×

ઉમરેઠ વિષે

ઉમરેઠ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના આણંદ જિલ્લામાં આવેલ છે. ઉમરેઠમાં ૩૯ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૭૩.૩૪ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં મહી, શેઢી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, ડાંગર, ઘઉં, તમાકુ, કપાસ, કેળ છે. ઉમરેઠ તાલુકામાં મુખ્યત્વે રેતી ખનીજ મળી આવે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

ઉમરેઠ વિષે

ઉમરેઠ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના આણંદ જિલ્લામાં આવેલ છે. ઉમરેઠમાં ૩૯ જેટલા ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું સરેરાશ અક્ષરજ્ઞાન ૭૩.૩૪ ટકા છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં મહી, શેઢી નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો બાજરી, ડાંગર, ઘઉં, તમાકુ, કપાસ, કેળ છે. ઉમરેઠ તાલુકામાં મુખ્યત્વે રેતી ખનીજ મળી આવે છે.

Read More
૩૯
૧૫૪૨૬૭
-

Locate on Map

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો