવાડ કોકિલાબેન નટવરસિંહ સોઢા પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૫૩ ઉમરેઠ ખોરવાડ મહેશકુમાર ડાહયાભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાખોરવાડ
૧૯૫૪ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા રમણભાઈ ગણેશભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૫૫ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા વિક્રમસિંહ શનાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૫૬ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા રમેશભાઈ રામસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૫૭ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા જયેન્દ્રકુમાર લાલદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૫૮ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા પ્રદિપકુમાર બકોરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૫૯ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા રશ્મિકાબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૦ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા જશવંતસિંહ સોમભાઈ બારીયા પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૧ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા પ્રીતિબેન અનોપભાઈ કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૨ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા શ્વેતાબેન શશીકાન્તભાઈ રાણા પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૩ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા આબીદભાઈ યાકુબભાઈ મનસુરી પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૪ પ્રતાપપુરા પ્રતાપપુરા હિતેન્દ્રકુમાર મગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૫ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા સંજયકુમાર જયંતિભાઈં પટેલ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૬ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા સૂર્યાબેન કાળીદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૭ ઉમરેઠ પ્રતાપપુરા ઈશ્વરભાઈ દેવજીભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાપ્રતાપપુરા
૧૯૬૮ ઉમરેઠ ટીંબલીયાપુરા કોહયાભાઈ કાળુભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાટીંબલીયાપુરા
૧૯૬૯ ઉમરેઠ ટીંબલીયાપુરા ઈલાબેન સુલેમાનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાટીંબલીયાપુરા
૧૯૭૦ ઉમરેઠ ટીંબલીયાપુરા પાયલબેન પંકજભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાટીંબલીયાપુરા
૧૯૭૧ ઉમરેઠ શીલી ધુડાભાઈ નરસિંહભાઈ વેગડા પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૨ ઉમરેઠ શીલી જીતેન્દ્રકુમાર દાજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૩ ઉમરેઠ શીલી સંદીપકુમાર દેવુંભાઈ બારોટ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૪ ઉમરેઠ શીલી સલીમશા અબ્દુલશા દિવાન પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૫ ઉમરેઠ શીલી લોરેન્સભાઈ રણછોડભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૬ ઉમરેઠ શીલી રતિલાલ ભીખાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૭ ઉમરેઠ શીલી રાજેન્દ્રસિંહ મોતીસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૮ ઉમરેઠ શીલી સુમિત્રાબેન અજીતસિંહ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૭૯ ઉમરેઠ શીલી રમેશભાઈ સરતાનભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાશીલી
૧૯૮૦ ઉમરેઠ ધોળી ભુપેન્દ્રસિંહ ફતેસિંહ ગોહિલ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૧ ઉમરેઠ ધોળી બાબુભાઈ મગજીભાઈ માહલા પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૨ ઉમરેઠ ધોળી કોમલબેન જશવંતલાલ પુરોહિત પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૩ ઉમરેઠ ધોળી જીજ્ઞાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૪ ઉમરેઠ ધોળી શૈલેષભાઈ બબાભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૫ ઉમરેઠ ધોળી નરવતસિંહ હીરાભાઈ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૬ ઉમરેઠ ધોળી શિલ્પાબેન હીરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૭ ઉમરેઠ ધોળી હંસાબેન ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૮ ઉમરેઠ ધોળી સુનલિકુમાર પાઉલભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૮૯ ઉમરેઠ ધોળી વૈશાલીબેન જયંતલિાલ સુથાર પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૯૦ ઉમરેઠ ધોળી ગણપતસિંહ જગતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૯૧ ઉમરેઠ ધોળી અરવિંદકુમાર મોહનભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાધોળી
૧૯૯૨ બોરસદ બોરસદ ભારતીબેન હરિશચંદ્ર શાહ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૧૯૯૩ બોરસદ બોરસદ અરવિંદસિંહ ઈન્દ્રસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૧૯૯૪ બોરસદ બોરસદ લાલજીભાઈ હિંમતસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૧૯૯૫ બોરસદ બોરસદ જીકુબેન પુરૂસોત્તમદાસ ગરાસિયા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૧૯૯૬ બોરસદ બોરસદ જશવંતસિંહ નારણસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૧૯૯૭ બોરસદ બોરસદ હેમલત્તાબેન બાધરસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૧૯૯૮ બોરસદ બોરસદ રોહિતકુમાર ફુલાભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૧૯૯૯ બોરસદ બોરસદ પંકજકુમાર મણિલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૦ બોરસદ બોરસદ સોનલબેન એલીસાભાઈ મસાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૧ બોરસદ બોરસદ સવિતાબેન ડાહયાભાઈ રામી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૨ બોરસદ બોરસદ જયોત્સનાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૩ બોરસદ બોરસદ પ્રભાવતીબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૪ બોરસદ બોરસદ નિર્મળાબેન મણીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૫ બોરસદ બોરસદ આનંદીબેન નારણદાસ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૬ બોરસદ બોરસદ ધીરજબેન જેસંગભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૭ બોરસદ બોરસદ અરૂણાબેન રામભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૮ બોરસદ બોરસદ ઉમાબેન શાંતિલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૦૯ બોરસદ બોરસદ મીનાબેન મણીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૦ બોરસદ બોરસદ વસંતકુંવરબા ધીરસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૧ બોરસદ બોરસદ સૂરજબેન બાબુભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૨ બોરસદ બોરસદ જનકબેન નારસિંહ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૩ બોરસદ બોરસદ પ્રતીકાબેન ચંદુભાઈ દેસાઈ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૪ બોરસદ બોરસદ મધુબેન માધવસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૫ બોરસદ બોરસદ હસુમતિબેન સોમાભાઈ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૬ બોરસદ બોરસદ કૈલાસબેન ઉદેસિંહ જાદવ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૭ બોરસદ બોરસદ નસીમબેન વજીરભાઈ મેઘાણી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૮ બોરસદ બોરસદ કલાવતીબેન અંબાલાલ દરજી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૧૯ બોરસદ બોરસદ શારદાબેન શનાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૦ બોરસદ બોરસદ પ્રવિણાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૧ બોરસદ બોરસદ લ૧મીબેન પ્રતાપસિંહ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૨ બોરસદ બોરસદ ભરતભાઈ દલપતભાઈ દરજી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૩ બોરસદ બોરસદ કુસુમબેન પૂનમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૪ બોરસદ બોરસદ દક્ષાબેન હરિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૫ બોરસદ બોરસદ શારદાબેન પ્રતાપસિંહ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૬ બોરસદ બોરસદ છાયાબેન રામચંદ્રભાઈ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૭ બોરસદ બોરસદ ભાઈજીભાઈ જીકાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૮ બોરસદ બોરસદ શકુંતલાબેન ધનસુખલાલ દરજી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૨૯ બોરસદ બોરસદ રાવજીભાઈ ખોડાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૦ બોરસદ બોરસદ જયંતિભાઈ નારણભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૧ બોરસદ બોરસદ દાનયિેલભાઈ દેવજીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૨ બોરસદ બોરસદ મધુબેન રાયસિંગભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૩ બોરસદ બોરસદ બહાદુરસિંહ લક્ષ્મણસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૪ બોરસદ બોરસદ મીનાબેન ગોરધનલાલ સોની પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૫ બોરસદ બોરસદ પ્રવણિાબેન જેઠાલાલ ભાવસાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૬ બોરસદ બોરસદ હંસાબેન ગોવિંદભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૭ બોરસદ બોરસદ રેણુકાબેન અંબાલાલ ઠાકર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૮ બોરસદ બોરસદ દક્ષાબેન મોહનસિંહ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૩૯ બોરસદ બોરસદ ભરતસિંહ હિંમતસિંહ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૪૦ બોરસદ બોરસદ દક્ષાબેન મનોરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૪૧ બોરસદ બોરસદ હિતેશભાઈ મગનભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૪૨ બોરસદ બોરસદ હર્વષ્ઠિાબા લાલુભા ગોહિલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૪૩ બોરસદ નિસરાયા કાન્તિભાઈ દોમિનકિભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૪૪ બોરસદ નિસરાયા મિનાક્ષીબેન હરિપ્રસાદ બ્રહમભટૃ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૪૫ બોરસદ નિસરાયા ચીમનભાઈ ઈશ્વરભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૪૬ બોરસદ નિસરાયા શાન્તાબેન પ્રભુદાસ વણકર પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૪૭ બોરસદ નિસરાયા જનકભાઈ જયંતીલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૪૮ બોરસદ નિસરાયા અમરતબેન કનુભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૪૯ બોરસદ નિસરાયા કનુભાઈ રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૦ બોરસદ નિસરાયા સલમાબેન ગેમલસિંહ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૧ બોરસદ નિસરાયા સત્તુબાલાબેન તેરસીંગ રાવત પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૨ બોરસદ નિસરાયા પંકજકુમાર કોદરલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૩ બોરસદ નિસરાયા કલ્પનાબેન કનુભાઈ ગઢવી પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૪ બોરસદ નિસરાયા ભાવકિાબેન મનહરભાઈ વૈદ્ય પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૫ બોરસદ નિસરાયા ભાવનાબેન કનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૬ બોરસદ નિસરાયા જયેશકુમાર રમણભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૭ બોરસદ નિસરાયા રાજેશભાઈ રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૮ બોરસદ નિસરાયા અંજનાબેન હરમાનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૫૯ બોરસદ નિસરાયા સુરેશકુમાર રાયસિંહ સિંધા પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૦ બોરસદ નિસરાયા શિલ્પાબેન મહેશચન્દ્ર પંડયા પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૧ બોરસદ નિસરાયા સીમાબેન સોમાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૨ બોરસદ નિસરાયા શારદાબેન મોતીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૩ બોરસદ નિસરાયા મરિયમબેન કુબેરભાઈ ગોહિલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૪ બોરસદ નિસરાયા મીનાબેન ધુળાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૫ બોરસદ નિસરાયા હેમંતબેન હમીરસિંહ જાદવ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૬ બોરસદ નિસરાયા સુશીલાબેન પુનમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૭ બોરસદ નિસરાયા કોકિલાબેન શનાભાઈ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૮ બોરસદ નિસરાયા વલિાસબેન ડાહયાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૬૯ બોરસદ નિસરાયા રણજીતસિંહ સાહેબસિંહ છાસટિયા પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૦ બોરસદ નિસરાયા કંચનબેન દલપતસિંહ મોરી પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૧ બોરસદ નિસરાયા ધીરજબેન બળવંતસિંહ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૨ બોરસદ નિસરાયા કનુભાઈ પ્રભાતસિંહ સોઢા પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૩ બોરસદ નિસરાયા કમલેશભાઈ છગનભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૪ બોરસદ નિસરાયા ચંદનસિંહ રામસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૫ બોરસદ નિસરાયા દિલીપસિંહ મંગળસિંહ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૬ બોરસદ નિસરાયા સંગીતાબેન અજીતસિંહ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૭ બોરસદ નિસરાયા રીન્કુબેન કાન્તિભાઈ ગોહેલ પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૮ બોરસદ નિસરાયા તરલીકાબેન દશરથલાલ પંડયા પ્રાથમિક શાળાનિસરાયા
૨૦૭૯ બોરસદ બોરસદ પ્યારેસાબ ઉમરાવલી સૈયદ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૦ બોરસદ બોરસદ પ્રભાતસિંહ મથુરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૧ બોરસદ બોરસદ અશોકભાઈ ખુશાલભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૨ બોરસદ બોરસદ જશીબેન નરસિંહભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૩ બોરસદ બોરસદ કલ્પનાબેન ઉદેસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૪ બોરસદ બોરસદ ગોવિંદભાઈ ડાહયાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૫ બોરસદ બોરસદ ચીમનભાઈ જીવાભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૬ બોરસદ બોરસદ મહેશકુમાર નાનાલાલ રાવલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૭ બોરસદ બોરસદ હરેશકુમાર મહેશભાઈ રાવલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૮ બોરસદ બોરસદ જયેશકુમાર રમેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૮૯ બોરસદ બોરસદ રંજનબેન રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૦ બોરસદ બોરસદ મનિષાબેન બાબુભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૧ બોરસદ બોરસદ ડેઝિલાબેન ઈબ્રાહીમ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૨ બોરસદ બોરસદ મીનાક્ષીબેન જેઠાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૩ બોરસદ બોરસદ સવિતાબેન પ્રેમજીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૪ બોરસદ બોરસદ લિલિયનબેન મથુરદાસ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૫ બોરસદ બોરસદ લાભુબેન હીરાભાઈ ધમલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૬ બોરસદ બોરસદ મંજુલાબેન ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૭ બોરસદ બોરસદ જયશ્રીબેન રજનીકાન્ત વ્યાસ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૮ બોરસદ બોરસદ ભાવનાબેન નારણભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૦૯૯ બોરસદ બોરસદ હેમલત્તાબેન રતીલાલ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૦ બોરસદ બોરસદ સ્વીટીબેન વોલ્ટરભાઈ કિ્રશ્ચયિન પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૧ બોરસદ બોરસદ મીનાબેન રામાભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૨ બોરસદ બોરસદ અલકાબેન ભાઈલાલભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૩ બોરસદ બોરસદ મહેન્દ્રસિંહ મોહનસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૪ બોરસદ બોરસદ સીતાબેન અમરસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૫ બોરસદ બોરસદ અમીતાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૬ બોરસદ બોરસદ ડાહીબેન લલ્લુભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૭ બોરસદ બોરસદ ઉર્મિલાબેન મોહનસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૮ બોરસદ બોરસદ રમેશભાઈ નાનાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૦૯ બોરસદ બોરસદ જયંતિભાઈ ઈશ્વરભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૦ બોરસદ બોરસદ મોહનભાઈ ભાઈલાલભાઈ ઠકકર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૧ બોરસદ બોરસદ ઉષાબેન રતનસિંહ જાદવ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૨ બોરસદ બોરસદ હસમુખભાઈ બાબુભાઈ ચાવડા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૩ બોરસદ બોરસદ ચીમનભાઈ મોહનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૪ બોરસદ બોરસદ રમણભાઈ માધવભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૫ બોરસદ બોરસદ નિર્મળાબેન નારણભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૬ બોરસદ બોરસદ હર્ષદિાબેન સાહેબસિંહ દરબાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૭ બોરસદ બોરસદ સુરેખાબેન પૂંજાભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૮ બોરસદ બોરસદ હસુબેન હિંમતસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૧૯ બોરસદ બોરસદ હંસાબેન પુનમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૨૦ બોરસદ બોરસદ જયોતિકાબેન રણછોડભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૨૧ બોરસદ બોરસદ રંજનબેન મનોરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૨૨ બોરસદ ટેકરીયાપુરા કિરીટકુમાર પુનમભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૨૩ બોરસદ ટેકરીયાપુરા સલીમશા ઈબ્રાહીમશા દિવાન પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૨૪ બોરસદ ટેકરીયાપુરા રાજેશભાઈ મનોરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૨૫ બોરસદ ટેકરીયાપુરા દિપાલીબેન હર્ષદભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૨૬ બોરસદ ટેકરીયાપુરા કીર્તિબેન મનોરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૨૭ બોરસદ ટેકરીયાપુરા જેનેટબેન જોનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૨૮ બોરસદ ટેકરીયાપુરા અરવિંદભાઈ ઈશ્વરભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૨૯ બોરસદ ટેકરીયાપુરા સુખીબેન જુવાનસિંહ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાટેકરીયાપુરા
૨૧૩૦ બોરસદ બોરસદ વિનોદકુમાર અમૃતલાલ ગજજર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૧ બોરસદ બોરસદ ઈલાબેન મનુભાઈ સુથાર પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૨ બોરસદ બોરસદ ઈમરાનભાઈ યુનુસભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૩ બોરસદ બોરસદ જયબાળાબેન જેઠાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૪ બોરસદ બોરસદ મંદાબેન મહીજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૫ બોરસદ બોરસદ વર્ષાબેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૬ બોરસદ બોરસદ શારદાબેન મથુરભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૭ બોરસદ બોરસદ કનુભાઈ વીરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૮ બોરસદ બોરસદ શર્મિષ્ઠાબેન જગાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૩૯ બોરસદ બોરસદ શૈલેષકુમાર પ્રવણિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૪૦ બોરસદ બોરસદ ભાવકિાબેન અરવિંદભાઈ મહિડા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૪૧ બોરસદ વાંસકુવા કાળીદાસ ધનાભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાવાંસકુવા
૨૧૪૨ બોરસદ વાંસકુવા રમેશભાઈ શનાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવાંસકુવા
૨૧૪૩ બોરસદ વાંસકુવા બાબુભાઈ શંકરભાઈ ગોહેલ પ્રાથમિક શાળાવાંસકુવા
૨૧૪૪ બોરસદ વાંસકુવા શારદાબેન દાઉદભાઈ કિ્રશ્ચિયન પ્રાથમિક શાળાવાંસકુવા
૨૧૪૫ બોરસદ વાંસકુવા રેખાબેન પુરુષોત્તમદાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાંસકુવા
૨૧૪૬ બોરસદ વાંસકુવા શાંતિલાલ વિનુભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવાંસકુવા
૨૧૪૭ બોરસદ વાંસકુવા બીજલબેન મનુભાઈ સોની પ્રાથમિક શાળાવાંસકુવા
૨૧૪૮ બોરસદ વાસણા(બો) ઇન્દિરાબેન કાન્તિલાલ ત્રિવેદી પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૪૯ બોરસદ વાસણા(બો) હર્ષદભાઈ મૂળજીભાઈ વ્યાસ પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૦ બોરસદ વાસણા(બો) ેઉષાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૧ બોરસદ વાસણા(બો) ભુપેન્દ્રકુમાર મગનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૨ બોરસદ વાસણા(બો) તારાબેન ભારતસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૩ બોરસદ વાસણા(બો) પ્રવિણાબેન ફતેસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૪ બોરસદ વાસણા(બો) ઉર્મિલાબેન મંગળભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૫ બોરસદ વાસણા(બો) વિક્રમસિંહ મહીજીભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૬ બોરસદ વાસણા(બો) અંબાલાલ પુરુષોત્તમદાસ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૭ બોરસદ વાસણા(બો) સંપતસિંહ મહોબતસિંહ જાદવ પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૮ બોરસદ વાસણા(બો) પ્રવણિસિંહ અમરસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવાસણા(બો)
૨૧૫૯ બોરસદ બોરસદ રઝીયાબીબી મહંમદહનીફ શેખ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૦ બોરસદ બોરસદ મોહંમદહફીઝ મહંમદનઝીર મલેક પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૧ બોરસદ બોરસદ ઝિયાઉદીન કમરૂદીન મલેક પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૨ બોરસદ બોરસદ મોહંમદઐયુબખાન હબીબખાન પઠાણ પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૩ બોરસદ બોરસદ સમીનાબાનુ યુસુફભાઈ પીપાડવાળા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૪ બોરસદ બોરસદ શાહીના મોહંમદશફી ચેલાવાલા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૫ બોરસદ બોરસદ ફરજાના ઉમરફારૂક અબ્દુલજી ખોટુંવાળા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૬ બોરસદ બોરસદ હમીદા ઈકબાલભાઈ ખેરદાવાલા પ્રાથમિક શાળાબોરસદ
૨૧૬૭ બોરસદ કુંભારી તલાવડી રઘુવીરસિંહ હરિનંદનસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાકુંભારી તલાવડી
૨૧૬૮ બોરસદ કુંભારી તલાવડી રણજીતસિંહ જાલમસિંહ જાદવ પ્રાથમિક શાળાકુંભારી તલાવડી
૨૧૬૯ બોરસદ નાપા તળપદ રંજનબેન પરસોત્તમદાસ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૦ બોરસદ નાપા તળપદ અરવિંદકુમાર ધુળાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૧ બોરસદ નાપા તળપદ રમીલાબેન નાનજીભાઈ સુવેરા પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૨ બોરસદ નાપા તળપદ લોકાંગીબેન ગોકળભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૩ બોરસદ નાપા તળપદ અમિતાબેન મહેન્દ્રભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૪ બોરસદ નાપા તળપદ શરીફાબેન હુસેનમીયાં મલેક પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૫ બોરસદ નાપા તળપદ મીનાબેન ખેમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૬ બોરસદ નાપા તળપદ વૈશાલીબેન ચીમનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૭ બોરસદ નાપા તળપદ ગુણવંતીબેન કલેમેન્ટભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૮ બોરસદ નાપા તળપદ ગીતાબેન હીરાલાલ પરીખ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૭૯ બોરસદ નાપા તળપદ સુશીલાબેન વરવાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૦ બોરસદ નાપા તળપદ નિર્મળાબેન યોહાનભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૧ બોરસદ નાપા તળપદ રાજેશ્વરીબેન કનુભાઈ શાહ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૨ બોરસદ નાપા તળપદ જયોત્સનાબેન રામુભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૩ બોરસદ નાપા તળપદ વમિળાબેન રમણભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૪ બોરસદ નાપા તળપદ નીતાબેન બચુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૫ બોરસદ નાપા તળપદ કુમુદબેન મનોરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૬ બોરસદ નાપા તળપદ ભાનુમતિબેન કિરીટભાઈ આચાર્ય પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૭ બોરસદ નાપા તળપદ જયોતિકાબેન જશુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૧૮૮ બોરસદ સુરકુવા ગોવિંદભાઈ જેઠાભાઈ રાવળ પ્રાથમિક શાળાસુરકુવા
૨૧૮૯ બોરસદ સુરકુવા ઘનશ્યામભાઈ ડાહયાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાસુરકુવા
૨૧૯૦ બોરસદ સુરકુવા જયંતિલાલ કાળીદાસ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાસુરકુવા
૨૧૯૧ બોરસદ સુરકુવા વિનોદભાઈ જશુભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાસુરકુવા
૨૧૯૨ બોરસદ સુરકુવા કાંતિભાઈ મગનભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાસુરકુવા
૨૧૯૩ બોરસદ સુરકુવા શોભનાબેન મોહનલાલ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાસુરકુવા
૨૧૯૪ બોરસદ સુરકુવા હેતલબેન દાનિયેલભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસુરકુવા
૨૧૯૫ બોરસદ ધોબીકુઈ કિરીટભાઈ રમેશભાઈ તળપદા પ્રાથમિક શાળાધોબીકુઈ
૨૧૯૬ બોરસદ ધોબીકુઈ હર્ષાબેન સતીશચંદ્ર મહંત પ્રાથમિક શાળાધોબીકુઈ
૨૧૯૭ બોરસદ ધોબીકુઈ ભગવતીબેન જશુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધોબીકુઈ
૨૧૯૮ બોરસદ ધોબીકુઈ નિમિષાબેન મહેશભાઈ શર્મા પ્રાથમિક શાળાધોબીકુઈ
૨૧૯૯ બોરસદ ધોબીકુઈ પન્નાબેન નટવરલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાધોબીકુઈ
૨૨૦૦ બોરસદ નાપા તળપદ નવનીતલાલ વલ્લભદાસ પંડયા પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૧ બોરસદ નાપા તળપદ પંકજગીર પ્રવિણગીર ગોસ્વામી પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૨ બોરસદ નાપા તળપદ કનુભાઈ ખુમાભાઈ રબારી પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૩ બોરસદ નાપા તળપદ જેરૂષાબેન ખેમચંદભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૪ બોરસદ નાપા તળપદ સુરેખાબેન પુંજાભાઈ આહિર પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૫ બોરસદ નાપા તળપદ અનિતાબેન ગોવિંદભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૬ બોરસદ નાપા તળપદ મનિષાબેન દેવજીભાઈ ખ્રિસ્તી પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૭ બોરસદ નાપા તળપદ મીનાબેન અમરસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૮ બોરસદ નાપા તળપદ સ્મિતાબેન ભરતકુમાર જોષી પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૦૯ બોરસદ નાપા તળપદ ડાહયાભાઈ મુળજીભાઈ રોહિત પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૦ બોરસદ નાપા તળપદ મહિપતસિંહ પથુભાઈ નકુમ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૧ બોરસદ નાપા તળપદ સુભાષચંદ્ર સુરેશભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૨ બોરસદ નાપા તળપદ પ્રકાશભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૩ બોરસદ નાપા તળપદ રમેશભાઈ મોતીભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૪ બોરસદ નાપા તળપદ મૃણાલીનીબેન ઘનશ્યામભાઈ ભટૃ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૫ બોરસદ નાપા તળપદ ભરતભાઈ શનાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૬ બોરસદ નાપા તળપદ ઈકબાલભાઈ રહેમાનભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૭ બોરસદ નાપા તળપદ મહેશભાઈ શનાભાઈ પારેખ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૮ બોરસદ નાપા તળપદ પુષ્પાબેન જીવાભાઈ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૧૯ બોરસદ નાપા તળપદ અંજનાબેન પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૨૦ બોરસદ નાપા તળપદ રમેશભાઈ મણીભાઈ હરિજન પ્રાથમિક શાળાનાપા તળપદ
૨૨૨૧ બોરસદ નાપા વાંટા હિંમતસિંહ લક્ષ્મણસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૨૨ બોરસદ નાપા વાંટા કૈલાસબેન કાળાભાઈ કોપસા પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૨૩ બોરસદ નાપા વાંટા જલ્પાબેન ચંદ્રકાંત પારેખ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૨૪ બોરસદ નાપા વાંટા જીજ્ઞેશકુમાર રમણભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૨૫ બોરસદ ચૌહાણપુરા ગુલાબસિંહ રઘુનાથભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાચૌહાણપુરા
૨૨૨૬ બોરસદ ચૌહાણપુરા અરવિંદભાઈ મણીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાચૌહાણપુરા
૨૨૨૭ બોરસદ ઉંટવાડિયાપુરા જયેશકુમાર મગનલાલ ભાટિયા પ્રાથમિક શાળાઉંટવાડિયાપુરા
૨૨૨૮ બોરસદ ઉંટવાડિયાપુરા ગોમતીબેન ચંદુલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાઉંટવાડિયાપુરા
૨૨૨૯ બોરસદ એહમદનગર સંજયકુમાર સવજીભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાએહમદનગર
૨૨૩૦ બોરસદ એહમદનગર મમતાબેન ત્રિભોવનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાએહમદનગર
૨૨૩૧ બોરસદ એહમદનગર દિપ્તીબેન પ્રભુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાએહમદનગર
૨૨૩૨ બોરસદ નાપા વાંટા પ્રેમિલાબેન અમૃતલાલ દરજી પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૩૩ બોરસદ નાપા વાંટા સુફિયાબેન હાજીગુલામરસુલ વહોરા પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૩૪ બોરસદ નાપા વાંટા પલ્લવીબેન જશવંતલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૩૫ બોરસદ નાપા વાંટા બિન્દુબેન ભરતસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૩૬ બોરસદ નાપા વાંટા અસુમતિબેન ભાઈજીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૩૭ બોરસદ નાપા વાંટા જયાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૩૮ બોરસદ નાપા વાંટા કનુભાઈ માધાભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૩૯ બોરસદ નાપા વાંટા ખૈરૂન્નીશા હુસેનમીયાં પીરજાદા પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૦ બોરસદ નાપા વાંટા મહંમદઆરીફ તાજમહંમદ મનસુરી પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૧ બોરસદ નાપા વાંટા કિરીટભાઈ ચંદુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૨ બોરસદ નાપા વાંટા હેમાબેન છગનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૩ બોરસદ નાપા વાંટા નરેશકુમાર કિશનચંદ તેજવાણી પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૪ બોરસદ નાપા વાંટા પ્રકાશભાઈ ગોરધનભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૫ બોરસદ નાપા વાંટા સારિકાબેન તેજકરણ શાહ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૬ બોરસદ નાપા વાંટા શમાબેન મહંમદશફી વહોરા પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૭ બોરસદ નાપા વાંટા રાહુલકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૮ બોરસદ નાપા વાંટા સન્તાબેન મહંમદશફી વહોરા પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૪૯ બોરસદ નાપા વાંટા મહેન્દ્રકુમાર સોમાભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાનાપા વાંટા
૨૨૫૦ બોરસદ મીરકુવા શારદાબેન ચતુરભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળામીરકુવા
૨૨૫૧ બોરસદ મીરકુવા જીજ્ઞાબેન ઘનશ્યામભાઈ શુકલ પ્રાથમિક શાળામીરકુવા
૨૨૫૨ બોરસદ કાવિઠા કાન્તીભાઈ આશાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૫૩ બોરસદ કાવિઠા કપિલાબેન રણછોડભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૫૪ બોરસદ કાવિઠા મહેશભાઈ પૂનમભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૫૫ બોરસદ કાવિઠા સુરસિંહ નારસિંહ જાદવ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૫૬ બોરસદ કાવિઠા નીપાબેન ત્રિભોવનદાસ ઝાલા પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૫૭ બોરસદ કાવિઠા નિપૂર્ણાબેન પરસોત્તમભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૫૮ બોરસદ કાવિઠા સોનલબેન મનહરલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૫૯ બોરસદ કાવિઠા નિમિષાબેન મણીલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૦ બોરસદ કાવિઠા ગીતાબેન પૂંજાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૧ બોરસદ કાવિઠા સવિતાબેન હરિભાઈ વણકર પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૨ બોરસદ કાવિઠા ભારતીબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૩ બોરસદ કાવિઠા જાગૃતિબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૪ બોરસદ કાવિઠા પન્નાબેન ચીમનભાઈ શુકલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૫ બોરસદ કાવિઠા સુશીલાબેન જીવણલાલ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૬ બોરસદ કાવિઠા દર્શનાબેન મોહનસિંહ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૭ બોરસદ કાવિઠા નયનાબેન રાવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૮ બોરસદ કાવિઠા નયનાબેન બહાદુરસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૬૯ બોરસદ કાવિઠા દક્ષાબેન સુખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાકાવિઠા
૨૨૭૦ બોરસદ સંતોકપુરા ભાનુભાઈ ભીખાભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૧ બોરસદ સંતોકપુરા શૈલિનીબેન રણછોડભાઈ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૨ બોરસદ સંતોકપુરા દિપકભાઈ ગોરધનભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૩ બોરસદ સંતોકપુરા ગિરીશભાઈ વલ્લવભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૪ બોરસદ સંતોકપુરા શંકરલાલ માણેકલાલ માહેશ્વરી પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૫ બોરસદ સંતોકપુરા ભૂપેન્દ્રકુમાર જોરૂભા સિંધા પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૬ બોરસદ સંતોકપુરા રંજનબેન ઉદેસીંગભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૭ બોરસદ સંતોકપુરા ગીતાબેન રઘુભાઈ ગામીત પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૨૭૮ બોરસદ વહેરા રમણભાઈ માધવભાઈ મહિડા પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૭૯ બોરસદ વહેરા ખોડાભાઈ શંકરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૦ બોરસદ વહેરા ઘનશ્યામભાઈ મગનભાઈ જેઠવા પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૧ બોરસદ વહેરા ભરતભાઈ મણીભાઈ મકવાણા પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૨ બોરસદ વહેરા હિરેનભાઈ ભાઈલાલભાઈ પંચાલ પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૩ બોરસદ વહેરા અનિલકુમાર જનકભાઈ રાણા પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૪ બોરસદ વહેરા રાજેન્દ્રસિંહ કાળુસિંહ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૫ બોરસદ વહેરા મનહરસિંહ રાયસિંહ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૬ બોરસદ વહેરા વજિયસિંહ ખેંગારસિંહ ગોહિલ પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૭ બોરસદ વહેરા ઉષાબેન ફુલાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૮ બોરસદ વહેરા રમેશભાઈ અંબાલાલ નાયી પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૮૯ બોરસદ વહેરા લાલજીભાઈ ચંદુભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૦ બોરસદ વહેરા જશવંતસિંહ ગણપતસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૧ બોરસદ વહેરા ગિરીશભાઈ મોહનભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૨ બોરસદ વહેરા દ૧ોશભાઈ મનહરલાલ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૩ બોરસદ વહેરા ભાવનિકુમાર હસમુખભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૪ બોરસદ વહેરા દિપીકાબેન મનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૫ બોરસદ વહેરા ઉર્મિલાબેન રૂપસિંહ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૬ બોરસદ વહેરા પાયલબેન શશીકાંત પરમાર પ્રાથમિક શાળાવહેરા
૨૨૯૭ બોરસદ .ઢુંડાકુવા રજનીકાન્ત રાવજીભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૨૯૮ બોરસદ .ઢુંડાકુવા મીનાબેન છોટાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૨૯૯ બોરસદ .ઢુંડાકુવા રમેશભાઈ છગનભાઈ રાવળ પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૩૦૦ બોરસદ .ઢુંડાકુવા શિલ્પાબેન દેવજીભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૩૦૧ બોરસદ .ઢુંડાકુવા પ્રકાશભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૩૦૨ બોરસદ .ઢુંડાકુવા સિલ્વેરાબેન અશોકભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૩૦૩ બોરસદ .ઢુંડાકુવા રાજેન્દ્રકુમાર છગનલાલ ચૌહાણ પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૩૦૪ બોરસદ .ઢુંડાકુવા કોમલબેન કાન્તિભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૩૦૫ બોરસદ .ઢુંડાકુવા નિમિષાબેન મનહરસિંહ પરમાર પ્રાથમિક શાળા.ઢુંડાકુવા
૨૩૦૬ બોરસદ દેદરડા છોટાભાઈ ઉમેદભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૦૭ બોરસદ દેદરડા બુધાભાઈ મોહનભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૦૮ બોરસદ દેદરડા ભારતસિંહ કાળીદાસ પરમાર પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૦૯ બોરસદ દેદરડા રમેશભાઈ કશનાભાઈ રોહિત પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૦ બોરસદ દેદરડા નયનાબેન સોમાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૧ બોરસદ દેદરડા નમ્રતાબેન અંબાલાલ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૨ બોરસદ દેદરડા રંજનબેન છોટાભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૩ બોરસદ દેદરડા ગીતાબેન ડાહયાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૪ બોરસદ દેદરડા સોનાબેન મહીજીભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૫ બોરસદ દેદરડા રામાભાઈ ઝવેરભાઈ પરમાર પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૬ બોરસદ દેદરડા મધુબેન બેચરભાઈ જાદવ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૭ બોરસદ દેદરડા પૂર્ણિમાબેન પરસોત્તમદાસ ભોઈ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૮ બોરસદ દેદરડા ગીતાબેન કેશવભાઈ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૧૯ બોરસદ દેદરડા મનિષાબેન દિનેશચન્દ્ર પરમાર પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૨૦ બોરસદ દેદરડા રાકેશભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૨૧ બોરસદ દેદરડા હસમુખભાઈ કનુભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૨૨ બોરસદ દેદરડા જૈમિનીબેન પ્રભુદાસ પટેલ પ્રાથમિક શાળાદેદરડા
૨૩૨૩ બોરસદ સિંગલાવ જશુબેન ભીંખાભાઈ વાઘેલા પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૨૪ બોરસદ સિંગલાવ વસંતભાઈ છોટાભાઈ વાળંદ પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૨૫ બોરસદ સિંગલાવ ઘનશ્યામભાઈ હિરાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૨૬ બોરસદ સિંગલાવ સામંતસિંહ બબુભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૨૭ બોરસદ સિંગલાવ મનહરસિંહ નારસિંહ મહિડા પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૨૮ બોરસદ સિંગલાવ રમેશચંદ્ર કાંતિલાલ શાહ પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૨૯ બોરસદ સિંગલાવ રાજેન્દ્રસિંહ માનસિંહ પઢિયાર પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૩૦ બોરસદ સિંગલાવ કનકબેન રમણભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૩૧ બોરસદ સિંગલાવ સોમાભાઈ પુંજાભાઈ ગોહિલ પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૩૨ બોરસદ સિંગલાવ ભારતસિંહ સોમાભાઈ ઠાકોર પ્રાથમિક શાળાસિંગલાવ
૨૩૩૩ બોરસદ સંતોકપુરા નવનીતકુમાર રણછોડભાઈ રાઠોડ પ્રાથમિક શાળાસંતોકપુરા
૨૩૩૪ બોરસદ બોચાસણ પુરુષોત્તમદાસ લ૧મીદાસ પ્રજાપતિ પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૩૫ બોરસદ બોચાસણ મગનભાઈ બબુભાઈ રાવળ પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૩૬ બોરસદ બોચાસણ અરવિંદભાઈ નંદરામ શુકલ પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૩૭ બોરસદ બોચાસણ જશોદાબેન ધનજીભાઈ સોલંકી પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૩૮ બોરસદ બોચાસણ જયશ્રીબેન છોટાભાઈ પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૩૯ બોરસદ બોચાસણ અરૂણાબેન રમણભાઈ કા.પટેલ પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૪૦ બોરસદ બોચાસણ નેન્સીબેન ફિલીપભાઈ કિ્રસ્ટી પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૪૧ બોરસદ બોચાસણ મુમતાજબેન હુસેનશા દિવાન પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૪૨ બોરસદ બોચાસણ જરીનાબેન અબ્દુલસત્તાર મનસુરી પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૪૩ બોરસદ બોચાસણ સિરાજભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૪૪ બોરસદ બોચાસણ નિર્મળાબેન ઈશાકભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૪૫ બોરસદ બોચાસણ રાજેશભાઈ ઈશાકભાઈ મેકવાન પ્રાથમિક શાળાબોચાસણ
૨૩૪૬ બોરસદ બોચાસણ ગિરીશભાઈ ય